386/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 30.06.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. decembra 1996
o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Štátny rozpočet na rok 1997
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1997 sa rozpočtujú sumou 171 099 900 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určujú sumou 207 999 900 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určuje sumou 36 900 000 000 Sk.
(3)
Fiskálny schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určuje sumou 11 658 586 000 Sk.
(4)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1997 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1997 je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ktoré sú súčasťou tohto zákona.
(6)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1997 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4 tohto zákona, v celkovej sume 1 746 800 000 Sk, a to
a)
350 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 3 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995. Tieto dotácie môže obec použiť na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
1 179 800 000 Sk na mestskú hromadnú dopravu,
c)
140 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
77 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1997 rozpočtujú v celkovej sume 76 569 306 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
Odvod zo zisku1) Národnej banky Slovenska do štátneho rozpočtu v roku 1997 sa rozpočtuje sumou 1 100 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Úrokové sadzby z pohľadávok a zo záväzkov Slovenskej republiky v Národnej banke Slovenska sa v roku 1997 určujú takto:
a)
pohľadávky Slovenskej republiky, a to
1.
prebytky bežného hospodárenia štátneho rozpočtu v roku 1997 vrátane príjmov z predaja štátnych pokladničných poukážok najmenej 3 % p. a.
2.
štátne finančné aktíva neterminované najmenej 3 % p. a.
3.
štátne finančné aktíva terminované na 1 rok najmenej 8 % p. a.
b)
záväzky Slovenskej republiky, a to
1.
voči Národnej banke Slovenska z krytia schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z roku 1991 najviac 9 % p. a.
2.
z krytia časti schodku štátneho rozpočtu československej federácie z roku 1992 0 % p. a.
3.
z vládnych úverov poskytnutých do 31. decembra 1992 zo štátneho rozpočtu československej federácie prevzatých Slovenskou republikou podľa osobitného zákona2) 0 % p. a.
4.
z dopadov devalvácií a revalvácií československej meny podľa osobitných zákonov3) prevzatých Slovenskou republikou podľa osobitného predpisu4) 0 % p. a.
(2)
Národná banka Slovenska zúčtováva kreditné a debetné úroky z pohľadávok a zo záväzkov Slovenskej republiky na príjmovom účte štátneho rozpočtu a na výdavkovom účte štátneho rozpočtu štvrťročne a vyúčtovanie týchto úrokov predkladá ministerstvu do troch dní po skončení príslušného štvrťroka.
(3)
Pohľadávky neuznané vládou nemožno od 1. júla 1997 evidovať ako záväzky vlády na účtoch Národnej banky Slovenska.
§ 4
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1997 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 2 000 000 000 Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
1 000 000 000 Sk do 31. mája 1997,
b)
1 000 000 000 Sk do 31. októbra 1997.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1997.
(3)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;5) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov5) ostávajú nedotknuté.
§ 5
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1997 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 5.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1997 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 podľa § 1 ods. 2.
§ 6
(1)
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa na rok 1997 určuje sumou 2 600 000 000 Sk, z toho 1 800 000 000 Sk účelovo určených na výstavbu diaľnic.
(2)
Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1997 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.
§ 7
(1)
V roku 1997 je výnos
a)
dane z príjmov fyzických osôb dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona6) vo výške 79,30 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 20,70 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona7) vo výške 96,57 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 3,43 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka, pričom tá časť výnosu tejto dane, ktorá plynie od právnických osôb so sídlom v zahraničí, sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995.
(4)
Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2, 3 a 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností8) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov9) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.
§ 8
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona10) sa v roku 1997 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
(2)
Štátna prémia z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytuje stavebnému sporiteľovi len pri plnení podľa § 11 písm. a) až e) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
§ 9
Štát platí v roku 1997 poistné na zdravotné poistenie11) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996.12)
§ 10
Štát platí v roku 1997 poistné13) z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,14)
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,15) zníženej o 45 bodov.
§ 11
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí v roku 1997 poistné na
a)
zdravotné poistenie16) vo výške 13,7 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,17)
b)
nemocenské poistenie18) vo výške 4,8 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,19)
c)
dôchodkové zabezpečenie18) vo výške 27,5 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996.20)
§ 12
Štátne záruky za bankové úvery v roku 1997 môže vláda prevziať aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky.
§ 13
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 1997 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platených podľa osobitného predpisu21) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev22) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
a)
za prvý štvrťrok 1997 do 20. apríla,
b)
za druhý štvrťrok 1997 do 20. júla,
c)
za tretí štvrťrok 1997 do 20. októbra,
d)
za štvrtý štvrťrok 1997 do 28. decembra.
§ 14
Vláda je oprávnená v roku 1997 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného predpisu23) do výšky 8 000 000 000 Sk na krytie výdavkov spojených s výstavbou diaľnic, s bytovou výstavbou a na založenie a činnosť Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4.
rozpočet každého krajského úradu2a) vrátane rozpočtov okresných úradov, rozpočtov ich rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v ich vecnej pôsobnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 5 až 8.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a krajský úrad“.
3.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
fiskálnym schodkom schodok štátneho rozpočtu bez výdavkov na splátky istín rozpočtovaných v rozpočtovej kapitole Štátny dlh,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
4.
V § 3 ods. 4 sa slovo „ustanoví“ nahrádza slovom „určí“ a vypúšťajú sa slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. f) sa čísla „6 a 7“ nahrádzajú číslami „7 a 8“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. i) sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo všeobecne záväzný právny predpis podľa § 41 ods. 5“.
7.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
8.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou dotácií štátnym fondom“ a na konci sa pripája táto veta:
„Právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytli prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 2, sú povinné viesť tieto prostriedky na samostatnom účte v banke; výnosy z týchto prostriedkov sú príjmom štátneho rozpočtu [§ 5 ods. 1 písm. l)].“.
9.
V § 6 ods. 4 znie:
„(4)
Použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje ministerstvo.“.
10.
V § 6 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „pričom na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. a) sa vzťahuje § 15 ods. 3 a 4.“.
11.
V § 6 ods. 11 sa za slovom „majetku,7)“ vkladajú slová „pričom na účely tohto zákona sa vstupnou cenou7) rozumie súčet cien predmetov obstarávania bez ohľadu na množstvo a cenu jednotlivých obstarávaných predmetov, výdavky“.
12.
V § 9 ods. 2 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
13.
V § 9 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
dotácie na úlohy a činnosti, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti ústredného orgánu, a príspevky podľa osobitných predpisov5) vo výške určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a vratky týchto dotácií a príspevkov, ako aj výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 6 ods. 3).“.
14.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov10a) odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte poskytnuté zo štátneho rozpočtu; z výkonu tohto rozhodnutia je vylúčený aj hnuteľný a nehnuteľný majetok, ak je obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
(10)
Platby z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uskutočňujú zásadne bezhotovostne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
„10a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.“.
