66/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 17 ods. 4, § 21 ods. 8 a § 34 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
výnos z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
Výnos upravuje financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku a jeho technického zhodnotenia a financovanie úloh rozvoja vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výnos ďalej upravuje rozsah osobitných výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií a spôsob ich použitia, ako aj obsah zriaďovacej listiny rozpočtových a príspevkových organizácií.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.