369/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 10. decembra 1996 č. 3/6-65/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 237/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. novembra 1994 č. 65/497/1994 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 334/1994 Z. z.).
Zmeny sa týkajú spresnenia pojmu zásob materiálu a účtovania uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve v tom zmysle, že príjmové a výdavkové uzávierkové účtovné operácie sa z hľadiska druhového členenia účtujú podľa príslušného druhu príjmu, resp. výdavku. Hmotný majetok, ktorý nespĺňa kritériá na zaradenie do hmotného investičného majetku, sa považuje za zásobu materiálu do doby, keď sa vydá do použitia.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.