15.
V § 13 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú slová „s výnimkou prostriedkov podľa odseku 1 písm. e), ak sú poskytnuté zo zahraničia v cudzej mene na platbu do zahraničia“.
16.
V § 20 ods. 2 sa za slová „stravy“ vkladajú slová „a úhrady stravy od iných stravníkov“.
17.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa za slovo „inak,“ vkladajú slová „pričom rozhodnutím ústredného orgánu, ktorým je krajský úrad, len na účely podľa osobitného predpisu,2a)“.
18.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nemožno ich poskytnúť na financovanie miezd a platov“.
19.
V § 24 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá táto veta: „Dotáciu zo štátneho rozpočtu je štátny fond povinný viesť na samostatnom účte a prostriedky z tejto dotácie nemožno poskytnúť na financovanie miezd a platov.“.
20.
V § 27 ods. 2 sa v prvej vete za slová „fyzickým osobám“ vkladá slovo „podnikateľom“.
21.
V § 32 sa na konci pripájajú slová „po schválení záverečného účtu obce“.
22.
V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „príjmy z prenájmu majetku štátu v správe príspevkovej organizácie,“.
23.
V § 46 ods. 5 znie:
„(5)
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok môže ustanoviť
a)
prevzatie štátnych záruk v príslušnom rozpočtovom roku inak, ako je ustanovené v odseku 4,
b)
inú dobu, aká je uvedená v § 6 ods. 6, na ktorú sa pri realizovaných štátnych zárukách za bankové úvery poskytuje podnikateľom návratná finančná výpomoc.“.
24.
V § 47 ods. 8 sa za slová „splátky odvodu“ vkladajú slová „a penále“ a v písmene a) sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním poverený územný finančný orgán“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu30) sa slová „§ 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“ nahrádzajú slovami „§ 44 a 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“, slová „§ 251 a 255 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.“ sa nahrádzajú slovami „§ 243 a 249 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“, slová „Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“ a slová „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“.
26.
V § 52 ods. 2 sa za slová „rozpočtu, sú“ vkladajú slová „vo výške 70 %“.
27.
V § 52 ods. 4 sa za slovo „použijú“ vkladá slovo „najmä“.
28.
§ 54 ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
povoliť vo výnimočných a odôvodnených prípadoch výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov.“.
29.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
V prípade porušenia rozpočtovej disciplíny pred 1. januárom 1996 môže ministerstvo na zamedzenie tvrdosti zákona podľa § 47 ods. 8 rozhodnúť aj o čiastočnej úľave z odvodu.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b) znie:
„9b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.“.
2.
V § 18 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Príslušná poisťovňa predpíše platiteľovi poistného (§ 16 ods. 1 až 3) platobným výmerom dlžné poistné, ak ho neodviedol v termíne splatnosti podľa odsekov 1 až 4.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
3.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Príslušná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 16 ods. 1 až 3, ktorá je povinná odvádzať poistné, v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť platiť poplatok z omeškania podľa odsekov 1 a 2 alebo znížiť výšku poplatku z omeškania podľa odseku 2 až do výšky uvedenej v odseku 1.
(6)
Príslušná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 16 ods. 1 až 3, ktorá je povinná odvádzať poistné, povoliť splátky dlžných súm poistného z dôvodu platobnej neschopnosti tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne plniť povinnosť platiť poistné.
(7)
V prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou poisťovňou pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy jednotlivých splátok, ako určila príslušná poisťovňa, stáva sa splatnou celá suma dlžného poistného.
(8)
Na konanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
4.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za nesplnenie povinnosti uloženej poistencovi v ustanovení § 11 ods. 13 môže príslušná poisťovňa uložiť poistencovi pokutu až do výšky 100 Sk.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
5.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa za slovo „dňu“ vkladá slovo „nasledujúceho“.
6.
V § 34 ods. 2 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „alebo počas dvoch rokov od vydania povolenia nemá najmenej 50 000 poistencov a po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá najmenej 300 000 poistencov,“.
7.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „do 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu“.
8.
V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pri nedodržaní doby splatnosti uplatní zdravotnícke zariadenie voči príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa splatnosti účtovného dokladu.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
9.
V § 52 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a na financovanie mimoriadne náročných zdravotníckych výkonov určených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky po prerokovaní so všeobecnou poisťovňou“.
10.
V § 52 ods. 1 písm. a) sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „2“.
11.
V § 53 ods. 1 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
12.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „fondov“ vkladá čiarka a slová „oddelené vedenie bankových účtov jednotlivých fondov“.
13.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Majetok nakupovaný z prostriedkov základného, účelového a rezervného fondu sa neodpisuje.“.
14.
V § 56 ods. 1 písm. a) sa číslo „80“ nahrádza číslom „75“.
15.
V § 56 ods. 2 a 3 sa slovo „trikrát“ nahrádza slovom „dvaapolkrát“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 142/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 271/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 16c ods. 1 písm. a) sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „2“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15 ods. 3 sa číslo „3,8“ nahrádza číslom „4,8“ a číslo „28,5“ sa nahrádza číslom „27,5“.
2.
V § 15 ods. 4 sa číslo „2,4“ nahrádza číslom „3,4“ a číslo „22,6“ sa nahrádza číslom „21,6“.
3.
V § 15 ods. 6 sa číslo „28,5“ nahrádza číslom „27,5“.
4.
V § 38 ods. 2 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave sa mení takto:
V § 28 ods. 1 písm. j) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „navrhuje28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a) znie:
28a)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c)
štátnym fondom,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa mení takto:
V § 3 písm. a) a b) znejú:
a)
podiel na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív3) v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
b)
podiel na cestnej dani4) v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:
„3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „stávkové hry podľa § 2 písm. g) uskutočňované“ nahrádzajú slovami „všetky lotérie a iné podobné hry podľa § 2 uskutočňované celkom alebo čiastočne“.
2.
V § 4a ods. 1 písm. b) sa číslo „40“ nahrádza číslom „30“.
3.
V § 4a ods. 1 písm. g) sa číslo „35“ nahrádza číslom „30“.
4.
V § 4a ods. 5 sa za slová „§ 2 písm. f) a h)“ vkladajú slová „a stávkových hier podľa § 2 písm. g), h) a i) uskutočňovaných prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov“.
5.
V § 42d v druhej vete sa slová „na účet príslušného orgánu štátneho dozoru“ nahrádzajú slovami „na účet ministerstva“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
vozidlá určené výhradne na poskytovanie služieb zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, vozidlá požiarnych zborov slúžiace protipožiarnej ochrane, vozidlá spojov používané na prepravu poštových zásielok a vozidlá banskej, horskej a leteckej záchrannej služby,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) sa vypúšťa.
