54/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
(1)
Zákon upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy.
(2)
Rozsah prípadnej súčinnosti štátu pri kolektívnom vyjednávaní ustanovuje tento zákon.“.
2.
V § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány2) a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie.2a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 2a) znejú:
„2)
§ 2 zákona č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi.
2a)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 písm. b) a c) znejú:
„b)
štatutárny orgán3) alebo iný oprávnený zástupca zamestnávateľskej organizácie,
c)
fyzická osoba, ktorá pri podnikaní4) zamestnáva zamestnancov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 2 Obchodného zákonníka.“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú
a)
uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií,
b)
doložené zoznamom zamestnávateľov, za ktorých boli uzavreté, ak ide o kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
(2)
Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá
a)
je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.“.
5.
V § 7 ods. 1 slová „Ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
6.
V § 7 ods. 2 slová „s obdobnou činnosťou“ sa nahrádzajú slovami „s obdobným predmetom činnosti“ a slová „príslušnej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.“.
8.
V § 8 ods. 2 slová „bez zbytočného odkladu“ sa nahrádzajú slovami „najneskôr do 30 dní, ak sa nedohodnú inak“.
9.
§ 9 znie:
㤠9
Uloženie kolektívnych zmlúv a oboznámenie sa s ich obsahom
(1)
Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a rozhodnutia rozhodcu (§ 13), ktoré sa jej týkajú, je povinná zmluvná strana na strane zamestnávateľov odovzdať na uloženie ministerstvu.
(2)
Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá má náležitosti ustanovené v § 4 ods. 1, sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky požiada ministerstvo.
(3)
Ministerstvo je povinné na žiadosť a za ustanovený poplatok4a) poskytnúť žiadateľovi rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(4)
S obsahom kolektívnej zmluvy je povinný príslušný odborový orgán oboznámiť zamestnancov najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.
(5)
Zmluvné strany sú povinné uschovávať kolektívne zmluvy a rozhodnutia rozhodcov, ktoré sa ich týkajú, po dobu najmenej päť rokov od skončenia doby ich účinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
Položka 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.“.
10.
V § 11 ods. 2 slová „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
11.
V § 11 ods. 3 slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
12.
V § 12 ods. 1 znie:
„(1)
O návrhu riešenia sporu pred sprostredkovateľom vyhotoví sprostredkovateľ do 15 dní odo dňa, keď bol oboznámený s predmetom sporu, písomný záznam, ktorý sú po overení správnosti oprávnené podpísať zmluvné strany bez zbytočného odkladu, ak sa so zmluvnými stranami nedohodne inak. Sprostredkovateľ odovzdá záznam zmluvným stranám; ak sprostredkovateľa určilo ministerstvo, odovzdá záznam aj ministerstvu.“.
13.
V § 13 ods. 2 znie:
„(2)
Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa odseku 1 a ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý vznikol na pracovisku, kde je zakázané štrajkovať, alebo o spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, určí rozhodcu na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán ministerstvo; doručením rozhodnutia rozhodcovi je konanie pred rozhodcom začaté. Ministerstvo nemôže určiť rozhodcu, ktorý patrí k niektorej zo zmluvných strán, ktoré sú v spore.“.
14.
V § 13 ods. 3 slová „príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
15.
V § 13 ods. 4 znie:
„(4)
Rozhodcom nesmie byť osoba, ktorá bola v tom istom spore sprostredkovateľom.“.
16.
V § 13 ods. 7 sa slová „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
17.
V § 15 ods. 1 sa slová „Ministerstvá práce a sociálnych vecí republík ustanovia vyhláškami“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo ustanoví vyhláškou“.
18.
V § 15 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
výbere sprostredkovateľov, spôsob overovania ich odborných znalostí a ich zápisu do zoznamu sprostredkovateľov, ako aj ďalšiu úpravu konania pred sprostredkovateľom,“.
19.
V § 15 ods. 2 znie:
„(2)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví vyhláškou
a)
výšku odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi,
b)
výšku a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.“.
20.
V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Ak títo zamestnanci v dôsledku štrajku nemôžu vykonávať prácu, prípadne vykonávajú činnosti podľa § 19, na ich mzdové nároky sa vzťahujú osobitné predpisy.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
§ 36, § 37 ods. 4 písm. a), § 115 a § 130 ods. 1 Zákonníka práce.
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 23 ods. 3 a 4 slová „podľa Hospodárskeho zákonníka11)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11)
§ 373 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
§ 420 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.“.
22.
V § 24 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
23.
V § 24 ods. 2 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1“.
24.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
㤠32a
Zrušuje sa § 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.