320/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1996 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. októbra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
poberatelia dôchodku,1a) ak nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.