324/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. októbra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú slová „a zároveň sú súčasťou vedeckovýskumnej a vývojovej základne Slovenskej republiky.“.
2.
V § 1 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Hlavné úlohy vysokých škôl sú: poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školy majú právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie a výhradné právo udeľovať tituly a akademické tituly absolventom vysokoškolského štúdia; majú právo uskutočňovať vedeckú výchovu alebo umeleckú výchovu formou doktorandského štúdia a výhradné právo udeľovať jeho absolventom vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti.
(4)
V súvislosti s plnením svojich hlavných úloh môžu vysoké školy a fakulty vykonávať aj podnikateľskú činnosť.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“.
3.
V § 2 ods. 4 sa za slovo „hnutia“ vkladajú slová „vykonávať činnosť a“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Vysoké školy sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú zákonom; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo.
(2)
Pri zriadení vysokej školy alebo pri vzniku nových vysokých škôl rozdelením doterajšej vysokej školy alebo pri vzniku vysokej školy zlúčením doterajších vysokých škôl (ďalej len „vznik vysokej školy“) sa súčasne ustanoví, ktoré fakulty sa na nej zriaďujú.
(3)
Po vzniku vysokej školy vykonáva do vymenovania rektora funkciu štatutárneho orgánu vysokej školy profesor alebo docent poverený ministrom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Profesor alebo docent poverený vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu zabezpečí najmä voľbu akademických senátov fakúlt a vysokej školy najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona, ktorým vysoká škola vznikla.“.
5.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Fakulty zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického senátu vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie a súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“); rovnakým spôsobom sa ustanovuje názov a sídlo fakulty.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pri zriadení fakulty sa súčasne ustanoví, ktoré študijné odbory sa môžu na novozriadenej fakulte študovať.
(4)
Po zriadení fakulty vykonáva do zvolenia dekana funkciu štatutárneho orgánu fakulty osoba poverená rektorom. Osoba poverená vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu fakulty zabezpečí najmä voľbu akademického senátu fakulty najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zriadenia fakulty. Po zriadení fakulty vykonáva do zvolenia senátu fakulty jeho funkciu senát vysokej školy s výnimkou činností podľa § 10 ods. 2 písm. b), c), e), h) a ch).“.
7.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Výučbovými základňami fakulty (vysokej školy) pripravujúcej učiteľov, vychovávateľov a iných odborníkov pre predškolské zariadenia, iné školské zariadenia, základné školy a stredné školy sú fakultné (univerzitné) cvičné školy a fakultné (univerzitné) cvičné školské zariadenia, ktoré sú ustanovené so súhlasom ministerstva školstva na návrh dekana (rektora). Výučbové základne fakulty pripravujúcej učiteľov odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy sú fakultné cvičné školy, ktoré na návrh dekana ustanovuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Podrobnosti o ustanovení, pôsobnosti, riadení, činnosti a finančnom zabezpečení týchto cvičných škôl a cvičných školských zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa tohto zákona.
(2)
Výučbovými základňami lekárskych fakúlt, farmaceutických fakúlt a fakúlt ošetrovateľstva sú kliniky zriaďované v nemocniciach a vo fakultných nemocniciach a fakultné lekárne.2)
(3)
Vysoké školy a fakulty môžu zriaďovať spoločné pracoviská s inými ustanovizňami vedy, techniky, vzdelávania, zdravotníctva, umenia a hospodárstva.3) Vzájomné vzťahy vysokých škôl a fakúlt s týmito ustanovizňami sa upravia dohodou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 3) znejú:
„2)
§ 56 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.“.
8.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Štátne vysoké školy sú financované zo štátneho rozpočtu a spravujú majetok štátu.3) Neštátnej vysokej škole (§ 33a) možno poskytnúť zo štátneho rozpočtu finančný príspevok na jej činnosť. O výške príspevku neštátnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu rozhoduje na základe žiadosti zriaďovateľa minister po vyjadrení akreditačnej komisie a rady vysokých škôl.
(2)
Vysoké školy, fakulty a iné pracoviská vysokej školy môžu na svoju činnosť získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, najmä z podnikateľskej činnosti,1) od iných subjektov, z domácich a zahraničných darov a z dedičstva.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 18 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.“.
9.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Profesori, docenti, vedeckí pracovníci s vedeckou hodnosťou DrSc. a vedeckí pracovníci s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I a IIa5) tvoria v akademickom senáte vysokej školy (fakulty) nadpolovičnú väčšinu členov senátu, študenti jednu štvrtinu až jednu tretinu členov senátu.
(7)
Akademický senát vysokej školy (fakulty) volí predsedu senátu z profesorov, docentov, vedeckých pracovníkov podľa odseku 6 alebo umeleckých pracovníkov, ktorí sú členmi senátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5)
§ 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.“.
10.
V § 10 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
vyslovuje súhlas s návrhom rektora na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie fakúlt po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie,“.
11.
V § 10 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
volí kandidáta na rektora z profesorov alebo docentov vysokej školy spravidla najmenej dva mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia a navrhuje odvolanie rektora. Návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá ministrovi. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných dôvodov) navrhuje ministrovi poveriť do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu z akademických funkcionárov vysokej školy alebo osobu z profesorov a docentov vysokej školy.“.
12.
V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zriaďovanie“ vkladá čiarka a slová „zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. h) sa slovo „deleguje“ nahrádza slovom „volí“.
14.
V § 10 ods. 1 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
na návrh fakúlt a po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie a rektora schvaľuje študijné odbory vysokej školy s výnimkou doktorandského štúdia,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
15.
V § 10 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
volí dekana z profesorov a docentov fakulty najmenej jeden mesiac pred skončením jeho funkčného obdobia a odvoláva ho z funkcie. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných dôvodov) navrhuje rektorovi poveriť do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu z akademických funkcionárov fakulty alebo osobu z profesorov a docentov fakulty,“.
16.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zriaďovanie“ vkladá čiarka a slová „zlučovanie, rozdeľovanie a zrušovanie“.
17.
V § 10 ods. 2 písm. f) znie:
„f)
prerokúva návrhy na zriadenie študijných odborov a študijné programy fakulty s výnimkou doktorandského štúdia,“.
18.
V § 10 ods. 2 písm. ch) sa slovo „deleguje“ nahrádza slovom „volí“.
19.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Predsedom vedeckej rady vysokej školy je rektor.“.
20.
