75/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky
z 30. januára 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) bod 1 sa slová „115 °C“ nahrádzajú slovami „110 °C“.
2.
V § 2 písm. a) bod 2 sa slová „0,07 MPa“ nahrádzajú slovami „0,05 MPa“.
3.
V § 2 písm. a) bod 3 sa slová „0,07 MPa“ nahrádzajú slovami „0,05 MPa“.
4.
V § 2 písm. b) sa slová „0,07 MPa“ nahrádzajú slovami „0,05 MPa“.
5.
V § 2 písm. c) sa slová „115 °C“ nahrádzajú slovami „110 °C“.
6.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe,“.
7.
V § 14 ods. 2 znie:
„(2)
Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov
a)
s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW vydáva orgán dozoru na základe žiadosti a po preverení odborných znalostí technickou inšpekciou (kuričský preukaz),
b)
s menovitým tepelným výkonom do 100 kW vrátane vydáva prevádzkovateľ kotlov podľa vzoru uvedeného v prílohe.
Platnosť osvedčenia je 5 rokov odo dňa jeho vydania.“.
8.
V § 14 ods. 5 znie:
„(5)
Skúšku skladá kurič pred skúšobnou komisiou, ktorú ustanovuje a zvoláva prevádzkovateľ. Skúšobná komisia je zložená z predsedu, ktorým je zástupca prevádzkovateľa, a z najmenej dvoch členov, z ktorých jeden musí byť odborný pracovník (§ 16 ods. 2); ak ide o skúšku na samostatnú obsluhu kotlov na plynné palivá, druhým z členov musí byť revízny technik plynových zariadení.“.
9.
V § 16 ods. 2 znie:
„(2)
Prehliadky kotlov s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW môže vykonávať iba odborný pracovník.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a)
§ 16 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.“.
Čl. II
Osvedčenia o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť 31. decembra 1996.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Rudolf Glasa v. r.