52/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“ a slová „kde súčasťou členstva je“ sa nahrádzajú slovami „ak podľa stanov je podmienkou členstva“.
2.
V § 4 ods. 2 sa v druhej vete za slová „cestovné náhrady,“ vkladajú slová „príspevky zo sociálneho fondu,2a)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Za mzdu sa nepovažujú ani ďalšie plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Za dobu práce nadčas4) prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 25 % priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za dobu práce nadčas, mzdové zvýhodnenie zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutej dobe po výkone práce nadčas, prislúcha zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.“.
4.
V § 5 ods. 2 sa slová „zvýšená mzda“ nahrádzajú slovami „mzda vrátane mzdového zvýhodnenia“.
5.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Za dobu práce vo sviatok4a) prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za dobu práce vo sviatok, mzdové zvýhodnenie zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutej dobe po výkone práce vo sviatok, prislúcha zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 91 Zákonníka práce.
§ 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.“.
6.
V § 6 ods. 2 posledná veta znie:
„Náhrada mzdy v tejto výške prislúcha zamestnancovi aj za dobu čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok.“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
S vedúcim zamestnancom4b) možno v pracovnej zmluve dojednať mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok; mzda vrátane mzdového zvýhodnenia ani náhradné voľno podľa odseku 1 v takomto prípade neprislúcha.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:
„4b)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.“.
8.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
S vedúcim zamestnancom4b) možno v pracovnej zmluve dojednať mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a na prácu v noci; mzdové zvýhodnenie v takomto prípade neprislúcha.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9.
V § 8 ods. 1 sa v prvej vete dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
prestoja,4c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c) znie:
„4c)
§ 129 Zákonníka práce.
§ 37 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce.“.
10.
V § 8 ods. 1 druhá veta znie:
„Okruh uvedených dôvodov možno rozšíriť a pre tieto ďalšie dôvody dojednať v kolektívnej zmluve alebo určiť vo vnútornom mzdovom predpise aj inú výšku a dobu poskytovania doplatku.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa slovo „česko-slovenskej“ nahrádza slovom „slovenskej“.
12.
V § 11 ods. 5 sa slovo „česko-slovenskom“ nahrádza slovom „slovenskom“.
13.
V § 14 ods. 2 sa slovo „stupňami“ nahrádza slovom „triedami“.
14.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
15.
V § 17 ods. 4 sa za slová „aspoň 22 dní“ vkladajú slová „alebo 180 hodín“.
16.
V § 17 ods. 5 sa v prvej vete za slovami „hodinový zárobok“ vypúšťa čiarka a slová „prípadne ako priemerný denný (zmenový) zárobok“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „(dní)“.
17.
§ 17 ods. 9 znie:
„(9)
Podrobnosti zisťovania priemerného zárobku možno upraviť v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise.“.
18.
V § 20 ods. 1 sa v prvej vete slovo „česko-slovenskej“ nahrádza slovom „slovenskej“ a druhá veta znie:
„Prepočet výšky mzdy v Sk na inú než slovenskú menu sa vykonáva podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene – predaj, vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy podľa § 11 ods. 2.“.
19.
§ 21 znie:
㤠21
Ak možno podľa tohto zákona dojednať mzdu v kolektívnej zmluve, možno tak u členov družstiev, ak podľa stanov je podmienkou členstva aj pracovný vzťah, vykonať uznesením členskej schôdze.“.
Čl. II
Ďalšie plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení podľa § 4 ods. 2 tohto zákona sa nepovažujú za mzdu už od 1. januára 1996.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.