3.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 14 ods. 2 znie:
„(2)
Pri vozidlách uvedených v § 11 ods. 1 je daňovník povinný vypočítať si daň v daňovom priznaní na predpísanom tlačive a zaslať ho daňovému úradu v lehote na platenie dane alebo jej prvej splátky. Na celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu predloženia daňového priznania. Na požiadanie daňovníka vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane na každé jednotlivé vozidlo.“.
5.
V § 17 ods. 1 prvá veta znie:
„ Ak nebola daň alebo splátka dane zaplatená najneskôr v deň jej splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo splátky dane až do dňa platby vrátane, a úrok vo výške určenej osobitným predpisom (§ 22).“.
6.
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. písmeno a) znie:
„a)
pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane 1 200 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane 1 600 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 2 200 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 2 800 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 3 500 Sk
nad 3 000 cm3 4 200 Sk“.
Čl. XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení takto:
V ustanoveniach § 13 ods. 1, 2 a 3, § 20 ods. 12, 13, 14 a 15 a § 26 ods. 1, 2 a 3 sa slovo „ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovami „Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slovo „najneskôr“ nahrádza slovom „najskôr“.
Čl. XIII
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťa slovo „závodného“.
2.
V § 22 ods. 1 písm. d) bode 1 sa za slovo „vlastníctva“ vkladajú slová „a z počítačových programov (softver)“.
3.
V § 23 ods. 4 písm. e) znie:
„e)
daň z pridanej hodnoty, ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatní ako nárok na odpočet v prípade registrácie podľa osobitného predpisu,18a) ktorá sa vzťahuje na hmotný a nehmotný majetok, a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva aj na zásoby, pričom o túto daň je daňovník povinný znížiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku a daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva aj cenu zásob.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
„18a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z.“.
4.
§ 23 ods. 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri banke nezaplatené úroky (penále, pokuty) z omeškania dohodnuté v úverovej zmluve.“.
5.
V § 23 ods. 7 znie:
„(7)
Ak sa líšia dohodnuté ceny medzi ekonomicky alebo personálne prepojenými osobami od cien, ktoré boli dohodnuté medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch za rovnakých alebo podobných podmienok, a ak tento rozdiel nie je uspokojivo doložený, správca dane upraví o zistený rozdiel základ dane. Ekonomicky alebo personálne prepojenými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo imaní druhej osoby, alebo
b)
tie isté právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na vedení, kontrole alebo na imaní vzájomne alebo tretej osoby, alebo
c)
blízke osoby.19)
Účasťou na vedení, kontrole alebo imaní sa na účely tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 25 % podielu na základnom imaní alebo viac ako 25 % podielu s hlasovacím právom. Spôsob zisťovania rozdielu medzi cenou dohodnutou medzi osobami uvedenými v písmenách a) až c) a cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19) znie:
„19) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 23 ods. 8 písm. b) sa za slovo „záväzkov“ vkladajú slová „a pohľadávok“.
7.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Banka zahŕňa do základu dane úroky (penále, pokuty) z omeškania dohodnuté v úverovej zmluve v zdaňovacom období, v ktorom ich prijala.“.
8.
V § 24 ods. 2 písm. a) a h) znejú:
„a)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 26 až 33);
h)
nájomné vrátane nájomného za veci s právom kúpy najatej veci, ale u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na deň platby;“.
9.
V § 24 ods. 2 písm. j) bod 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 21b) a 21c) znie:
„4.
príspevky na stravovanie zabezpečované prostredníctvom iných subjektov a poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom21b) maximálne do výšky 55 % ceny jedného hlavného jedla v priebehu jednej pracovnej zmeny, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.21c) Ak sa stravovanie poskytuje vo vlastnom zariadení prostredníctvom iných subjektov, zahrnie sa do výdavkov suma rovnajúca sa najviac 55 % úhrnu cien hlavných jedál. Ak sa stravovanie poskytuje vo vlastnom zariadení, zahrnú sa do výdavkov náklady do výšky 55 % z úhrnu zúčtovaných nákladov vynaložených a spojených so stravovaním;“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21b) a 21c) znejú:
„21b)
§ 140 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti.
21c)
Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 24 ods. 2 písm. ch) body 1 a 2 znejú:
„1.
ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu18a) s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a na nehmotný majetok, a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva aj na zásoby, pričom o túto daň z pridanej hodnoty je daňovník povinný zvýšiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku a daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva aj cenu zásob,
2.
ak na jej odpočet platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok alebo uplatňuje nárok na odpočet dane koeficientom podľa osobitného predpisu18a) s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok, a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva aj na zásoby, pričom o túto daň je daňovník povinný zvýšiť vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku a daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva aj cenu zásob;“.
11.
V § 29 ods. 4 písm. b) znie:
„b)
platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí nemajú nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, a platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí uplatňujú nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty koeficientom podľa osobitného predpisu.18a)“.
12.
V § 30 ods. 1 v odpisovej skupine 5 sa číslo „50“ nahrádza číslom „40“.
13.
V § 31 ods. 1 v odpisovej skupine 5 sa číslo „1,0“ nahrádza číslom „1,5“ a číslo „2,0“ sa nahrádza číslom „2,5“.
14.
V § 32 ods. 1 v odpisovej skupine 5 sa číslo „50“ nahrádza číslom „40“ a číslo „51“ sa nahrádza číslom „41“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a) sa vypúšťa.
16.
V § 35 ods. 2 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
17.
V § 40r ods. 1 znie:
„(1)
Ak neboli preddavky na daň zaplatené najneskôr v deň ich splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy, s výnimkou podľa odseku 4, a úrok vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 39 písm. b)]. Penále a úrok sa počítajú za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti preddavkov na daň až do dňa platby vrátane, najdlhšie však do termínu na podanie daňového priznania;33c) pri omeškaní s platením preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, najdlhšie však do 31. marca roku nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, s výnimkou podľa odseku 4. Ak nebola daň zaplatená najneskôr v deň jej splatnosti v správnej výške, daňový dlžník je povinný zaplatiť penále vo výške 5 % dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny mesiac omeškania, najviac však do výšky 100 % dlžnej sumy, a úrok vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom [§ 39 písm. b)].“.
18.
V § 40r ods. 2 sa v štvrtej vete slová „penále a úroku“ nahrádzajú slovom „dane“.
19.
V § 40r ods. 3 znie:
„(3)
Správca dane vyrubí penále a úrok podľa odsekov 1 a 2 platobným výmerom najneskôr do skončenia troch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola splatná daň, alebo ak ide o preddavky na daň, najneskôr do skončenia jedného kalendárneho roka po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré mali byť uhradené, s výnimkou podľa odseku 4. Penále a úrok sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.“.
20.
V § 40r sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak daňovník nepožiadal o ročné zúčtovanie preddavkov (§ 40ch ods. 1) a nie je povinný podať priznanie (§ 40b), uplatní sa po termíne na vykonanie ročného zúčtovania (§ 40ch ods. 7) výška penále a lehota na vyrubenie penále a úroku za nesprávne platenie preddavkov ako pri nedoplatku na dani podľa odsekov 1 až 3.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
21.
