58/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. januára 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
„Hypotekárne záložné listy
§ 14
(1)
Hypotekárny záložný list je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá (§ 16 ods. 4) pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá (§ 16 ods. 5) a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Výťažok z predaja hypotekárnych záložných listov použijú banky len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu.3b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b) znie:
„“.
3b)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 15 znie:
㤠15
Hypotekárne záložné listy môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa osobitného predpisu,3b) a to za podmienok ustanovených v § 7.“.
3.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Dlhopisy, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené pre hypotekárne záložné listy podľa tohto zákona, nemôžu mať označenie „hypotekárny záložný list“.
(2)
Hypotekárny záložný list zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.
(3)
Na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno použiť len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa osobitného predpisu.3c)
(4)
Celková menovitá hodnota vydaných hypotekárnych záložných listov musí byť krytá najmenej v rovnakej výške a najmenej s rovnakým výnosom, ako je menovitá hodnota pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov, a predstavuje riadne krytie.
(5)
Riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov možno nahradiť náhradným krytím najviac do výšky 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov. Na náhradné krytie možno použiť majetkové hodnoty patriace hypotekárnej banke vo forme
a)
vkladov v Národnej banke Slovenska,
b)
pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
vkladov v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
d)
vkladov v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike,
e)
hotovosti,
f)
štátnych dlhopisov,
g)
štátnych pokladničných poukážok,
h)
hypotekárnych záložných listov vydaných inou bankou,
ch)
komunálnych obligácií vydaných inou bankou.
(6)
Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie hypotekárna banka založiť.
(7)
Pohľadávky banky z hypotekárnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie zapisuje banka do osobitných zoznamov podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3c) a 3d) znejú:
„3c)
§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 17 znie:
㤠17
(1)
Do šiestich mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov3b) môže banka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia emitovať dočasné hypotekárne záložné listy ako verejne obchodovateľné cenné papiere na doručiteľa, ktorých celková menovitá hodnota neprevýši 50 % základného imania banky a ktoré je banka povinná do jedného roka od ich emitovania vymeniť za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5. V čase od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov do ich výmeny za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.3e)
(2)
S dočasným hypotekárnym záložným listom sú spojené práva vyplývajúce z hypotekárnych záložných listov, ktoré dočasný hypotekárny záložný list nahrádza.
(3)
Ak banka nevymení dočasné hypotekárne záložné listy za hypotekárne záložné listy kryté podľa § 16 ods. 4 a 5 do jedného roka od emisie dočasných hypotekárnych záložných listov, je povinná splatiť dočasné hypotekárne záložné listy v ich menovitej hodnote vrátane výnosov z nich v čase od emisie do ich splatenia.
(4)
Dočasný hypotekárny záložný list zaniká výmenou za hypotekárny záložný list krytý podľa § 16 ods. 4 a 5 alebo splatením podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3e) znie:
„3e)
§ 160 Obchodného zákonníka.“.
5.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa slovo „úver“ nahrádza slovami „komunálny úver3f)“ a za slová „ručí svojím“ sa vkladá slovo „nehnuteľným“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f) znie:
„3f)
§ 36c zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Komunálna obligácia vydaná bankou podľa odseku 1 písm. a) je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.
(4)
Na komunálne obligácie vydávané bankou podľa odseku 1 písm. a) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17.“.
7.
V § 22 ods. 2 znie:
„(2)
Ak emitent
a)
nedodrží spôsoby určenia výnosu alebo lehotu a spôsob vyplácania dlhopisov, uloží mu ministerstvo pokutu až do výšky 500 000 Sk,
b)
získa povolenie na emisiu dlhopisov na základe nesprávnych alebo neúplných údajov alebo podkladov, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.“.
8.
V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak hypotekárny správca alebo jeho zástupca poruší povinnosti pri výkone dozoru nad emisiou hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií, môže mu ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 261 ods. 4 sa vypúšťajú zátvorky s textom „(§ 297)“.
2.
V § 263 sa vypúšťajú číslice „297, 298“.
3.
§ 297 sa vypúšťa.
4.
§ 298 sa vypúšťa.
Čl. V
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 200c sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska pri výkone bankového dohľadu je oprávnená nahliadať do listín, ktoré boli podkladom pre zápis do obchodného registra, a robiť si z nich výpisy a odpisy.“.
2.
V § 337 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich,“.
3.
V § 337 ods. 1 sa doterajšie písmená b) až g) označujú ako písmená c) až h).
4.
V § 337 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „pohľadávky založené hypotekárnymi záložnými listami“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
bankou banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„3a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Ohlasovacia povinnosť
(1)
Banky sú povinné policajným orgánom hlásiť bankové operácie, pri ktorých úkony alebo údaje o nich sú podľa poznatkov banky podozrivé (ďalej len „podozrivé bankové operácie“) a ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, na ktorého vydanie sa splnomocňuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví vo všeobecne záväznom právnom predpise aj náležitosti, spôsob a formy ohlasovacej povinnosti a spôsob naloženia.“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.