296/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.1996 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. septembra 1996
o zmene a doplnení zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 2 nahrádza novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Knižnice s celoštátnou pôsobnosťou zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.
2.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:
„(3)
Zriaďovateľom
a)
miestnej knižnice je obec,
b)
okresnej knižnice je okresný úrad,
c)
krajskej knižnice je krajský úrad.
(4)
Obec, okresný úrad a krajský úrad môžu zrušiť knižnicu len po prerokovaní s ministerstvom.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 v druhej vete čiarka za slovom „pôsobnosťou“ sa nahrádza bodkou a zvyšný text vety sa vypúšťa.
2.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Zriaďovanie a zrušovanie múzeí a galérií
(1)
Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Technické múzeum a Slovenskú národnú galériu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce, zriaďuje a zrušuje okresný úrad alebo krajský úrad po prerokovaní s ministerstvom.
(3)
Ostatné múzeá alebo galérie môže zriadiť alebo zrušiť obec; zrušiť ich možno len po súhlase ministerstva.
(4)
Zriaďovateľ múzea alebo galérie vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o postavení, úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia múzea alebo galérie, podľa vzorového štatútu múzea alebo galérie vydaného ministerstvom.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Zriaďovanie a zrušovanie divadiel
(1)
Divadlá celoštátneho významu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Divadlá, ktorých význam presahuje význam obce, zriaďuje a zrušuje okresný úrad alebo krajský úrad po prerokovaní s ministerstvom.
(3)
Ostatné divadlá môže zriadiť alebo zrušiť obec.
(4)
Zriaďovateľ divadla vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o postavení, úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia divadla, podľa vzorového štatútu divadla vydaného ministerstvom.“.
2.
§ 9 sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.