V § 41 ods. 19 znie:
„(19)
Pri zmene odpisovej skupiny hmotného majetku a nehmotného majetku, vykonanej v prílohe k zákonu, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby a koeficientu je daňovník povinný vykonať zmenu už odpisovaného majetku a postupovať podľa nej v tom zdaňovacom období, v ktorom zmena nadobudla účinnosť, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.“.
Čl. XIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „Zdaniteľným plnením je“ vkladá slovo „najmä“.
2.
V § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Zdaniteľné plnenie podľa odseku 1 je
a)
plnenie uskutočňované v rámci podnikania2) alebo v rámci činnosti, ktorá súvisí s podnikaním,
b)
plnenie uskutočňované právnickou osobou alebo fyzickou osobou v rámci činnosti vykonávanej podľa osobitného predpisu2a) s výnimkou plnení uskutočňovaných na základe pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“.
3.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Základom dane pri dodaní tepelnej energie je u výrobcu alebo dodávateľa tepelnej energie vecne regulovaná cena podľa cenových predpisov.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Základom dane pri technologickom zariadení stavby15a) alebo nehnuteľnosti a pri tovare, ktorý sa pevne zabudováva ako súčasť stavby [§ 2 ods. 5 písm. c)] alebo nehnuteľnosti a je uvedený v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je najmenej obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:
„15a)
§ 137 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 ods. 8 sa vypúšťa slovo „závodného“ a poznámka pod čiarou k odkazu 16) znie:
„16) § 140 Zákonníka práce.“.
6.
V § 10 ods. 2 sa za slová „v prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.
7.
V § 10 ods. 3 znie:
„(3)
Sadzba dane pri dodaní stavby zatriedenej podľa osobitného predpisu22) do príslušného odboru a pri poskytovaní stavebných prác zatriedených do číselných kódov 45.1 až 45.4 klasifikácie produkcie24) je 6 % vrátane tovarov, ktoré sa pevne zabudovávajú ako súčasť stavby [§ 2 ods. 5 písm. c)] alebo nehnuteľnosti s výnimkou technologického zariadenia stavby15a) alebo nehnuteľnosti a s výnimkou tovarov uvedených v prílohe č. 2.“.
8.
V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Platiteľ nie je povinný vyhotoviť daňový doklad za zdaniteľné plnenie oslobodené od dane podľa § 26.“.
9.
V § 20 ods. 7 sa za slovo „predávajú“ vkladá čiarka a slová „a to aj“.
10.
V § 21 ods. 2 znie:
„(2)
Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za uskutočnené zdaniteľné plnenia, pri ktorých je nárok na odpočet dane, a v menovateli súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období; pri prevode cenných papierov nadobudnutých na vlastný účet sa z ceny, za ktorú platiteľ cenný papier previedol, započítava do menovateľa koeficientu len 10 %. V menovateli koeficientu sa neuvedie
a)
výnos z akcií [§ 29 písm. b) bod 2 a § 29 písm. h) bod 3],
b)
cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti31) (§ 36),
c)
cena bez dane za služby v prípade, že ich platiteľ prijal ako oslobodené od dane, požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb a nie je povinný uplatniť daň (§ 8 ods. 6 a 7).
Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta smerom nahor.“.
11.
V § 26 písm. c) sa slovo „služby“ nahrádza slovom „činnosti“.
12.
V § 26 sa vypúšťa písmeno j).
13.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Finančné činnosti
Finančné činnosti oslobodené od dane sú
a)
poskytovanie úverov a pôžičiek a uloženie peňažných prostriedkov na vkladový účet,35a)
b)
pri investovaní do cenných papierov na vlastný účet
1.
uskutočnenie prevodu nadobudnutých cenných papierov,
2.
dosiahnutie iného výnosu z cenných papierov ako z prevodu cenných papierov podľa bodu 1,
c)
platobný styk a zúčtovanie,
d)
vydávanie platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov,
e)
poskytovanie bankových záruk podľa osobitného predpisu,36)
f)
otváranie akreditívu podľa osobitného predpisu,37)
g)
obstarávanie inkasa,38)
h)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
1.
s devízovými hodnotami,
2.
v oblasti terminovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov,
3.
s cennými papiermi,38a)
ch) správa podielového fondu investičnou spoločnosťou podľa osobitného predpisu,38b)
i)
zmenárenská činnosť,
j)
operácie týkajúce sa peňazí, napríklad výmena poškodených peňazí,
k)
dodanie zlata39) národnej banke.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a), 38a) a 38b) znejú:
„35a)
§ 716 Obchodného zákonníka.
38a)
§ 8 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
38b)
§ 14 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1995 Z. z.“.
14.
V § 52 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „na základe žiadosti podanej najneskôr do 31. marca 1997; zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.“.
15.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z. sa označuje ako príloha č. 1 a vypúšťajú sa v nej slová „45 – Stavebné práce“.
16.
Za prílohu č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z. sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z.
Zoznam tovarov, ktoré sa pevne zabudovávajú ako súčasť stavby a ktoré podliehajú sadzbe dane 23 % (§ 7 ods. 11 a § 10 ods. 3)
Číselný kód Názov tovaru
57 - Koberce a iné textilné podlahové krytiny
6303 - Záclony, závesy (vrátane drapérií), rolety; krátke záclonové alebo posteľné drapérie
7321 - Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (aj s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostiach, ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele
7322 - Radiátory ústredného kúrenia nevykurovaného elektricky a ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele; ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (vrátane rozvádzačov, ktoré môžu rozvádzať čerstvý alebo upravený vzduch), iné ako elektricky vykurované so vstavaným, motoricky poháňaným ventilátorom alebo s dúchadlom a ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele
Ventilátory:
84145190 - Ostatné
8415 - Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na riadenie teploty a vlhkosti vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene
8418 - Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje čísla 8415
Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody:
84191100 - Prietokové plynové ohrievače
84191900 - Ostatné
Umývačky riadu:
84221100 - Pre domácnosť
84221900 - Ostatné
8450 - Práčky pre domácnosť a práčovne, spojené aj so sušičkami
8516 - Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické prístroje na vykurovanie priestorov, pôdy a na podobné účely; elektrotepelné prístroje na ošetrovanie vlasov [napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy (kulma), prístroje na trvalú onduláciu] a sušiče rúk; žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné ako čísla 8445
8517 - Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo na telegrafiu vrátane drôtových telefónnych prístrojov s batériovými mikrotelefónmi a telekomunikačné prístroje na nosnú frekvenciu alebo na digitálne drôtové systémy; videotelefóny okrem: ex 8517 - len písacie telefóny pre nepočujúcich
852910 - Antény a parabolické antény všetkých druhov; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi
Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo proti požiaru a podobné prístroje:
85311030 - Na zabezpečenie budov
Nástenné hodiny:
91052100 - Riadené elektricky
9401 - Sedadlá (s výnimkou sedadiel zaradených do čísla 9402), premeniteľné aj na lôžka, ich časti a súčasti
9403 - Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti
9405 - Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky s nesnímateľným pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem: ex 940540 - xenónové výbojky
9701 - Obrazy, maľby a kresby zhotovené celkom ručne okrem výkresov čísla 4906 a ručne ozdobených remeselných výrobkov; koláže a podobné obrázky
97020000 - Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie
97030000 - Pôvodné diela výtvarného modelárstva a sochárske diela z akýchkoľvek materiálov
Poznámka:
Harmonizovaný systém kombinovanej nomenklatúry69) colného sadzobníka.".“.
Čl. XV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 znie:
„(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmetom podnikania8) je
a)
rastlinná alebo živočíšna výroba8a) (ďalej len „poľnohospodársky podnik“),
b)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v chovateľstve8b) poľnohospodárskemu podniku,
má nárok na vrátenie 7 500 Sk za tonu zaplatenej dane z motorovej nafty za podmienok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a)
Číselný kód 01.1, 01.2 a 01.3 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.
8b)
Číselný kód 01.4 Klasifikácie produkcie vydanej opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z.“.
2.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
a)
podmienky a spôsob vrátenia časti zaplatenej dane z motorovej nafty spotrebovanej osobami uvedenými v odseku 2,
b)
náležitosti vedenia evidencie osobami uvedenými v odseku 2,
c)
náležitosti vedenia evidencie o vrátení časti zaplatenej dane z motorovej nafty.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. XVI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 4 písm. a) sa za slová „nadriadeným orgánom“ vkladá čiarka a slová „odvolacím orgánom“ a na konci sa pripájajú slová „daňovej pohľadávky,“.
2.
§ 23 ods. 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytovať nadriadeným orgánom v rozsahu a na účely podľa medzinárodnej zmluvy informácie získané v daňovom konaní alebo v súvislosti s ním.“.
3.
V § 23 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Informácie získané podľa odseku 4 písm. i) môže nadriadený orgán poskytnúť zahraničnému orgánu v rozsahu a na účely podľa medzinárodnej zmluvy.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
4.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Sankcie za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť
(1)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť (§ 23), ak nejde o trestný čin, možno pracovníkovi správcu dane alebo tretej osobe, ktorá sa zúčastnila na daňovom konaní, uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk, a to podľa závažnosti porušenia tejto povinnosti, doby trvania a následkov protiprávneho konania.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 ukladá pracovníkovi správcu dane alebo tretej osobe Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Ak porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť pracovník Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky alebo ústredného orgánu štátnej správy, pokutu ukladá ministerstvo.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Uložením pokuty nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(5)
Na postup pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 35 ods. 3, 5 a 6.“.
5.
V § 48 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu ministerstva o uložení pokuty podľa § 23a je minister financií Slovenskej republiky, ktorý na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie vydáva rozhodnutie o odvolaní.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
6.
§ 72 ods. 6 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
predaj podniku alebo jeho časti.“.
7.
V § 72 ods. 12 sa za druhú vetu vkladajú tieto vety:
„Správca dane vydá rozhodnutie o udelení príklepu. Proti rozhodnutiu o udelení príklepu môže podať do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie daňový dlžník, spoluvlastník, vydražiteľ alebo osoby, ktoré podali námietky na dražbe; odvolanie môžu podať aj osoby, ktorým mala byť dražobná vyhláška doručená do vlastných rúk a zavinením správcu dane im doručená nebola. Odvolanie má odkladný účinok. Ak odvolací orgán zruší rozhodnutie o udelení príklepu, uskutoční správca dane, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti zrušenia rozhodnutia, novú dražbu len na vec, na ktorú bolo udelenie príklepu rozhodnutím odvolacieho orgánu zrušené.“.
8.
§ 72a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak výťažok z predaja vecí je vyšší ako súčet daňového nedoplatku, pre ktorý sa exekúcia vykonáva, a náhrady exekučných nákladov, môže správca dane s týmto rozdielom naložiť ako s daňovým preplatkom podľa § 63 ods. 2 a 3.“.
9.
V § 103 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 sa nevydáva rozhodnutie.“.
Čl. XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. g) sa slová „režimu, a tovar,“ nahrádzajú slovami „režimu a“.
2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a na svoj účet“.
3.
V § 20 ods. 4 sa pred slovo „počas“ vkladá slovo „najdlhšie“ a na konci sa pripájajú slová „ani byť daný iným osobám do užívania“.
4.
V § 65 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.
5.
V § 163 ods. 2 sa za slovo „hodnoty“ vkladajú slová „zušľachtených výrobkov“.
6.
V § 229 ods. 3 sa v druhej vete slovo „presiahol“ nahrádza slovom „nepresiahol“.
7.
V § 247 sa vypúšťajú slová „pri výkone podnikateľskej činnosti“.
Čl. XVIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „financií Slovenskej republiky“.
3.
V § 6 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
V § 10 ods. 1 znie:
„(1)
Štátna prémia sa poskytuje na účely uvedené v § 11 písm. a) až e) stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.“.
5.
V § 11 písm. f) sa na konci pripájajú slová „bez použitia štátnej prémie (§ 10 ods. 1)“.
Čl. XIX
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pravidlá vyplývajúce z povinností podľa § 12 až 14, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami, rizikami a nezabezpečenými devízovými pozíciami pre banky podľa § 36 ustanoví Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a vyhlasuje ich ako svoje opatrenia uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
2.
V § 36 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a to aj za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutí prijatých pred 1. marcom 1996; rozsah a podmienky tohto ručenia ustanoví vláda nariadením.“.
3.
V § 38 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a na účely plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv.“.
Čl. XX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
e)
úhradu časti úroku z úverov poskytovaných peňažnými ústavmi na účely podľa § 3.“.
Čl. XXI
(1)
Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1996 vykonajú štátne fondy podľa čl. II bodu 8.
(2)
Prostriedky štátneho rozpočtu v roku 1996 účelovo určené na zriadenie štátnych orgánov v súvislosti s novým správnym usporiadaním Slovenskej republiky sa v roku 1997 ponechajú na použitie na ten istý účel; tieto prostriedky sa na konci roka 1996 prevedú na účet cudzích prostriedkov.
(3)
V roku 1997 sa výnimočne uplatní doba na splatenie návratnej finančnej výpomoci dlhšia ako štyri roky v zmluvách o návratnej finančnej výpomoci, ktoré boli poskytnuté na základe rozhodnutí vlády Slovenskej republiky prijatých v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
(4)
V roku 1997 sa ustanovenie § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov uplatní najneskôr od 1. júla 1997.
(5)
Zníženia sadzby cestnej dane priznané podľa § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani do účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty, po ktorú by mal daňovník nárok na zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. v znení platnom do účinnosti tohto zákona.
