321/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1996 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

321
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. októbra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 znie:
„(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy na členov rady môže predkladať príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rada, profesijné alebo občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače. Člena rady možno odvolať, ak
a)
sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, alebo
d)
vzniknú dôvody podľa § 8 ods. 6.“.
2.
V § 8 ods. 5 znie:
„(5)
Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov.1) Výšku odmeny určuje štatút rady. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej televízie.“.
3.
V § 10 písm. e) sa slovo „prerokúvať“ nahrádza slovom „schvaľovať“.
4.
V § 10 písm. f) znie:
„f)
schvaľovať účtovnú uzávierku a výsledky hospodárenia Slovenskej televízie.“.
5.
§ 10 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
schvaľovať organizačný poriadok Slovenskej televízie,
h)
určovať odmeny ústredného riaditeľa. Ústrednému riaditeľovi patrí mesačný plat vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.“.
6.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkčné obdobie ústredného riaditeľa je štvorročné, pričom tá istá osoba môže byť zvolená najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 druhá veta znie:
„Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány a vysielaciu štruktúru, navrhuje koncepciu činnosti Slovenského rozhlasu v hospodárskej a technickej oblasti, schvaľuje návrh rozpočtu a ročnú účtovnú uzávierku a výsledky hospodárenia Slovenského rozhlasu, určuje odmeny ústredného riaditeľa. Ústrednému riaditeľovi patrí mesačný plat vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.“.
2.
V § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy na členov rady môže predkladať príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rada, profesijné alebo občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače. Člena rady možno odvolať, ak
a)
sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, alebo
d)
vzniknú dôvody podľa § 7 ods. 7.“.
3.
V § 7 ods. 6 znie:
„(6)
Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov.1) Výšku odmeny určuje štatút rady. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.“.
4.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkčné obdobie ústredného riaditeľa je štvorročné, pričom tá istá osoba môže byť zvolená najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania sa mení takto:
1.
V čl. I § 1 ods. 2 znie:
„(2)
Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov označované ako vysielací okruh STV 2 bude do 31. decembra 1996 využívať Slovenská televízia ako prevádzkovateľ zo zákona. Po tomto termíne sú vyhradené pre prevádzkovateľa na základe licencie. Slovenská televízia bude od 1. januára 1997 šíriť program označovaný ako STV 2 prostredníctvom družice (s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky).“.
2.
V čl. I § 1 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.