71/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. septembra 1988 bol vo Viedni podpísaný Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k protokolu svojím uznesením č. 71 z 25. januára 1995 a prezident Slovenskej republiky ho schválil 23. februára 1995. Listina o pristúpení bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 7. marca 1995.
Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť 7. júna 1995 na základe článku VII ods. 1.
Slovenský preklad sa vyhlasuje súčasne.
SPOLOČNÝ PROTOKOL k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru
Zmluvné strany
vzhľadom na Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963,
vzhľadom na Parížsky dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960 v znení Dodatkového protokolu z 28. januára 1964 a protokolu zo 16. novembra 1982,
berúc do úvahy, že Viedenský dohovor a Parížsky dohovor sú z hľadiska obsahu podobné a že žiaden štát nie je v súčasnosti účastníkom oboch dohovorov,
v presvedčení, že by pristúpenie účastníkov jedného alebo druhého dohovoru k druhému dohovoru viedlo k ťažkostiam vyplývajúcim zo súčasnej aplikácie oboch dohovorov na jadrovú udalosť, a
v snahe vytvoriť spojovací článok medzi Viedenským dohovorom a Parížskym dohovorom tým, že sa navzájom rozšíria výhody osobitného režimu občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu, ktorý je zakotvený v oboch dohovoroch, a odstránia sa konflikty vznikajúce zo súčasného uplatňovania oboch dohovorov na jednu jadrovú udalosť,
dohodli sa takto:
Článok I
V tomto protokole
a)
„Viedenský dohovor“ znamená Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou z 21. mája 1963 a akýkoľvek dodatok k nemu, ktorý platí pre zmluvnú stranu tohto protokolu,
b)
„Parížsky dohovor“ znamená Parížsky dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960 a akýkoľvek dodatok k nemu, ktorý platí pre zmluvnú stranu tohto protokolu.
Článok II
Na účely tohto protokolu
a)
prevádzkovateľ jadrového zariadenia umiestneného na území účastníka Viedenského dohovoru bude v súlade s týmto dohovorom zodpovedný za jadrovú škodu spôsobenú na území účastníka aj Parížskeho dohovoru, aj tohto protokolu,
b)
prevádzkovateľ jadrového zariadenia umiestneného na území účastníka Parížskeho dohovoru bude v súlade s týmto dohovorom zodpovedný za jadrovú škodu spôsobenú na území účastníka aj Viedenského dohovoru, aj tohto protokolu.
Článok III
1.
Na jadrovú udalosť sa bude aplikovať buď Viedenský dohovor, alebo Parížsky dohovor so súčasným vylúčením druhého dohovoru.
2.
V prípade jadrovej udalosti, ktorá sa stala v jadrovom zariadení, použije sa ten dohovor, ktorého účastníkom je štát, na ktorého území je zariadenie umiestnené.
3.
V prípade jadrovej udalosti, ktorá sa stala mimo jadrového zariadenia a týka sa jadrového materiálu počas prepravy, použije sa ten dohovor, ktorého účastníkom je štát, na ktorého území je umiestnené jadrové zariadenie, ktorého prevádzkovateľ je zodpovedný buď podľa článku II ods. 1 písm. b) a c) Viedenského dohovoru, alebo podľa článku 4 písm. a) a b) Parížskeho dohovoru.
Článok IV
1.
Články I až XV Viedenského dohovoru sa použijú vo vzťahu k zmluvným stranám tohto protokolu, ktoré sú účastníkmi Parížskeho dohovoru, rovnako ako medzi účastníkmi Viedenského dohovoru.
2.
Články 1 až 14 Parížskeho dohovoru sa použijú vo vzťahu k zmluvným stranám tohto protokolu, ktoré sú účastníkmi Viedenského dohovoru, rovnako ako medzi účastníkmi Parížskeho dohovoru.
Článok V
Tento protokol budú môcť od 21. septembra 1988 až do dňa nadobudnutia jeho platnosti podpísať v ústredí Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu všetky štáty, ktoré podpísali a ratifikovali Viedenský dohovor alebo Parížsky dohovor alebo k nemu pristúpili.
Článok VI
1.
Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo pristúpeniu. Listiny o ratifikácii, o prijatí alebo o schválení budú prijaté len od štátov, ktoré sú účastníkmi buď Viedenského dohovoru, alebo Parížskeho dohovoru. Ktorýkoľvek z týchto štátov, ktorý nepodpísal tento protokol, môže k nemu pristúpiť.
2.
Listiny o ratifikácii, o prijatí, schválení alebo o pristúpení budú uložené u generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorý sa týmto určuje za depozitára tohto protokolu.
Článok VII
1.
Tento protokol nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení od najmenej piatich štátov, ktoré sú účastníkmi Viedenského dohovoru, a piatich štátov, ktoré sú účastníkmi Parížskeho dohovoru. Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli tento protokol alebo k nemu pristúpi, nadobudne tento protokol platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia uvedených listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení.
2.
Tento protokol ostane v platnosti dovtedy, kým bude platný Viedenský dohovor a Parížsky dohovor.
Článok VIII
1.
Ktorákoľvek zmluvná strana môže tento protokol vypovedať písomným oznámením depozitárovi.
2.
Vypovedanie nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roku odo dňa, keď depozitár dostane takéto oznámenie.
Článok IX
1.
Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá prestala byť účastníkom Viedenského dohovoru alebo Parížskeho dohovoru, upovedomí depozitára o skončení platnosti príslušného dohovoru vo vzťahu k nej a o termíne, keď takéto skončenie nadobudne účinnosť.
2.
Tento protokol prestane byť aplikovateľný vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá skončila aplikáciu buď Viedenského dohovoru alebo Parížskeho dohovoru, a to dňom, keď skončenie nadobudne účinnosť.
Článok X
Depozitár okamžite informuje zmluvné strany a štáty pozvané na konferenciu o vzťahu medzi Parížskym dohovorom a Viedenským dohovorom a zároveň aj generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o
a)
každom podpise tohto protokolu,
b)
každom uložení listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení týkajúcich sa tohto protokolu,
c)
nadobudnutí platnosti tohto protokolu,
d)
akomkoľvek vypovedaní,
e)
akejkoľvek informácii získanej podľa článku IX.
Článok XI
Originál tohto protokolu, ktorého text v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku má rovnakú platnosť, bude uložený u depozitára, ktorý rozošle overené kópie zmluvným stranám a štátom pozvaným na konferenciu o vzťahu medzi Parížskym dohovorom a Viedenským dohovorom, ako aj generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento spoločný protokol.
Dané vo Viedni 21. septembra 1988.