(6)
Článok XIII body 17 až 20 sa použijú na všetky penále a úroky vyrubené po účinnosti tohto zákona.
(7)
Ustanovenie § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska sa v roku 1997 uplatní na ustanovovanie úrokových sadzieb, rámcov, splatností a ďalších podmienok obchodov so Slovenskou republikou v súlade s čl. I § 3.
(8)
Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa čl. XV bodu 1 sa v roku 1997 určuje úhrnnou sumou 1 400 000 000 Sk.
(9)
Ustanovenia čl. XIII bodov 4 a 7 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 1996.
(10)
Ustanovenia čl. I § 8 ods. 2 a čl. XVIII bodov 4 a 5 sa nepoužijú na štátnu prémiu poskytnutú do účinnosti tohto zákona.
(11)
Článok I § 8 ods. 2 a čl. XVIII body 4 a 5 sa týkajú zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997 okrem ustanovení čl. II bodu 27 a čl. XXI odseku 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. III bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1997 (v mil. Sk)
Kód r. k. Ukazovateľ Štátny rozpočet
100 Daňové príjmy 154 606,0
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 68 700,0
111 daň z príjmov fyzických osôb 22 400,0
11101 zo závislej činnosti a funkčných požitkov 17 700,0
11102 z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 4 700,0
112 daň z príjmov právnických osôb 40 500,0
113 dane z príjmov vyberané zrážkou 5 800,0
120 Dane z majetku 900,0
130 Domáce dane na tovary a služby 79 006,0
131 daň z pridanej hodnoty 55 000,0
132 spotrebné dane 24 000,0
134 dane z používania tovarov a z povolenia
na výkon činnosti 6,0
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 6 000,0
200 Nedaňové príjmy 12 124,3
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 378,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby 5 560,9
230 Kapitálové príjmy 7,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 625,5
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek
a vkladov 6,4
290 Iné nedaňové príjmy 2 545,3
400 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 4 369,6
410 Príjmy z domácich úverov a pôžičiek - istín 602,0
420 Príjmy zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 3 767,6
I PRÍJMY spolu 171 099.9
600 Bežné výdavky 158 198,4
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 24 082,4
620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
a fondu zamestnanosti 9 046,8
630 Tovary a ďalšie služby 39 451,9
640 Bežné transfery 73845,1
64101 - príspevkovým organizáciám 7 059,9
64102 - štátnym fondom 5 337,0
64103 - poisťovniam 11042,7
643, 644 - dotácie do nefinancovaných štátnych podnikov,
akciových spoločností a družstiev 13 923,9
647 - na inej vládnej úrovni (obciam) 1 078,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 11772,2
700 Kapitálové výdavky 21 369,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 459,7
720 Kapitálové transfery 10 909,5
721 - na rovnakej vládnej úrovni 4 342,3
722 - jednotlivcom a neziskovým organizáciám 3 090,2
723 - nefinančným subjektom 2 808,5
724 - na inej vládnej úrovni (obciam) 668,5
810 Účasť na majetku a úvery 3 190.9
II VÝDAVKY spolu 182 758,5
I-II Fiskálny schodok (-) -11 658,6
820 Splácanie istiny 25 241,4
III VÝDAVKY vrátane istiny 207 999,9
I-III Prebytok (+), schodok (-) vrátane úverov a istiny -36 900.0

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1997 (v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu 600 610 640 v tom: 700 v tom:
Bežné výdavky Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Bežné transfery 64101 643 Kapitálové výdavky 720 vtom:
Kapitálové transfery 722 723
Príspevkovým organizáciám na činnos* Dotácie do nefin. št. podnikov, akc. spol. a družstiev Kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Kapitálové transfery nefinančným subjektom
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kancelária prezidenta SR 93481 48481 9232 4000 0 0 45000 0 0 0
Kancelária Národnej rady SR 595 265 273 668 140 010 4221 0 0 321 597 0 0 0
Úrad vlády SR 504 257 300 452 66198 152 062 119366 0 203 805 805 0 0
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 39972 38672 17575 255 0 0 1300 0 0 0
Ministerstvo vnútra SR 10 490 926 8 581 926 210 332 200 753 169 305 0 1 909 000 43000 5000 0
Ministerstvo financií SR 3 767 180 3 047 180 1 400 547 6640 0 0 720 000 0 0 0
Štátny dlh SR 37 060 162 11 772 223 0 0 0 0 0 0 0 0
Všeobecná pokladničná správa 25 617 235 17 135 192 1 597 575 12 590 928 1800 2 738 420 5 337 643 3 802 000 3 083 000 10500
- z toho dotácie do obcí 1 746 800 1 078 300 0 1 078 300 0 0 668 500 668 500 0 0
Ministerstvo práce, sociálnych veď a rodiny SR 18 908 805 18 854 605 352 946 18 199 787 12945 0 54200 200 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 1 960 820 1 403 030 109 078 499 008 94022 286 361 557 790 521 790 0 288 000
Ministerstvo zahraničných veď SR 2 428 044 1 842 944 599 286 401 157 10090 0 585 100 84100 0 0
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 13 687 410 11670410 236 418 10 449 501 427 000 7 500 000 2 017 000 1 943 000 0 1 773 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 7 801 252 6 691 252 570 142 4 935 883 123 802 2 200 000 1 110000 905 000 0 737 000
Ministerstvo životného prostredia SR 1 092 227 1 001 727 168 655 295 442 33472 0 90500 1500 0 0
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 305 143 274 143 24365 171 750 11500 0 31000 22000 0 0
Ministerstvo školstva SR 5 822 694 5 118494 2 218 394 717 695 96328 0 704 200 4200 2 150 0
Ministerstvo kultúry SR 2 226 130 1 731 130 64341 1 542 036 857 335 0 495 000 340 000 0 0
Ministerstvo zdravotníctva SR 14519651 12 024 332 595 233 10 728 514 218 169 0 2 495 319 2 362 319 0 0
Ministerstvo spravodlivosti SR 3 668 279 2 938 279 654 252 67175 0 0 730 000 0 0 0
Ministerstvo obrany SR 14339511 13 648 941 0 253 237 222 237 31000 690 570 305 000 0 0
Štatistický úrad SR 441 477 325 977 136 740 40383 30320 0 115 500 0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 43331 40331 12856 3385 0 0 3000 0 0 0
Protinonopolný úrad SR 23628 22598 10146 0 0 0 1030 0 0 0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 368 363 108 363 34109 5170 0 0 260 000 0 0 0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 52 123 45123 16766 0 0 0 7000 0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 655 705 422 705 24583 160 0 0 233 000 0 0 0
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR 269 801 198 801 24116 136 500 36500 0 71000 41000 0 0
Ústavný súd SR 32 127 29127 13819 25 0 0 3000 0 0 0
Generálna prokuratúra SR 490 290 423 290 265 062 4856 0 0 67000 0 0 0
Slovenská informačná služba 990 427 647 754 0 0 0 0 342 673 0 0 0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 142 494 131 494 53770 573 408 0 11000 0 0 0
Úrad bezpečnosti práce SR 121 027 95527 41893 17174 16087 0 25500 2500 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 97895 76895 38562 70 0 0 21000 0 0 0
Slovenská akadémia vied 743 256 683 256 229 603 264 060 243711 0 60000 5000 0 0
Slovenský rozhlas 316 000 316 000 0 316 000 0 0 0 0 0 0
Slovenská televízia 312 000 312 000 0 312 000 0 0 0 0 0 0
Tlačová agentúra SR 85 100 85 100 0 85 100 85 100 0 0 0 0 0
Krajský úrad Bratislava 3 920 088 3 734 048 1 634 240 863 415 485 956 44421 186 040 22510 0 0
Krajský úrad Trnava 3 633 329 3 441 469 1 435 092 979 618 370 536 95244 191 860 28060 0 0
Krajský úrad Trenčín 3 976 140 3 780 640 1 527 896 1 100 420 489 746 95370 195 500 52200 0 0
Krajský úrad Nitra 4 782 616 4 553 436 1 659 426 1 645 114 540 371 95550 229 180 61600 0 0
Krajský úrad Žilina 4 942 429 4 553 602 1 808 928 1 434 285 607 730 100 508 388 827 97290 0 0
Krajský úrad Banská Bystrica 5 115 986 4 841 236 1 863 489 1 607 828 588 076 137 008 274 750 87300 0 0
Krajský úrad Prešov 5 807 983 5 520 283 2 124 243 1 918 953 613 187 121 040 287 700 89800 0 0
Krajský úrad Košice 5 707 841 5 412 242 2 092 434 1 889 997 554 775 110859 295 599 87300 0 0
SPOLU 207 999 900 158 198 378 24 082 352 73 845 130 7 059 874 13 555 781 21 369 183 10 909 474 3 090 150 2 808 500
Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1997 (v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária prezidenta SR 100
Kancelária Národnej rady SR 11 400
Úrad vlády SR 10 510
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR
Ministerstvo vnútra SR 90 200
Ministerstvo financií SR 98 000
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15 000
Ministerstvo hospodárstva SR 27 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 112 170
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 78 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 182 000
Ministerstvo životného prostredia SR 23 500
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
Ministerstvo školstva SR 188 660
Ministerstvo kultúry SR 10 170
Ministerstvo zdravotníctva SR 60 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 120 500
Ministerstvo obrany SR 120 000
Štatistický úrad SR 4 000
Úrad jadrového dozoru SR
Protimonopolný úrad SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 14 200
Úrad priemyselného vlastníctva SR 800
Správa štátnych hmotných rezerv SR 45 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Ústavný súd SR 400
Generálna prokuratúra SR 7 000
Slovenská informačná služba 1 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 8 190
Úrad bezpečnosti práce SR 150
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská akadémia vied 12 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 131 812
Krajský úrad Trnava 137 582
Krajský úrad Trenčín 136 119
Krajský úrad Nitra 159 790
Krajský úrad Žilina 150 270
Krajský úrad Banská Bystrica 169 621
Krajský úrad Prešov 170 783
Krajský úrad Košice 152 148
Spolu 2 448 275

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM (v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 078 300 668 500 1 746 800
z toho: a) výkon samosprávnych funkcií 350 000 350 000
b) mestská hromadná doprava 704 300 475 500 1 179 800
v tom: Banská Bystrica 39 300 18 500 57 800
Bratislava 434 700 236 300 671 000
Košice 147 600 131 750 279 350
Prešov 40 850 19 650 60 500
Žilina 41 850 69 300 111 150
c) dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 140 000 140 000
d) riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 24 000 53 000 77 000

Príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Sk)
1.
Rozpočtové rezervy
– rezerva vlády SR 411 159
– rezerva predsedu vlády SR 30 000
– rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Fondu zamestnanosti SR 680 000
– rezerva na štátne záruky za bankové úvery 2 894 400
Rezervy spolu 4 015 559
2.
Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária Národnej rady SR
– na technické zhodnotenie objektov Bratislavského hradu (v rámci kapitálových aktív) 77 090
– na obstarávanie výpočtovej techniky (v rámci kapitálových aktív) 25 000
Ministerstvo vnútra SR
– hospodárska mobilizácia 3 580
– migračná politika 90 000
– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 230 000
– uznesenie vlády SR č. 344/1996 50 000
Všeobecná pokladničná správa
– úhrada majetkovej ujmy Slovenskej sporiteľne, a. s., a Investičnej a rozvojovej banky, a. s. 1 488 000
– úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie družstevnej bytovej výstavby (uznesenie vlády SR č. 453/1994) 6 000
– úhrada majetkovej ujmy v zmysle zákona Národnej rady SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 10 000
– zabezpečenie nových vysokých škôl a fakúlt zriadených v roku 1997 290 000
– finančné prostriedky na budovanie Medzinárodného laserového centra v rezorte MŠ SR 30 000
– hospodárska mobilizácia (pre Slovenský zväz spotrebných družstiev) 2 000
– zapojenie SR do programov Európskych spoločenstiev v oblasti vzdelávania a mládeže SOCRATES, LEONARDO a Mládež pre Európu III 68 534
– sanačné a monitorovacie práce po Sovietskej armáde 157 000
– uznesenie vlády SR č. 477/1993 (MV SR) 10 000
– Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 7 743
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– transfery občianskym združeniam 50 300
z toho:
– tlmočníci pre sluchovo postihnutých 2 700
– dávky sociálneho zabezpečenia 17 473 310
– štátom platené dôchodkové zabezpečenie 575 100
– štátom platené nemocenské poistenie 86 800
– príspevky na humanitné účely 500
– poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách 400
Ministerstvo hospodárstva SR
– hospodárska mobilizácia 59 000
– transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 99 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
– zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 35 000
– poplatky za členstvo SR v medzinárodných vládnych organizáciách 386 267
– vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros 38 000
– financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom 3 000
– zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 500
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 365 000
– činnosť pracovnej skupiny „Podzemná voda“ splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros
(uznesenie vlády SR č. 585/1993) 6 000
– hospodárska mobilizácia 14 400
– transfer do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000
– transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 500 000
– transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 200 000
– transfer do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 135 000
– transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 1 250 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
– hospodárska mobilizácia 48 800
– uznesenie vlády SR č. 344/1996 1 000
– transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 2 600 000
z toho:
– na výstavbu diaľníc 1 800 000
– na rekonštrukciu úseku cesty Huncovce–Kežmarok 70 000
Ministerstvo životného prostredia SR
– transfer do Štátneho fondu životného prostredia SR 250 000
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
– hospodárska mobilizácia 6 000
– transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 160 000
Ministerstvo školstva SR
– štipendiá pre doktorandov bez poistného (zákon Národnej rady SR č. 324/1996 Z. z.) 96 342
– transfer pre Spoločný fond Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody medzi vládou SR a vládou USA o VTS vrátane výnosov z týchto prostriedkov na účtoch 9 000
– spolupráca s Európskou úniou v oblasti výskumu a vývoja technológií – 4. rámcový program EU 10 000
– transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta
(uznesenie vlády SR č. 910/1994) 1 200
– štátna športová reprezentácia 262 000
– Horská služba 21 300
– transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry 18 000
– hospodárska mobilizácia 300
– výdavky na nákup učebníc 160 000
– dislokácia ústredného orgánu do novej budovy 15 000
– činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu a ochranu mládeže 50 300
– príspevky na cestovné slovenským študentom študujúcim v zahraničí 4 000
– štipendiá a hmotné zabezpečenie cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 1 500
– realizácia úloh v oblasti telesnej výchovy a športu pre základné telovýchovné a športové organizácie pracujúce s deťmi a mládežou 62 060
Ministerstvo kultúry SR
– kapitálový transfer na dokončenie obnovy kultúrnych pamiatok začatých pred 1. 1. 1991 v rezorte kultúry 60 000
– transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000
– transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 17 000
– záujmové združenia 20 000
– občianske združenia 3 000
– pôvodná knižná tvorba a distribúcia 10 000
– tvorba hraného filmu 20 000
– umelecké časopisy 3 000
– cirkvi a náboženské spoločnosti 261 901
z toho:
– údržba kostola v Černovej 500
– Matica slovenská 140 000
– zameriavanie v zmysle zákona Národnej rady SR č. 282/1993 Z. z. 20 000
– mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 20 000
– kultúra menšín 58 000
z toho:
– na aktivity občianskych združení a inštitúcií menšinových kultúr 12 000
– na zriadenie Ústavu pre výskum vzťahov štátu a cirkví 2 500
