43/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 26. januára 1996
o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 4 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Výchovné poradenstvo a špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením tvoria systém pomoci deťom v prevencii problémového vývinu, vo výchove a vzdelávaní v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach, v rodine, pri voľbe štúdia a povolania; podieľajú sa na riešení otázok poznávacieho, osobnostného a sociálneho vývinu, náročných životných situácií a uplatnenia sa v spoločnosti.
(2)
Výchovné poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „výchovné poradenstvo“) obsahuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť o deti, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom škôl a zákonným zástupcom detí v oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnú orientáciu žiakov a otázky prevencie delikventného vývinu detí.
(3)
Špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „špeciálnopedagogické poradenstvo“) obsahuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a postihnutím ohrozené deti, ktorú vykonáva prostredníctvom diagnostických, psychologických, psychoterapeutických, špeciálnopedagogických, rehabilitačných, poradenských a metodických činností; formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, osobitnú pozornosť venuje ich sociálnej integrácii.
§ 2
Zriaďovanie a zrušovanie poradenských zariadení
(1)
Zriaďovateľ poradenského zariadenia v návrhu na jeho zaradenie do siete týchto zariadení uvedie
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
dátum zriadenia poradenského zariadenia,
c)
vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,
d)
označenie štatutárneho orgánu,
e)
určenie času, na ktorý sa zriaďuje.
(2)
Zriaďovateľ poradenského zariadenia na udelenie súhlasu na jeho zriadenie predloží
a)
výpis z registra trestov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
b)
stanovisko obce k zriadeniu zariadenia, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,
c)
doklad o finančnom a materiálnom zabezpečení,
d)
potvrdenie príslušného štátneho, okresného (obvodného) hygienika a inšpektorátu bezpečnosti práce o tom, že priestory zariadenia vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,
e)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán.
(3)
Návrh zriaďovateľa na vyradenie poradenského zariadenia zo siete týchto zariadení a na jeho zrušenie obsahuje
a)
dôvod zrušenia,
b)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán,
c)
stanovisko obce, ak nie je zriaďovateľom obec.
(4)
Zriaďovateľ predkladá návrhy podľa odsekov 1 až 3 ministerstvu do 15. mája príslušného kalendárneho roka.
§ 3
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
a)
uskutočňuje psychologické vyšetrenia a pedagogickú diagnostiku,
b)
zisťuje príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí,
c)
pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí,
d)
zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
e)
zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť,
f)
poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom,
g)
vypracúva pre zákonných zástupcov a s ich písomným súhlasom pre školy, orgány štátnej správy v školstve a pre zariadenia starostlivosti o deti v pôsobnosti iných orgánov štátnej správy (ďalej len „orgán“) informácie o psychologickom vyšetrení a podklady pre návrhy na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do špeciálnych škôl,
h)
vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí,
i)
podieľa sa na spracúvaní profesijných a študijných informácií a spolu s informáciami o trhu práce ich poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom,
j)
poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským psychológom; na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a iným orgánom.
§ 4
Špeciálnopedagogická poradňa
Špeciálnopedagogická poradňa
a)
podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutých detí, zabezpečuje aktívnu účasť ich rodín a poskytuje rehabilitačné a terapeutické služby,
b)
zabezpečuje komplexný diagnostický proces a na základe získaných poznatkov vypracúva návrh na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,
c)
sleduje a vyhodnocuje vhodnosť zaškolenia a školský vývin zdravotne postihnutých detí,
d)
spolupracuje s pedagógmi škôl a školských zariadení najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,
e)
vykonáva poradenskú činnosť pre zdravotne postihnuté deti v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
f)
zapožičiava zdravotne postihnutým deťom, ktoré sú v starostlivosti poradne, na čas potreby kompenzačné pomôcky,
g)
pripravuje pre príslušné orgány podklady na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do materských škôl a základných škôl alebo do špeciálnych škôl,
h)
poskytuje odbornú pomoc pedagógom, školským psychológom, výchovným poradcom a príslušným orgánom,
i)
podieľa sa na tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód a postupov,
j)
vypracúva metodické materiály.
§ 5
Detské integračné centrum
(1)
Detské integračné centrum
a)
zabezpečuje odbornú starostlivosť s rôznymi druhmi špeciálnopedagogických potrieb,
b)
poskytuje služby v rozsahu uvedenom v § 4.
(2)
Materská škola zriadená pri detskom integračnom centre zabezpečuje formou dennej starostlivosti predškolskú výchovu.1)
§ 6
Výchovný poradca
(1)
Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.
(2)
Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických pracovníkov školy. Za plnenie úloh výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy; úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.
(3)
Výchovný poradca
a)
plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
b)
venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
c)
poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania,
d)
sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.
§ 7
Školský psychológ
(1)
Školský psychológ môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou.
(2)
Školský psychológ
a)
poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu; osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom,
b)
navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení,
c)
podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.
(3)
Školský psychológ poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie a spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania.
(4)
Školský psychológ
a)
poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,
b)
navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu.
(5)
Školský psychológ
a)
podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl,2)
b)
predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.
§ 8
Školský špeciálny pedagóg
(1)
Školský špeciálny pedagóg môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou. V jednej škole môže byť aj viac školských špeciálnych pedagógov.
(2)
Školský špeciálny pedagóg
a)
podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
b)
poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.
(3)
Školský špeciálny pedagóg poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine.
(4)
Školský špeciálny pedagóg
a)
poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,
b)
sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami.
(5)
Školský špeciálny pedagóg predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.
Spoločné ustanovenia
§ 9
(1)
Psychologické vyšetrenie dieťaťa nemožno vykonať bez písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu, ak zákon neustanovuje inak.3)
(2)
Ak je ohrozené duševné zdravie dieťaťa, možno mu poskytnúť pomoc; o poskytnutí pomoci a o vykonaní psychologického vyšetrenia sa bezodkladne informuje zákonný zástupca dieťaťa, a ak je to v záujme dieťaťa, aj príslušný orgán starostlivosti o rodinu a dieťa.4)
(3)
Pri poskytovaní poradenskej činnosti5) poradenské zariadenia spolupracujú s územnými štátnymi orgánmi práce6) a inými orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami.
§ 10
Organizačný poriadok poradenského zariadenia schvaľuje riaditeľ poradenského zariadenia po vyjadrení zriaďovateľa.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.
Eva Slavkovská v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.
2)
§ 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.
3)
Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce.
6)
§ 5, § 12 ods. 1 písm. d) bod 1 a § 13 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.