V § 11 ods. 2 znie:
„(2)
Vedecká rada vysokej školy
a)
schvaľuje perspektívny program rozvoja vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti na vysokej škole,
b)
prerokúva a hodnotí úroveň vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti a doktorandského štúdia na vysokej škole,
c)
prerokúva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti vysokej školy,
d)
schvaľuje kritériá habilitácií docentov a kritériá vymenovania profesorov,
e)
prerokúva a schvaľuje návrhy vedeckej rady fakulty na vymenovanie profesorov; ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,
f)
schvaľuje návrhy vedeckej rady fakulty na zriadenie doktorandského štúdia v príslušnom vednom odbore alebo v umeleckom odbore a predkladá ich ministerstvu školstva,
g)
udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (skratka „DrSc.“),
h)
udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (skratka „Dr.h.c.“),
ch)
prerokúva a schvaľuje návrhy na priznanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu „hosťujúci profesor“ významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na vysokej škole.“.
21.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, vedecká rada vysokej školy plní aj úlohy vedeckej rady fakulty podľa § 12 ods. 2.“.
22.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Vedecká rada fakulty
(1)
Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan z učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty a z ďalších významných odborníkov. Počet ďalších významných odborníkov predstavuje jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady fakulty, pričom prednosť majú zástupcovia externých vzdelávacích inštitúcií (§ 22 ods. 3), ktoré sa podieľajú na doktorandskom štúdiu. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
(2)
Vedecká rada fakulty
a)
schvaľuje program vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti fakulty a dáva podnety na jeho perspektívny rozvoj vedeckej rade vysokej školy na schválenie,
b)
prerokúva a hodnotí úroveň vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti a doktorandského štúdia na fakulte,
c)
prerokúva a hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti fakulty,
d)
schvaľuje študijné programy fakulty,
e)
rozhoduje o udelení vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) alebo umelecko-akademickej hodnosti „artis doctor“ (skratka „ArtD.“),
f)
predkladá kritériá habilitácií docentov a kritériá vymenovania profesorov vedeckej rade vysokej školy,
g)
prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku,
h)
prerokúva a predkladá vedeckej rade vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov a na priznanie vedecko-pedagogického titulu (umelecko-pedagogického titulu) „hosťujúci profesor“ významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte,
ch)
prerokúva a schvaľuje návrhy na priznanie vedecko-pedagogického titulu (umelecko-pedagogického titulu) „hosťujúci docent“ významným odborníkom počas ich pôsobenia na fakulte,
i)
prerokúva a schvaľuje program doktorandského štúdia uskutočňovaného na fakulte v príslušných vedných (umeleckých) odboroch a predkladá návrhy na zriadenie vedných (umeleckých) odborov doktorandského štúdia na fakulte vedeckej rade vysokej školy na schválenie.“.
23.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Rektor, dekan, prorektor, prodekan
(1)
Rektor je predstaviteľom vysokej školy, riadi ju, zastupuje a koná v jej mene. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu vysokej školy; vo veciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. c), d), h), ch) a i) aj ministrovi.
(2)
Rektor zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje fakulty vysokých škôl (§ 4 ods. 2).
(3)
Rektor vymenúva docentov a na návrh vedeckej rady vysokej školy priznáva vedecko-pedagogický titul (umelecko-pedagogický titul) „hosťujúci profesor“.
(4)
Rektor zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia vysokej školy.
(5)
Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh akademického senátu fakulty.
(6)
Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej mene. Dekan za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu fakulty a v rozsahu určenom štatútom vysokej školy rektorovi.
(7)
Dekan zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia fakulty.
(8)
Dekan priznáva na návrh vedeckej rady fakulty vedecko-pedagogický titul (umelecko-pedagogický titul) „hosťujúci docent“. Na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, plní úlohy dekana rektor.
(9)
Rektora zastupujú v ním určenom rozsahu prorektori, dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prorektora vymenúva rektor so súhlasom akademického senátu vysokej školy, prodekana vymenúva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty. Prorektor za svoju činnosť zodpovedá rektorovi, prodekan za svoju činnosť zodpovedá dekanovi.
(10)
Funkčné obdobie rektora, prorektora, dekana a prodekana je trojročné. Rovnakú akademickú funkciu možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov vykonáva do vymenovania nového rektora funkciu štatutárneho orgánu vysokej školy osoba poverená ministrom z akademických funkcionárov vysokej školy alebo z profesorov a docentov vysokej školy na návrh akademického senátu vysokej školy. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov vykonáva túto funkciu až do zvolenia nového dekana osoba poverená rektorom z akademických funkcionárov fakulty alebo z profesorov a docentov fakulty na návrh akademického senátu fakulty.“.
24.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Vedúci pracovníci vysokej školy, vedúci pracovníci fakulty
(1)
Vedúcimi pracovníkmi vysokej školy sú kvestor a vedúci vedeckých, pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení vysokej školy. Vedúcimi pracovníkmi fakulty sú tajomník fakulty a vedúci vedeckých, pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení fakulty. Funkcie vedúcich pracovníkov vysokých škôl a fakúlt sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob výberového konania určí poriadok vysokej školy alebo fakulty o výberovom konaní.
(2)
Kvestor zabezpečuje hospodársky a správny chod vysokej školy. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty. Kvestor je podriadený rektorovi, tajomník fakulty je podriadený dekanovi.“.
25.
Nadpis šiestej časti znie:
„Ministerstvo školstva, rada vysokých škôl, študentská rada vysokých škôl a akreditačná komisia“.
