361/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. decembra 1996
o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rozdeľuje na dve vysoké školy s názvami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove.
(2)
Na novovzniknutej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zriaďujú: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta a Právnická fakulta so sídlami v Košiciach, na novovzniknutej Prešovskej univerzite v Prešove sa zriaďujú: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných a prírodovedných vied, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta a Pravoslávna bohoslovecká fakulta so sídlami v Prešove.
(3)
Sídlom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú Košice, sídlom Prešovskej univerzity v Prešove je Prešov.
§ 2
V súvislosti s rozdelením doterajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prechádzajú na novovzniknuté vysoké školy (§ 1 ods. 1) práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností upraví orgán, ktorý plní voči uvedeným vysokým školám funkciu zriaďovateľa,1) svojím rozhodnutím, v ktorom určí termín a vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádzajúcich na nástupnícke organizácie,2) určí, ktorí zamestnanci prechádzajú na príslušnú vysokú školu, ako aj ktoré práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zaniknutých do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona preberá príslušná vysoká škola.
§ 3
Zrušuje sa § 16 vládneho nariadenia č. 58/1959 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.