329/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. októbra 1996,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 znie:
„(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu predkladá ten, kto má na vyňatí lesných pozemkov právny záujem. Žiadosť obsahuje
a)
podrobné zdôvodnenie požiadavky s uvedením údajov o uvažovanom použití lesných pozemkov, a to najmä údaje o druhu a účele stavby, na ktorej výstavbu sa vyňatie požaduje,
b)
údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie sa predpokladá,
c)
údaje o lesných pozemkoch podľa katastra nehnuteľností (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmera a označenie vlastníka, správcu alebo nájomcu),
d)
údaje z lesného hospodárskeho plánu o lesných porastoch vrátane ich zaradenia do hospodárskych súborov podľa lesných typov,
e)
grafické znázornenie požadovaného rozsahu vyňatia lesných pozemkov (pri trvalom vyňatí geometrický plán, pri dočasnom vyňatí kópia katastrálnej mapy s uvedením parcelných čísel a zákres rozsahu vyňatia na kópii porastovej mapy),
f)
výpočet odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu,1)
g)
návrh plánu rekultivácie,
h)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenie orgánu ochrany prírody2) a vyjadrenie orgánu ochrany zdravia ľudí,2a) ak ide o ochranné pásma liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,2b)
i)
vyjadrenie vlastníka a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom2c) správcu lesných pozemkov,
j)
podrobné zdôvodnenie riešenia z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov, prípadne v alternatívach,
k)
údaje o tom, odkedy a na aký čas sa žiada vyňatie lesných pozemkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1)2c) znejú:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.
2)
§ 9 ods. 2 písm. e) a § 54 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
2b)
§ 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
2c)
§ 3 a 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.
2.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a h)“ a pred písmeno g) sa namiesto čiarky vkladá spojka „a“.
3.
V § 2 sa slová „sa nepredkladá“ nahrádzajú slovami „a výpočet odvodov sa nepredkladajú“.
4.
V § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý povoľuje vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie ich využívania, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa všeobecných predpisov o správnom konaní
a)
údaje o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie týka (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmery a označenie lesných pozemkov v lesnom hospodárskom pláne),
b)
zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo,
c)
čas, na ktorý sa dočasné vyňatie ustanoví,
d)
výšku odvodu za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a termín jeho splatnosti.“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, najmä vodohospodárskych orgánov, orgánov ochrany prírody, orgánov ochrany zdravia ľudí, ako aj vlastníkov alebo správcov lesných pozemkov.2c)“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „kópii“ vkladá slovo „porastovej“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa slovo „pozemkovej“ nahrádza slovom „katastrálnej“.
8.
V § 6 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
stanovisko vlastníka alebo správcu lesných pozemkov.2c)“.
9.
V § 7 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Žiadosť o súhlas k návrhu na prerokovanie zastavacieho plánu súboru stavieb alebo k návrhu na umiestnenie stavby musí okrem orientačného zákresu stavieb na kópii katastrálnej mapy a údajov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), f) až j) obsahovať tieto ďalšie údaje uvedené podľa okolností prípadu:“.
10.
V § 8 ods. 1 sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.
11.
V § 9 písm. a) sa slovo „užívateľom“ nahrádza slovami „vlastníkom alebo so správcom2c)“.
12.
V § 10 sa slová „Federálneho ministerstva národnej obrany“ nahrádzajú slovami „Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky“ slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“.
13.
V § 6 ods. 1 a 3, § 8 ods. 2, 3 a 4 a § 9 sa slovo „organizácie“ nahrádza slovami „právnické osoby alebo fyzické osoby“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.
Peter Baco v. r.