– transfer pre Analyticko-dokumentačné centrum – monitoring masmediálnych informácií 45 000
z toho:
– kapitálový transfer 20 000
– hospodárska mobilizácia 40
– transfer na zabezpečenie osláv Dňa vzniku SR 24 000
– kapitálový transfer na rekonštrukciu historického jadra mesta Banská Štiavnica 25 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
– hospodárska mobilizácia 26 000
– štátom platené poistné na zdravotné poistenie 10 380 800
– očkovacie séra a diagnostické prípravky 81 000
– Nemocnica s poliklinikou v Bratislave-Petržalke 46 000
– občianske združenia 45 000
z toho:
– bezpríspevkové darcovstvo krvi 27 000
– prostriedky na úhradu zdravotnej starostlivosti bezdomovcom zdržujúcim sa na území SR, ktorí nemôžu preukázať poistný vzťah preukazom poistenca 1 600
– kapitálový transfer na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo (400 000 tis. Sk na stavby v zmysle uznesenia vlády SR č. 143/1992 a č. 535/1995 a 302 319 tis. Sk na špičkovú zdravotnícku techniku v zmysle uznesenia vlády SR č. 711/1993) 702 319
Ministerstvo spravodlivosti SR
– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 31 600
Ministerstvo obrany SR
– hospodárska mobilizácia 92 600
– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 152 000
– úhrada záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý na zakúpenie bytov pre príslušníkov Armády SR (v rámci kapitálového transferu) pri nedostatku vlastných zdrojov príspevkovej organizácie BARMO 170 244
– uznesenie vlády SR č. 344/1996 60 000
– veda a technika 148 300
Štatistický úrad SR
– hospodárska mobilizácia 4 000
– vzdelávací program v oblasti informačných technológií AMBI 1 800
Úrad jadrového dozoru SR
– hospodárska mobilizácia 395
Správa štátnych hmotných rezerv SR
– doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív) 200 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
– transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť regionálnych rozvojových agentúr 100 000
– transfery pre Slovenskú technickú knižnicu – Centrum vedeckotechnických informácií SR 74 800
z toho:
– dobudovanie Slovenskej technickej knižnice na Národné centrum vedeckotechnických informácií (v rámci kapitálových výdavkov) 40 800
Slovenská informačná služba
– uznesenie vlády SR č. 344/1996 21 000
Slovenská akadémia vied
– transfer vedeckým spoločnostiam 2 070
– vedecká výchova – štipendiá 17 654
Slovenský rozhlas
– transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 54 607
– hospodárska mobilizácia 450
Slovenská televízia
– hospodárska mobilizácia 500
Krajský úrad Bratislava
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 15 529
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 675 902
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 377 106
– kultúra 70 398
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 494 397
z toho: – dávky sociálnej starostlivosti 196 261
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 10 539
– zabezpečenie veterinárnej prevencie 5 289
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 44 421
Krajský úrad Trnava
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 16 298
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 082 718
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 298 101
– kultúra 57 368
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 762 768
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 454 232
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 2 931
– zabezpečenie veterinárnej prevencie 13 773
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 244
Krajský úrad Trenčín
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 28 108
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 347 199
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 441 246
– kultúra 40 615
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 801 214
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 454 714
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 2 153
– zabezpečenie veterinárnej prevencie 8 340
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 370
Krajský úrad Nitra
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 33 462
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 547 855
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 434 991
– kultúra 68 527
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 297 673
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 912 423
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 4 476
– zabezpečenie veterinárnej prevencie 17 032
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 550
Krajský úrad Žilina
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 22 160
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 751 020
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 463 872
– kultúra 111 260
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 991 300 991 300
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 638 204
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 703
– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 11 295
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 100 508
Krajský úrad Banská Bystrica
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 21 324
– školstvo (oddiel 40) spolu 2 699 600
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 482 100
– kultúra 91 951
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 250 934
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 840 060
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 884
– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 16 666
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 137 008
Krajský úrad Prešov
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 25 962
– školstvo (oddiel 40) spolu 3 115 465
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 457 821
– kultúra 110 390
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 450 498
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 1 054 278
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 12 376
– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 15 942
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 121 040
Krajský úrad Košice
Bežné výdavky
– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 29 946
– školstvo (oddiel 40) spolu 3 058 789
z toho:
– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 418 020
– kultúra 101 881
– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 539 310
z toho:
– dávky sociálnej starostlivosti 1 149 828
– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 938
– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 14 076
– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 110 859
Účelové prostriedky spolu 72 553 747
Rezervy a účelové prostriedky spolu 76 569 306
1)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
2)
Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.
3)
Napríklad zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami.
4)
Dohoda o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 115/1994 Z. z.).
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
6)
§ 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
7)
§ 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
8)
§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z.
9)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
11)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
12)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
14)
§ 10 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
15)
§ 10 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
16)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
17)
§ 11 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
18)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
19)
§ 11 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
20)
§ 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
22)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
23)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.