26.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva
a)
utvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania,
b)
koordinuje činnosť vysokých škôl,
c)
rozdeľuje jemu pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu jednotlivým vysokým školám a kontroluje, či sa účelne využívajú v súlade so štátnou politikou zamestnanosti, štátnou politikou v oblasti rozvoja vysokého školstva, štátnou politikou v oblasti rozvoja vedy a techniky a s prihliadnutím na hodnotenie práce vysokých škôl a fakúlt akreditačnou komisiou,
d)
registruje štatúty vysokých škôl a štatúty fakúlt,
e)
vydáva súhlas na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie fakúlt vysokých škôl v súlade so štátnou politikou v oblasti rozvoja vysokého školstva na návrh rektora po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie (§ 4 ods. 2),
f)
zriaďuje na plnenie úloh vysokých škôl po vyjadrení rady vysokých škôl rezortné ústavy a pracoviská, ktoré sú právnickými osobami,
g)
rozhoduje na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie o priznaní alebo odňatí práva vysokej školy alebo fakulty konať štátne skúšky, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v príslušných študijných odboroch, konať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác v príslušných vedných odboroch alebo umeleckých odboroch a udeľovať vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch alebo umeleckých odboroch, ako aj uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov. Ak odníme právo konať štátne skúšky, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v príslušných študijných odboroch, konať dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch alebo umeleckých odboroch, rozhodne na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie, na ktorej inej vysokej škole alebo fakulte sa tieto skúšky alebo obhajoby dizertačných prác a udeľovanie vedecko-akademických hodností alebo umelecko-akademických hodností po dohode s nimi uskutočnia,
h)
rozhoduje na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie o priznaní alebo odňatí práva vysokej školy, fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie (§ 22 ods. 3) konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky v príslušných vedných odboroch a umeleckých odboroch. Ak odníme právo konať dizertačné skúšky v príslušných vedných odboroch alebo umeleckých odboroch, rozhodne na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie, na ktorej inej vysokej škole, fakulte alebo externej vzdelávacej inštitúcii sa tieto skúšky po dohode s nimi uskutočnia,
ch)
koordinuje v oblasti udeľovania vedecko-akademických hodností a umelecko-akademických hodností činnosť orgánov vysokých škôl (fakúlt) oprávnených rozhodovať o udelení vedecko-akademickej hodnosti a umelecko-akademickej hodnosti a schvaľuje kritériá jednotného posudzovania vedeckej úrovne alebo umeleckej úrovne uchádzačov o vedecko-akademické hodnosti alebo umelecko-akademické hodnosti v príslušnom vednom odbore alebo umeleckom odbore,
i)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v prijímacom konaní na vysokoškolské štúdium,
j)
preskúmava právoplatné rozhodnutia akademických funkcionárov vysokých škôl mimo odvolacieho konania vo veciach podľa tohto zákona, na ktoré sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 34).6)
(2)
Minister
a)
predkladá na návrh vysokých škôl prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie profesorov, vymenovanie rektorov a na ich odvolanie,
b)
poveruje do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora najviac na tri mesiace osobu z akademických funkcionárov vysokej školy alebo osobu z profesorov a docentov vysokej školy na návrh akademického senátu vysokej školy,
c)
predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy na zriadenie nových vysokých škôl.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
27.
V § 16 ods. 2 znie:
„(2)
Radu vysokých škôl tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.“.
28.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Členstvo v rade vysokých škôl je čestné. Členovia majú nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.7) Ministerstvo školstva finančne zabezpečuje činnosť rady vysokých škôl účelovým vyčlenením prostriedkov na činnosť jej sekretariátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:
„7)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
29.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Študentská rada vysokých škôl
(1)
Študentská rada vysokých škôl je reprezentantom študentov vysokých škôl a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k ministerstvu školstva.
(2)
Študentskú radu vysokých škôl tvoria zvolení zástupcovia študentských častí akademických senátov vysokých škôl a študentských častí akademických senátov fakúlt. Za člena študentskej rady vysokých škôl môže byť zvolený len študent vysokej školy.
(3)
Študentská rada vysokých škôl
a)
zastupuje záujmy študentov vysokých škôl navonok,
b)
vyjadruje sa o podstatných otázkach, návrhoch a opatreniach v oblasti vysokoškolského štúdia.
(4)
Členstvo v študentskej rade vysokých škôl je čestné. Ministerstvo školstva finančne zabezpečuje činnosť študentskej rady vysokých škôl účelovým vyčlenením prostriedkov na činnosť jej sekretariátu. Náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie člena študentskej rady vysokých škôl sa poskytuje podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
„8)
§ 1 ods. 1 písm. d) zákona č. 119/1992 Zb.“.
30.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Akreditačná komisia
(1)
Akreditačnú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán. Za členov akreditačnej komisie vymenúva významných pracovníkov vysokých škôl, odborných a vedeckých ustanovizní.
(2)
Akreditačná komisia
a)
sa vyjadruje o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie vysokých škôl a fakúlt (§ 3 a § 4 ods. 2) a o návrhoch študijných odborov vysokých škôl a fakúlt [§ 10 ods. 1 písm. i)],
b)
sa vyjadruje o žiadosti zriaďovateľa neštátnej vysokej školy o finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na jej činnosť (§ 6 ods.1),
c)
vykonáva činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g) a h).
(3)
Ministerstvo školstva finančne zabezpečuje činnosť akreditačnej komisie účelovým vyčlenením prostriedkov na činnosť jej sekretariátu. Náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie člena akreditačnej komisie sa poskytuje podľa osobitného predpisu.7)“.
31.
Názov siedmej časti znie:
„Vysokoškolské štúdium, vedecká výchova a celoživotné vzdelávanie občanov“.
32.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Školský rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Organizáciu školského roka určuje štatút fakulty alebo štatút vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty.
(6)
Podmienky prijímania cudzincov na štúdium na vysokej škole sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.
(7)
Dekan môže za podmienok určených v štatúte fakulty povoliť študentovi prerušenie vysokoškolského štúdia; počas prerušenia nemá práva a povinnosti študenta podľa § 26.
(8)
Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole; ak táto časť štúdia je súčasťou študijného programu, dekan neprerušuje takému študentovi štúdium.“.
33.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Druhy vysokoškolského štúdia sú:
a)
bakalárske štúdium, ktoré je obsahovo ucelenou časťou vysokoškolského štúdia; trvá najmenej tri roky. Po skončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu podľa písmena b), ktoré trvá najmenej jeden rok,
b)
magisterské štúdium a inžinierske štúdium, ktoré trvajú najmenej štyri roky, a doktorské štúdium v lekárskych odboroch a veterinárskych odboroch štúdia, ktoré trvá šesť rokov,
c)
doktorandské štúdium, ktoré je formou vedeckej výchovy alebo umeleckej výchovy; v dennej forme trvá tri roky a v externej forme päť rokov.“.
34.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Vysokoškolské štúdium sa ukončuje podľa jednotlivých druhov takto:
a)
bakalárske štúdium vykonaním štátnej skúšky; súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ak to určí štatút fakulty alebo štatút vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty,
b)
magisterské štúdium, inžinierske štúdium a doktorské štúdium vykonaním štátnej skúšky; ak to určí štatút fakulty (pri vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, štatút vysokej školy), súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba diplomovej práce,
c)
doktorandské štúdium po vykonaní dizertačnej skúšky obhajobou dizertačnej práce.
(2)
Diplomovou prácou a štátnou skúškou má študent preukázať spôsobilosť tvorivo pracovať v odbore, ktorý študoval. Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce má doktorand preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať alebo schopnosť vytvoriť vrcholné technické dielo alebo umelecké dielo alebo predviesť vrcholný umelecký výkon.“.
35.
§ 20 až 22 vrátane nadpisu nad § 22 znejú:
㤠20
Študent prestáva byť študentom vysokej školy skončením vysokoškolského štúdia [§ 19 ods. 1 písm. a) a b)], vylúčením zo štúdia pre neprospech, vylúčením zo štúdia na základe právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia alebo zanechaním štúdia. Ak študent neskončí štúdium v termíne určenom študijným programom, prestáva byť študentom vysokej školy koncom školského roka, v ktorom mal skončiť vysokoškolské štúdium.
