53/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1996 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 1996,
ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „výkonu práce a pri prijatí do zamestnania“ nahrádzajú slovami „výkonu práce, pri prijatí do zamestnania a pri pridelení na výkon práce v zahraničí“.
2.
V § 24 sa slová „výkonu práce a prijatím do zamestnania“ nahrádzajú slovami „výkonu práce, prijatím do zamestnania a pridelením na výkon práce v zahraničí“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.