Predpis bol zrušený predpisom 597/2002 Z. z.

299/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.1996 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 30. septembra 1996,
ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Predmetom úpravy tohto opatrenia je vyhlásenie záväzných číselníkov krajov, okresov a obcí Slovenskej republiky. Číselníky územných jednotiek sa vyhlasujú pre potreby štatistických zisťovaní a na automatizované spracovanie údajov.
(2)
Územnými jednotkami na účely tohto opatrenia sa rozumejú kraje, okresy a obce podľa osobitných predpisov1).
§ 2
(1)
Číselník krajov, číselník okresov a číselník obcí Slovenskej republiky tvoria prílohu tohto opatrenia.
(2)
Používanie číselníkov územných jednotiek je záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a pre spravodajské jednotky v oblasti štátnej štatistiky.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z.
ČÍSELNÍK KRAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy.