385/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
výmer z 18. decembra 1996 č. R-10/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.
Výmerom sa mení podrobné vymedzenie položky v bode 1 ods. 6 písm. a) prílohy č. 8 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996 v znení prílohy č. 1 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-3/1996.
Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997.
Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.