362/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 20.07.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. októbra 1996,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 191/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 2 sa číslo „7,5“ nahrádza číslom „0“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Sergej Kozlík v. r.