324/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. októbra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/1992 Zb. o rozdelení Nitrianskej univerzity sa mení takto:
V § 1 ods. 1 sa slová „Vysoká škola pedagogická“ nahrádzajú slovami „Univerzita Konštantína Filozofa“ a slová „Vysoká škola poľnohospodárska“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská poľnohospodárska univerzita“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 121/1979 Zb. o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline sa mení takto:
V § 1 sa slová „Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline“ nahrádzajú slovami „Žilinská univerzita v Žiline“.
Čl. IV
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 Zb. o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky sa mení takto:
V § 1 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.