373/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1996 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. decembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 a 5 znejú:
„(4)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. d) a m), podielové listy uzavretých podielových fondov, pokladničné poukážky a cenné papiere, ak boli vydané a prijaté na verejné obchodovanie ako verejne obchodovateľné cenné papiere (§ 71), môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov. Emitent verejne obchodovateľných cenných papierov nemôže rozhodnúť, že prestanú byť verejne obchodovateľné.
(5)
Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e) až g), ako aj podielové listy otvorených podielových fondov.“.
2.
V § 8 ods. 3 druhá veta znie:
„Fyzické osoby a právnické osoby môžu kupovať alebo predávať verejne obchodovateľné cenné papiere len na verejnom trhu podľa tohto zákona.“.
3.
V § 9 ods. 1 sa za slová „cenný papier“ vkladajú slová „a naopak“.
4.
Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý znie:
㤠11
(1)
Stredisko je povinné do 30 dní odo dňa, keď dostane od emitenta oznámenie o premene podoby cenného papiera podľa § 9 ods. 1, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra podľa § 63 ods. 1 písm. b), a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa. Od okamihu splnenia tejto povinnosti stredisko nesmie vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa.
(2)
Stredisko zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý mu emitent označí ako deň premeny podoby tohto cenného papiera, najskôr však ku dňu splnenia povinnosti podľa odseku 1.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe.
(4)
S cenným papierom, ktorého podoba bola premenená podľa odsekov 1 a 2, nemožno verejne obchodovať, ak emitent ministerstvu nedoručí vzorový výtlačok listinného cenného papiera spolu s označením tlačiarne, ktorá cenný papier vytlačí, alebo tak urobí, ale ministerstvo rozhodne, že emitentom doručený vzorový výtlačok listinného cenného papiera nezodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.
(5)
Ak emitent nedostane do 30 dní od doručenia vzorového výtlačku podľa odseku 4 rozhodnutie ministerstva, platí, že vzorový výtlačok listinného cenného papiera zodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.
(6)
Ak emitent doručí vzorový výtlačok podľa odseku 4 v lehote kratšej ako 30 dní pred dňom premeny podoby cenného papiera podľa odseku 2, účinky podľa odseku 5 nenastanú skôr ako 30 dní po tomto dni.“.
5.
V § 53 ods. 3 znie:
„(3)
Organizátor verejného trhu na žiadosť emitenta prijme na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje, len tie cenné papiere, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 71.“.
6.
§ 71 znie:
㤠71
(1)
Verejne obchodovateľný je cenný papier, s ktorým možno obchodovať na verejnom trhu.
(2)
Na verejnom trhu možno obchodovať s cennými papiermi iba
a)
na základe povolenia podľa § 72 ods. 1, ak z tohto alebo z osobitného zákona32) nevyplýva inak, a
b)
ak tieto cenné papiere majú náležitosti verejne obchodovateľných cenných papierov podľa § 76.“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 157 ods. 2 sa v druhej vete za slová „v zaknihovanej“ vkladajú slová „alebo listinnej“.
2.
V § 187 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú slová „a naopak“.
3.
V § 191 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a výkonným“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.