§ 21
(1)
Vysoké školy priznávajú absolventom vysokoškolského štúdia podľa § 18a písm. a) a b) tieto tituly:
a)
v bakalárskom štúdiu titul „bakalár“ (skratka „Bc.“),
b)
v magisterskom štúdiu akademický titul „magister“ (skratka „Mgr.“), v umeleckých odboroch štúdia akademický titul „magister umenia“ (skratka „Mgr. art.“),
c)
v inžinierskom štúdiu v technických, pôdohospodárskych a ekonomických odboroch štúdia akademický titul „inžinier“ (skratka „Ing.“) a v odboroch štúdia architektúry a urbanizmu akademický titul „inžinier architekt“ (skratka „Ing. arch.“),
d)
v doktorskom štúdiu v lekárskych odboroch štúdia akademický titul „doktor medicíny“ (skratka „MUDr.“) a vo veterinárskych odboroch štúdia akademický titul „doktor veterinárskej medicíny“ (skratka „MVDr.“).
(2)
Absolventi študijných odborov, v ktorých sa udeľuje akademický titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní im vysoké školy priznávajú akademický titul
a)
v prírodovedných študijných odboroch „doktor prírodných vied“ (skratka „RNDr.“),
b)
vo farmaceutických študijných odboroch „doktor farmácie“ (skratka „PharmDr.“),
c)
v spoločenskovedných a umenovedných študijných odboroch „doktor filozofie“ (skratka „PhDr.“),
d)
v právnických študijných odboroch a bezpečnostných študijných odboroch s právnym zameraním „doktor práv“ (skratka „JUDr.“),
e)
v učiteľských študijných odboroch a telovýchovných študijných odboroch „doktor pedagogiky“ (skratka „PaedDr.“),
f)
v teologických študijných odboroch „doktor teológie“ (skratka „ThDr.“).
(3)
Absolventom vysokoškolského štúdia podľa odseku 1 vydávajú vysoké školy diplom s uvedením študijného odboru, titulu alebo akademického titulu a vysvedčenie o štátnej skúške. Absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonajú rigoróznu skúšku, vydávajú vysoké školy diplom s uvedením študijného odboru a akademického titulu podľa odseku 2. Vysoké školy vydávajú absolventom vysokoškolského štúdia podľa odsekov 1 a 2 aj iné osvedčenia.
Doktorandské štúdium
§ 22
(1)
Doktorandské štúdium je najvyšší druh vysokoškolského vzdelávania. Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu alebo majstrovskú umeleckú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej alebo umeleckej práce, preukázanými na vedeckom alebo umeleckom projekte, a poskytnúť doktorandovi v príslušnom vednom odbore alebo umeleckom odbore najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.
(2)
Vysoké školy alebo fakulty a externé vzdelávacie inštitúcie podľa odseku 3 uskutočňujú výchovu doktorandov vo vedných odboroch a umeleckých odboroch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa tohto zákona.
(3)
Externou vzdelávacou inštitúciou je vedecké pracovisko Slovenskej akadémie vied alebo iná ustanovizeň vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia, ktorá na návrh alebo po vyjadrení akreditačnej komisie má ministerstvom školstva priznané právo konať doktorandské štúdium aspoň v jednom vednom odbore alebo umeleckom odbore.
(4)
Inštitúcie uvedené v odseku 2, ktoré majú priznané právo konať doktorandské štúdium v tom istom vednom odbore alebo umeleckom odbore, zriaďujú na účely doktorandského štúdia spoločnú odborovú komisiu.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej forme.“.
36.
Za § 22 sa vkladajú § 22a až 22c, ktoré znejú:
㤠22a
(1)
Uchádzača o doktorandské štúdium možno prijať na toto štúdium, ak má skončené vysokoškolské štúdium podľa § 19 ods. 1 písm. b). Prijatý uchádzač sa dňom zápisu stáva doktorandom.
(2)
Súčasťou študijného programu doktoranda v dennej forme vedeckej výchovy alebo umeleckej výchovy je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa tohto zákona.
(3)
Dekan alebo vedúci externej vzdelávacej inštitúcie môže za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa tohto zákona prerušiť doktorandovi štúdium na jeho žiadosť; počas prerušenia nemá práva a povinnosti doktoranda.
(4)
Doktorand môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole, v externej vzdelávacej inštitúcii, v inej ustanovizni vedy, vzdelávania, techniky a umenia alebo na zahraničnej vysokej škole; ak je táto časť štúdia súčasťou študijného programu, dekan alebo vedúci externej vzdelávacej inštitúcie neprerušuje takému doktorandovi štúdium.
(5)
Doktorand prijatý na dennú formu doktorandského štúdia má práva a povinnosti podľa § 26.
(6)
Doktorand prestáva byť doktorandom uplynutím času určeného na štúdium, zanechaním štúdia, vylúčením zo štúdia pre neplnenie študijného programu alebo skončením štúdia.
(7)
Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce spoločná odborová komisia zriadená podľa § 22 ods. 4 predloží do 30 dní odo dňa konania obhajoby návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti a správu so spismi o obhajobe príslušnej vedeckej rade fakulty, ktorá je oprávnená rozhodovať o udelení vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko- akademickej hodnosti v danom odbore. Vedecká rada fakulty rozhodne o návrhu na udelenie vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď ho dostala.
(8)
Fakulty alebo vysoké školy, ak sa nečlenia na fakulty, udeľujú absolventom doktorandského štúdia vo vedných odboroch vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“); absolventom doktorandského štúdia v umeleckých odboroch udeľujú vysoké školy umelecko-akademickú hodnosť „artis doctor“ (skratka „ArtD.“). Vedecko-akademická hodnosť a umelecko-akademická hodnosť sa uvádzajú v skratke za menom a priezviskom.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia vydávajú vysoké školy diplom s uvedením vedného odboru alebo umeleckého odboru a udelenej vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti a s uvedením názvu fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa doktorandské štúdium konalo.
§ 22b
(1)
Na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a na účely platenia príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky má doktorand v dennej forme doktorandského štúdia postavenie zamestnanca.9)
(2)
Pracovnoprávne vzťahy medzi doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia a vysokou školou, fakultou alebo Slovenskou akadémiou vied a inou ustanovizňou vedy, výskumu, techniky alebo umenia sa spravujú
a)
Zákonníkom práce s výnimkou týchto ustanovení: § 27 až 33, § 35 až 47, § 49 až 60, § 65, § 68 až 71, § 74, 75, § 96 až 99a, § 111 až 119, § 122, 123, 129, 137, 142, 142b až 144, § 147, 155, § 163 až 168, § 227 a 227a, § 267 a 269; ustanovenia § 61 až 64 Zákonníka práce sa použijú primerane,
b)
nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov s výnimkou týchto ustanovení: § 1, 3, 6, 15, 35, 39, § 40 ods. 2 a 3 a § 47 ods. 2.
(3)
Fakulta, vysoká škola, ak sa nečlení na fakulty, alebo externá vzdelávacia inštitúcia podľa § 22 ods. 3 poskytuje doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia, ktoré sa posudzuje ako plat. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa tohto zákona.
(4)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý si plní úlohy študijného programu v prostredí škodlivom zdraviu, sa štipendium zvýši o sumu zodpovedajúcu príplatku, ktorý patrí zamestnancom v pracovnom pomere.10)
(5)
Externé doktorandské štúdium sa môže uskutočňovať za úhradu nákladov na štúdium.
§ 22c
Absolventi vysokých škôl, ktorí výsledkami svojej práce preukázali schopnosť samostatne vedecky pracovať alebo vytvoriť vrcholné umelecké dielo alebo predviesť vrcholný umelecký výkon, ale nezískali ešte vedecko-akademickú hodnosť alebo umelecko-akademickú hodnosť, môžu so súhlasom vedeckej rady fakulty alebo vedeckej rady vysokej školy, ak sa nečlení na fakulty, predložiť po vykonaní dizertačnej skúšky dizertačnú prácu na obhajobu aj bez predchádzajúceho absolvovania doktorandského štúdia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9) a 10) znejú:
„9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.“.
37.
§ 23 znie:
㤠23
Vysoká škola uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijných odboroch určených štatútom vysokej školy.“.
38.
§ 24 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zabezpečujú vyučovanie cudzích jazykov a štátne jazykové skúšky pre občanov a vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a štátnu skúšku zo slovenského jazyka pre cudzincov s dôsledkami podľa osobitných predpisov.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11)
§ 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 44/1996 Z. z. o jazykových školách a štátnych jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach.“.
39.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Uznávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnou vysokou školou
(1)
Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu alebo o vykonaných skúškach, ako aj doklady o udelení vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti (ďalej len „doklad o štúdiu“) vydané zahraničnou vysokou školou platia na území Slovenskej republiky, iba ak boli výslovne uznané (nostrifikované). O nostrifikácii rozhoduje vysoká škola, na ktorej sú rovnaké alebo podobné študijné odbory alebo vedné (umelecké) odbory; v sporných prípadoch, alebo ak v Slovenskej republike takej vysokej školy niet, rozhoduje ministerstvo školstva. Pri nostrifikácii sa rozhodne aj o priznaní titulu alebo akademického titulu a vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti podľa tohto zákona.
(2)
Nenostrifikujú sa doklady o štúdiu vydané zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.“.
40.
V § 26 ods. 1 písm. d) a f) znejú:
„d)
mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch vysokej školy, fakulty a v študentskej rade vysokých škôl,
f)
slobodne uplatňovať názory a pripomienky k vysokému školstvu.“.
41.
V § 26 ods. 2 znie:
„(2)
Vysoké školy
a)
poskytujú študentom štipendium a hmotné zabezpečenie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
utvárajú študentom podmienky na výučbu cudzích jazykov a na telesnú výchovu a šport.“.
42.
V § 26 ods. 4 sa slovo „kárne“ nahrádza slovom „disciplinárne“.
43.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl
(1)
Na vysokých školách pôsobia ako učitelia vykonávajúci vedeckú, umeleckú a pedagogickú činnosť profesori, docenti, hosťujúci profesori, hosťujúci docenti, odborní asistenti, asistenti; ako učitelia vykonávajúci pedagogickú činnosť pôsobia na vysokých školách lektori. Na vysokých školách môžu pôsobiť aj vedeckí pracovníci a umeleckí pracovníci.
(2)
Pedagogickú činnosť na vysokých školách môžu vykonávať aj vedeckí pracovníci alebo umeleckí pracovníci.
(3)
Podmienkou získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ je úspešná habilitácia na základe habilitačnej práce. Habilitačné konanie sa začne podaním žiadosti a predložením habilitačnej práce.
(4)
Podmienkou získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ je predchádzajúce získanie titulu docent podľa odseku 3.
(5)
Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „hosťujúci profesor“ priznáva rektor na návrh vedeckej rady vysokej školy takému externému pracovníkovi počas jeho pôsobenia na vysokej škole, ktorý je preukázateľne významnou vedeckou (umeleckou) osobnosťou v príslušnom vednom (umeleckom) odbore.
(6)
Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „hosťujúci docent“ priznáva dekan na návrh vedeckej rady fakulty takému externému pracovníkovi počas jeho pôsobenia na fakulte, ktorý preukázateľne dosiahol významné vedecké výsledky alebo vytvoril majstrovské umelecké diela.
(7)
Miesta učiteľov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl a fakúlt sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob výberového konania určí poriadok vysokej školy alebo fakulty o výberovom konaní.
(8)
Pracovný pomer s profesorom, docentom, vedeckým pracovníkom s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I a IIa sa môže dohodnúť len na neurčitý čas.
(9)
Pracovný pomer novoprijímaných hosťujúcich profesorov, hosťujúcich docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, umeleckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov s výnimkou vedeckých pracovníkov podľa odseku 8 sa uzaviera na určitý čas, najviac však na päť rokov. Pracovný pomer asistentov možno predĺžiť najviac o ďalšie dva roky. Pracovný pomer odborných asistentov možno predĺžiť najviac o ďalších päť rokov. Pracovný pomer lektorov, umeleckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov možno predĺžiť podľa rozhodnutia dekana. Pracovný pomer sa predlžuje o čas materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky a o čas výkonu základnej (náhradnej) vojenskej služby alebo civilnej služby. Na lekárskych, farmaceutických a veterinárskych fakultách a na pracoviskách vysokých škôl, kde je podmienkou činnosti pracovníkov skončenie stupňov špecializačnej prípravy, čas, na ktorý sa predlžuje pracovný pomer, určí dekan, najdlhšie však na desať rokov.
(10)
Učiteľa vysokej školy môže dekan alebo rektor, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, uvoľniť na primerané časové obdobie z plnenia pedagogických úloh a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej práci alebo umeleckej práci.
(11)
Pracovný pomer učiteľov, vedeckých pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl sa skončí koncom školského roka, v ktorom dovŕšia 65 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil podľa osobitných predpisov.12) Dekan (rektor) so súhlasom akademického senátu fakulty (vysokej školy) môže vyhovieť žiadosti učiteľa vysokej školy o predĺženie pracovného pomeru najviac na jeden rok, a to aj opakovane, aj po dovŕšení tohto veku. Dekan (rektor) môže vyhovieť žiadosti profesora, docenta alebo vedeckého pracovníka o pokračovanie v jeho vedeckej práci na vysokej škole aj po skončení jeho pracovného pomeru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:
„12)
§ 42 Zákonníka práce.“.
44.
V § 28 ods. 1 písm. h) znie:
„h)
spôsob voľby kandidáta na rektora, spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie a spôsob výberu kandidáta na poverenie vykonávaním funkcie rektora ministrom podľa § 10 ods. 1 písm. c),“.
45.
V § 28 ods. 3 znie:
„(3)
Podmienkou platnosti štatútu vysokej školy vrátane jeho zmien a doplnkov je jeho registrácia ministerstvom školstva, pri ktorej sa posudzuje súlad ich ustanovení s týmto zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ministerstvo školstva odmietne registrovať štatút vysokej školy, vysoká škola môže podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.“.
46.
V § 29 ods. 1 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú slová „a poriadok fakulty o výberovom konaní.“.
47.
V § 29 ods. 2 znie:
„(2)
Podmienkou platnosti štatútu fakulty vrátane jeho zmien a doplnkov je jeho registrácia ministerstvom školstva po jeho predchádzajúcom schválení akademickým senátom vysokej školy, pri ktorom sa posudzuje súlad ich ustanovení so štatútom vysokej školy. Pri registrácii štatútu fakulty sa posudzuje súlad ustanovení štatútu fakulty alebo jeho zmien a doplnkov s týmto zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ministerstvo školstva odmietne registrovať štatút fakulty, fakulta môže podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.“.
48.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Vojenské vysoké školy
(1)
Na vojenské vysoké školy a ich fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito výnimkami:
a)
fakulty vojenských vysokých škôl zriaďuje, rozdeľuje, zlučuje a zrušuje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“),
b)
návrh na vymenovanie rektora z profesorov alebo docentov vojenskej vysokej školy alebo na jeho odvolanie predkladá prezidentovi Slovenskej republiky minister obrany,
c)
prorektorov vojenských vysokých škôl vymenúva a odvoláva minister obrany; vymenúva ich z profesorov a docentov,
d)
dekanov a prodekanov vojenskej vysokej školy vymenúva a odvoláva minister obrany; vymenúva ich z profesorov a docentov vojenských vysokých škôl,
e)
finančné prostriedky vojenským vysokým školám a ich fakultám, vedeckým, pedagogickým, vývojovým, hospodárskym a informačným pracoviskám a účelovým zariadeniam prideľuje a ich využitie kontroluje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
f)
vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská vojenských vysokých škôl a fakúlt zriaďuje ministerstvo obrany,
g)
počet a štruktúru pracovníkov vojenských vysokých škôl a ich fakúlt, ako aj ich študijné programy a študijné odbory schvaľuje ministerstvo obrany,
h)
uverejňovanie výsledkov vedeckého bádania podľa § 2 a právo študentov podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje v súlade s predpismi na ochranu štátneho tajomstva a služobného tajomstva,
ch)
ustanovenie § 27 ods. 9 a 11 sa na učiteľov a vedeckých pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú vojakmi v činnej službe, vzťahujú primerane v súlade s osobitnými predpismi,13)
i)
po zriadení fakulty vojenskej vysokej školy vykonáva do vymenovania dekana funkciu štatutárneho orgánu fakulty osoba poverená ministrom obrany,
j)
po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných dôvodov) poveruje minister obrany do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu z akademických funkcionárov vojenskej vysokej školy alebo z profesorov a docentov vojenskej vysokej školy,
k)
po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných dôvodov) minister obrany na návrh rektora poverí do vymenovania nového dekana výkonom funkcie dekana osobu z akademických funkcionárov fakulty vojenskej vysokej školy alebo osobu z profesorov alebo docentov fakulty vojenskej vysokej školy,
l)
rektor za svoju činnosť zodpovedá ministrovi obrany,
m)
vedúcimi pracovníkmi vojenskej vysokej školy sú zástupca rektora, kvestor a vedúci pedagogických, vývojových, hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení,
n)
zástupca rektora zabezpečuje vojenský výcvik a ďalšie úlohy súvisiace s vojenským charakterom vojenskej vysokej školy,
o)
hľadiská, podľa ktorých sa určuje potrebná spôsobilosť študentov na vysokoškolské štúdium v študijných odboroch a spôsob jej overovania, určí minister obrany,
p)
minister obrany na návrh vojenských vysokých škôl predkladá prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie profesorov.
(2)
Pôsobnosť ministerstva školstva a ministra podľa § 3 ods. 3, § 15 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), ch), i) a j), ods. 2 písm. c), § 25 ods. 1, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 41, § 43a ods. 3 a 4 a § 43d ods. 2 vykonáva ministerstvo obrany a minister obrany.
(3)
Na vojenské vysoké školy a vojenské fakulty sa nevzťahujú ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a), c) a d) a ods. 2 písm. b) a c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:
„13)
Zákon č. 92/1949 Zb. Branný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.“.
49.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Policajné vysoké školy
(1)
Na policajné vysoké školy a ich fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito výnimkami:
a)
fakulty policajných vysokých škôl sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a zrušujú rozhodnutím ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister vnútra“) po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo,
b)
návrhy na vymenovanie alebo odvolanie rektorov policajných vysokých škôl predkladá prezidentovi Slovenskej republiky minister vnútra,
c)
minister vnútra na návrh policajných vysokých škôl predkladá prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie profesorov,
d)
prorektorov policajných vysokých škôl, dekanov a prodekanov ich fakúlt vymenúva a odvoláva minister vnútra na návrh rektora,
e)
finančné prostriedky policajným vysokým školám, ich fakultám, vedeckým, pedagogickým, vývojovým, hospodárskym a informačným pracoviskám a účelovým zariadeniam prideľuje a ich využitie kontroluje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
f)
počet a štruktúru pracovníkov policajných vysokých škôl a ich fakúlt schvaľuje ministerstvo vnútra,
g)
študijné odbory a ich zamerania schvaľuje ministerstvo vnútra,
h)
hľadiská na určenie potrebnej spôsobilosti uchádzačov o štúdium na policajných vysokých školách schvaľuje ministerstvo vnútra na návrh dekana a na policajnej vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, na návrh rektora,
ch)
vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske a informačné pracoviská a účelové zariadenia policajných vysokých škôl a ich fakúlt zriaďuje ministerstvo vnútra,
i)
uverejňovanie výsledkov vedeckého bádania podľa § 2 a právo študentov podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa uskutočňuje v súlade s predpismi na ochranu štátneho tajomstva a služobného tajomstva,
j)
ustanovenie § 27 ods. 9 a 11 sa na učiteľov a vedeckých pracovníkov policajných vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru, vzťahuje primerane v súlade s osobitným predpisom,14)
k)
absolventom policajnej vysokej školy sa po skončení rigorózneho konania priznáva titul podľa § 21 ods. 2 písm. d).
(2)
Pôsobnosť ministerstva školstva a ministra podľa § 3 ods. 3, § 15, § 25 ods. 1, § 28 ods. 3, § 29 ods. 2, § 41, § 43a ods. 3 a 4 a § 43d ods. 2 vykonáva ministerstvo vnútra a minister vnútra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:
„14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 2) sa označuje ako odkaz 15).
50.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Neštátne vysoké školy
(1)
Inú vysokú školu ako štátnu vrátane pobočky zahraničnej univerzity alebo jej podobnej vzdelávacej ustanovizne (ďalej len „neštátna vysoká škola“) možno zriadiť a zrušiť len zákonom po splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 až 4.
(2)
Žiadosť o zriadenie alebo zrušenie neštátnej vysokej školy môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba; predkladá ju ministerstvu školstva.
(3)
Žiadosť o zriadenie neštátnej vysokej školy musí obsahovať
a)
spôsob finančného zabezpečenia,
b)
návrh na členenie na fakulty, ak sa bude vysoká škola členiť na fakulty,
c)
návrh štatútu, študijného programu a skúšobného poriadku,
d)
doklad o vedeckej a pedagogickej kvalifikácii učiteľov, vedeckých pracovníkov a umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na tejto vysokej škole.
(4)
Ministerstvo školstva posúdi splnenie podmienok na zriadenie neštátnej vysokej školy do šiestich mesiacov po doručení vyjadrenia akreditačnej komisie; rovnako posúdi žiadosť o zrušenie neštátnej vysokej školy do šiestich mesiacov od jej doručenia.
(5)
Na neštátnych vysokých školách sa vysokoškolské štúdium uskutočňuje za úhradu nákladov na štúdium.
(6)
Na neštátne vysoké školy sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú primerane. Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b), e) a f) a ods. 2 písm. b), § 26 ods. 2, § 30 a 31 sa na tieto vysoké školy nevzťahujú.
(7)
Na území Slovenskej republiky nemôžu pôsobiť neštátne vysoké školy, ak nie sú zriadené podľa tohto zákona.“.
51.
§ 34 znie:
㤠34
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona vo veciach doktorandského štúdia (§ 22a), poskytovania štipendií (§ 26 ods. 2) a ukladania disciplinárnych opatrení (§ 26 ods. 4) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)
(2)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona vo veciach habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov (§ 27 ods. 3 a 4) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,6) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 možno podať odvolanie na ten orgán, ktorý ho vydal. O odvolaní proti rozhodnutiu vedeckej rady fakulty rozhoduje vedecká rada vysokej školy, o odvolaní proti rozhodnutiu vedeckej rady vysokej školy rozhoduje ministerstvo školstva (ďalej len „odvolací orgán“).
(4)
Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, a vráti ho orgánu, ktorý ho vydal, s odôvodnením; inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.“.
52.
V § 35 ods. 1 znie:
„(1)
Podrobnosti o zriaďovaní a činnosti akreditačnej komisie upravuje vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
53.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Ministerstvo školstva sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví
a)
vedné odbory a umelecké odbory doktorandského štúdia, podrobnosti o prijímacom konaní, priebehu a ukončovaní doktorandského štúdia a o poskytovaní štipendia doktorandom dennej formy doktorandského štúdia,
b)
podrobnosti o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác,
c)
podrobnosti o zriaďovaní, pôsobnosti, riadení, činnosti a finančnom zabezpečení fakultných (univerzitných) cvičných škôl a fakultných (univerzitných) cvičných školských zariadení,
d)
podrobnosti o zabezpečení študentov vysokých škôl v období pedagogickej praxe alebo odbornej praxe.“.
54.
Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré znejú:
㤠37a
(1)
Zriaďovateľ pobočky zahraničnej univerzity alebo podobnej vzdelávacej ustanovizne, ktorá nie je neštátnou vysokou školou podľa tohto zákona, ale do nadobudnutia účinnosti tohto zákona pôsobí na území Slovenskej republiky, podá do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona na ministerstvo školstva žiadosť o zriadenie vysokej školy podľa § 33a. V prípade zamietnutia žiadosti je zriaďovateľ povinný pobočku zahraničnej univerzity alebo podobnej vzdelávacej ustanovizne zrušiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti zamietnutia žiadosti.
(2)
Ustanovizeň, ktorá nie je vysokou školou podľa tohto zákona, nesmie používať názov zhodný alebo podobný s názvom vysokej školy, najmä nesmie vo svojom názve používať označenie vysoká škola alebo univerzita.
(3)
Zriaďovateľ ustanovizne, ktorá nie je vysokou školou podľa tohto zákona, ale do nadobudnutia účinnosti tohto zákona používa názov uvedený v predchádzajúcom odseku, v prípade zamietnutia žiadosti o zriadenie neštátnej vysokej školy ministerstvom školstva zmení do dvoch mesiacov od zamietnutia žiadosti jej názov.
(4)
Tomu, kto poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 1 až 3, uloží ministerstvo školstva pokutu do výšky 10 000 000 Sk. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 37b
(1)
Občianske združenie, ktoré nie je študentskou radou vysokých škôl podľa tohto zákona, nesmie používať názov zhodný s názvom študentská rada vysokých škôl. Také občianske združenie, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto zákona používa tento názov, do dvoch mesiacov od tohto dňa ho zmení.
(2)
Ak občianske združenie poruší povinnosti ustanovené v odseku 1, ministerstvo školstva mu uloží pokutu do výšky 500 000 Sk. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.“.
55.
§ 41 znie:
㤠41
Vysoké školy jestvujúce ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona a externé vzdelávacie inštitúcie môžu uskutočňovať doktorandské štúdium v príslušných vedných odboroch alebo umeleckých odboroch iba na základe rozhodnutia ministerstva školstva.“.
56.
§ 42 znie:
㤠42
Vysoké školy zriadené podľa doterajších predpisov uvedené v prílohe k zákonu sú štátnymi vysokými školami podľa tohto zákona.“.
57.
Za § 43 sa vkladajú § 43a až 43d, ktoré znejú:
㤠43a
(1)
Vedecká výchova ašpirantov uskutočňovaná formou internej vedeckej ašpirantúry, externej vedeckej ašpirantúry, účelovej vedeckej ašpirantúry a vedeckej ašpirantúry pracovníkov školiacich pracovísk, ktorá sa začala pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, môže sa podľa doterajších predpisov16) skončiť najneskôr do 31. decembra 1998. Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemožno prijímať nových ašpirantov na uvedené formy vedeckej výchovy.
(2)
Fakulty a vysoké školy, ak sa nečlenia na fakulty, a externé vzdelávacie inštitúcie, na ktorých sa uskutočňuje doktorandské štúdium, umožnia doterajším vedeckým ašpirantom zo všetkých školiacich pracovísk v Slovenskej republike prestup na ich žiadosť na doktorandské štúdium v príslušnom vednom odbore. Ak sa umožní prestup na doktorandské štúdium, takým účastníkom vedeckej výchovy sa uznajú už vykonané skúšky.
(3)
Fakulta alebo vysoká škola, ak sa nečlení na fakulty, na ktorej sa uskutočňuje vedecká výchova formou postgraduálneho štúdia podľa doterajšieho § 22, a bude sa do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uchádzať o získanie práva uskutočňovať doktorandské štúdium, môže výnimočne uskutočňovať toto štúdium do rozhodnutia ministerstva školstva o priznaní alebo odňatí tohto práva podľa § 15 ods. 1 písm. h). Doterajších študentov postgraduálneho štúdia môže fakulta alebo vysoká škola, ak sa nečlení na fakulty, preradiť na doktorandské štúdium.
(4)
Externá vzdelávacia inštitúcia, ktorá má oprávnenie uskutočňovať vedeckú výchovu ašpirantov podľa doterajších predpisov a bude sa do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uchádzať o získanie práva uskutočňovať doktorandské štúdium, môže výnimočne uskutočňovať toto štúdium do rozhodnutia ministerstva školstva o priznaní alebo odňatí tohto práva podľa § 15 ods. 1 písm. h).
§ 43b
(1)
Vedecko-akademickú hodnosť podľa § 22a ods. 8 sú oprávnení používať aj absolventi vedeckej výchovy, ktorým bola pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona udelená vedecká hodnosť kandidáta vied alebo priznaný akademicko-vedecký titul doktor podľa skorších predpisov.17) Príslušná vysoká škola im o tom na vlastnú žiadosť vydá osvedčenie.
(2)
Absolventom umeleckej ašpirantúry, ktorým bol vydaný diplom o umeleckej ašpirantúre podľa skorších predpisov,,18) môže vysoká škola udeliť umelecko-akademickú hodnosť podľa § 22a ods. 8.
(3)
Absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium v študijných odboroch architektúry a urbanizmu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a nebol im udelený akademický titul „inžinier architekt“ (skratka „Ing. arch.“), sú oprávnení používať tento titul; vysoká škola im o tom na vlastnú žiadosť vydá osvedčenie.
(4)
Absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium v umeleckých študijných odboroch pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a nebol im udelený akademický titul „magister umenia“ (skratka „Mgr. art.“), sú oprávnení používať tento titul; vysoká škola im o tom na vlastnú žiadosť vydá osvedčenie.
(5)
Vedecká hodnosť kandidát vied (skratka „CSc.“) a akademicko-vedecký titul doktor (skratka „Dr.“) získané podľa doterajších predpisov zostávajú nedotknuté.
§ 43c
Absolventom vysokoškolského štúdia, ktorým bol priznaný akademický titul „magister“ podľa doterajšieho predpisu a získali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona akademicko-vedecký titul alebo vedeckú hodnosť v príslušnom vednom odbore, prizná vysoká škola na ich žiadosť akademický titul podľa § 21 ods. 2. Vysoká škola im o tom na vlastnú žiadosť vydá osvedčenie.
§ 43d
(1)
Akademické senáty vysokých škôl a akademické senáty fakúlt zvolené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona vykonávajú svoju činnosť, ak sú zložené podľa tohto zákona, v doterajšom zložení až do skončenia svojho volebného obdobia; ak ich zloženie nie je v súlade s týmto zákonom, vykonávajú svoju činnosť najdlhšie do 31. decembra 1996.
(2)
Vysoké školy a fakulty zladia svoje štatúty s týmto zákonom a predložia ich do 31. decembra 1996 ministerstvu školstva na registráciu.
(3)
Rada vysokých škôl v spolupráci s akademickými senátmi vysokých škôl a s akademickými senátmi fakúlt zorganizuje na vysokých školách a fakultách voľby do študentskej rady vysokých škôl do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Akademické senáty vysokých škôl zvolia nových kandidátov na rektora a akademické senáty fakúlt zvolia nových dekanov až po zladení svojho zloženia s týmto zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16), 17) a 18) znejú:
„16)
Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
Vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch v znení vyhlášky č. 5/1986 Zb.
Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky č. 302/1990 Zb.
17)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 53/1964 Zb.
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. v znení vyhlášky č. 302/1990 Zb.
§ 22 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
18)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1981 Zb. o umeleckej ašpirantúre.“.
58.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
Zrušujú sa:
1.
§ 1, § 2 ods. 1 písm. a), § 5, 7, § 12 ods. 5, § 13 a 14 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti,
2.
§ 1, 2, 3, 4 až 32, § 42 až 44, § 47 až § 55 ods. 2 a 3 a § 56 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov,
3.
zákon č. 232/1992 Zb. o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie,
4.
smernice Ministerstva školstva pre štátne jazykové skúšky na vysokých školách č. 39 270/67 zo 14. decembra 1967 (registrované v čiastke 47/1967 Zb.),
5.
smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hospodárskom zabezpečení študentov vysokých škôl v období praxe (registrované v čiastke 10/1970 Zb.),
6.
úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa menia smernice o hospodárskom zabezpečení študentov vysokých škôl v období praxe č. 6801/70-VŠ z 15. mája 1970 (registrovaná v čiastke 38/1970 Zb.),
7.
úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky na zabezpečenie telesnej výchovy na vysokých školách č. 3100/1973 KV-ML z 19. marca 1973 (registrovaná v čiastke 15/1973 Zb.),
8.
úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie učiteľov vysokých škôl č. 6421/1983-302 z 28. júna 1983 (registrovaná v čiastke 19/1983 Zb.),
9.
§ 4a vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 106/1996 Z. z.“.
59.
Príloha k zákonu č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov znie:
„Zoznam vysokých škôl
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline
Ekonomická univerzita v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/1992 Zb. o rozdelení Nitrianskej univerzity sa mení takto:
V § 1 ods. 1 sa slová „Vysoká škola pedagogická“ nahrádzajú slovami „Univerzita Konštantína Filozofa“ a slová „Vysoká škola poľnohospodárska“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská poľnohospodárska univerzita“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 121/1979 Zb. o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline sa mení takto:
V § 1 sa slová „Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline“ nahrádzajú slovami „Žilinská univerzita v Žiline“.
Čl. IV
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 1 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z. o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 3 ods. 1 a ods. 2 a v § 4 ods. 1 a ods. 3 sa slová „Vysoká vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika“ nahrádzajú slovami „Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika“ v príslušnom páde.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.