290/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 9 až 21, ktoré znejú:
„(9)
Nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je akákoľvek činnosť, ktorá vedie alebo by mohla viesť k ožiareniu osôb.
(10)
Ožiarenie je vystavenie osôb pôsobeniu ionizujúceho žiarenia.
(11)
Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je každé pracovisko, na ktorom sa trvale alebo prechodne nakladá aspoň s jedným zdrojom ionizujúceho žiarenia, a pracovisko, na ktorom objemová aktivita radónu prekračuje hodnotu 1 000 Bq/m3.
(12)
Kontrolované pásmo sú priestory pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, v ktorých sa vyžadujú osobitné ochranné opatrenia vrátane trvalej kontroly ožiarenia osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a kontaminácie rádioaktívnymi látkami.
(13)
Zdroj ionizujúceho žiarenia je rádioaktívny žiarič alebo zariadenie, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič alebo zariadenie, pri ktorého prevádzke vzniká ionizujúce žiarenie s energiou vyššou ako päť keV.
(14)
Rádioaktívny žiarič je rádioaktívna látka, ktorej hmotnostná aktivita a aktivita je vyššia ako hodnoty uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu.
(15)
Uzavretý žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého úprava zabezpečuje tesnosť overenú skúškami a ktorý za predvídateľných podmienok vylučuje únik rádioaktívnej látky zo žiariča a má osvedčenie.
(16)
Otvorený žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý nespĺňa podmienky uzavretého žiariča.
(17)
Rádioaktívny odpad na účely tohto zákona je odpad, ktorý vzniká pri nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obsahuje rádioaktívne žiariče, a predmety, ktoré pre obsah rádioaktívnych žiaričov alebo pre neodstrániteľnú rádioaktívnu kontamináciu nemožno voľne uviesť do životného prostredia s výnimkou rádioaktívneho odpadu z prevádzky jadrových zariadení a vyhoretého paliva.
(18)
Odstraňovanie rádioaktívneho odpadu na účely tohto zákona je jeho zhromažďovanie, triedenie, úprava a skladovanie na pracovisku a odovzdávanie fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenej nakladať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa tohto zákona.
(19)
Uvádzanie tuhých rádioaktívnych odpadov do životného prostredia na účely tohto zákona je ich ukladanie na úložisko alebo použitie po ich úprave na iné účely.
(20)
Uvádzanie plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia na účely tohto zákona je ich vypúšťanie do životného prostredia.
(21)
Monitorovanie na účely tohto zákona je opakované meranie veličín, ktorými alebo pomocou ktorých sa kontroluje a sleduje ožiarenie osôb, dodržiavanie ustanovených limitov ožiarenia a vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní.“.
2.
Nadpis nad § 15 znie:
„Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia“.
3.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ožiarenie osôb musí byť vopred odôvodnené a riziko z ožiarenia musí byť vyvážené predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť. Nakladanie s otvorenými žiaričmi sa musí zabezpečiť tak, aby sa rádioaktívne látky neodôvodnene neuvádzali do životného prostredia.
(2)
Opatrenia na ochranu zdravia pri nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musia zabezpečiť, že počet ožiarených osôb a úroveň ich ožiarenia budú trvale udržiavané tak nízko, ako to umožňujú najlepšie dostupné technológie a technické zariadenia.
(3)
Ožiarenie osoby pri nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia nesmie prekročiť limity ožiarenia, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 2 k tomuto zákonu, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Limity ožiarenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.6a)
(5)
Pri uvádzaní nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov do životného prostredia sa nesmú prekročiť limity, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 3 k tomuto zákonu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15c, ktoré znejú:
㤠15a
(1)
So zdrojmi ionizujúceho žiarenia môžu nakladať fyzické osoby a právnické osoby na základe povolenia ministerstva zdravotníctva (ďalej len „držiteľ povolenia“).
(2)
Povolenie ministerstva zdravotníctva je potrebné na
a)
zriadenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vrátane zriadenia pracovísk v prostredí s výskytom prírodných rádioaktívnych látok, ktorých aktivity presahujú úroveň ustanovenú osobitným predpisom,6b)
b)
stavebné a technologické zmeny, ktoré menia podmienky povolenia z hľadiska ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia,
c)
výrobu, dovoz, vývoz, tranzit a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádioaktívnu látku, alebo zariadení, pri ktorých činnosti vzniká ionizujúce žiarenie,
d)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e)
prepravu rádioaktívnych žiaričov,
f)
vynášanie kontaminovaných predmetov a zariadení z kontrolovaného pásma pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na ďalšie nakladanie s nimi,
g)
prepravu kontaminovaných predmetov a zariadení,
h)
prepravu rádioaktívnych odpadov z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na miesto ich spracovania alebo skladovania,
i)
zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku,6c)
k)
výkon monitorovania na účely hodnotenia ožiarenia osôb pri pracovnej činnosti,
l)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,
m)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín.
(3)
Dovoz rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, na účely ich ukladania je zakázaný.
§ 15b
(1)
Držiteľ povolenia je povinný
a)
nakladať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa § 15,
b)
plniť opatrenia na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia,
c)
dodržiavať limity ožiarenia a zásady ich hodnotenia,
d)
vypracovať monitorovací plán a zabezpečiť sústavné monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osobné monitorovanie osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e)
viesť evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, záznamy o odstraňovaní rádioaktívnych odpadov a záznamy o úrovni ožiarenia osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f)
vypracovať havarijný plán pre prípad straty kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g)
vybudovať na vlastné náklady varovný systém obyvateľstva a varovať obyvateľstvo v prípade úniku rádioaktívnych látok do okolia,
h)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s nakladaním so zdrojmi ionizujúceho žiarenia; toto poistenie musí trvať po celý čas platnosti povolenia.
(2)
Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môžu len fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé a zdravotne spôsobilé a ktoré dosiahli 18 rokov veku; fyzické osoby vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor na pracovisku.
(3)
Tehotné ženy nesmú pracovať v kontrolovanom pásme. Tehotné ženy a matky do konca 9. mesiaca po pôrode nesmú pracovať na pracoviskách s otvorenými žiaričmi.
(4)
Nakladať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa § 15 a plniť opatrenia na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia je povinný aj kvalifikovaný expert (§ 27b ods. 8), ako aj osoby, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
§ 15c
Opatrenia na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, podrobnosti o požiadavkách na spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, zásady hodnotenia limitov ožiarenia, požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán, rozsah vedenia evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia, záznamov o odstraňovaní rádioaktívnych odpadov a záznamov o úrovni ožiarenia osôb pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a požiadavky na havarijný plán z hľadiska ochrany zdravia ustanoví vláda nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b) a 6c)znejú:
„6b)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov.
6c)
§ 40 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“.
5.
V § 19 písm. i) znie:
„i)
odborne usmerňuje ochranu zdravia,“.
6.
V § 19 písm. o) sa slovo „zaobchádzanie“ nahrádza slovom „nakladanie“.
7.
V § 19 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na túto činnosť,“.
Doterajšie písmená p) až v) sa označujú ako písmená r) až x).
8.
V § 20 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) až v),“.
9.
V § 21 písm. e) sa slovo „zaobchádzanie“ nahrádza slovom „nakladanie“.
10.
Nadpis piatej časti znie:
„ŠTÁTNE ZDRAVOTNÉ ÚSTAVY“.
11.
V § 22 sa vypúšťa nadpis.
12.
V § 22 ods. 2 znie:
„(2)
Štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú špecializované výkony spojené s ochranou zdravia.“.
13.
§ 23 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
14.
V § 27 ods. 2 písm. n) sa za slovo „používanie“ vkladajú slová „rádioaktívnych liekov,“.
15.
V § 27 ods 2. sa vypúšťa písmeno u).
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno u).
16.
Za § 27 sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
POVOĽOVACIA ČINNOSŤ MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
§ 27a
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe povolenia ministerstva zdravotníctva.
§ 27b
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 15a a 27a povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 15a povolenie fyzickej osobe, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,
c)
má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie (ďalej len „osvedčenie“),
d)
je zdravotne spôsobilá podľa osobitných predpisov,10a)
e)
je bezúhonná.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe, ak
a)
spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2,
b)
má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.
(4)
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na činnosť uvedenú v § 15a sa rozumie
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskych, technických alebo v prírodovedných odboroch štúdia a najmenej trojročná odborná prax,
b)
skončené bakalárske štúdium v technických alebo v prírodovedných odboroch štúdia a najmenej päťročná odborná prax alebo
c)
skončené stredné odborné vzdelanie technického smeru, alebo úplné stredné odborné, alebo vyššie odborné vzdelanie na stredných zdravotníckych školách a najmenej sedemročná odborná prax.
(5)
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na činnosť uvedenú v § 27a sa rozumie
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskych, technických alebo v prírodovedných odboroch štúdia a najmenej päťročná odborná prax,
b)
skončené bakalárske štúdium v technických alebo v prírodovedných odboroch štúdia a najmenej šesťročná odborná prax alebo
c)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax.
(6)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich ochranu zdravia ľudí.
(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom činnosti, na ktorú sa povolenie vzťahuje.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 15a povolenie právnickej osobe, ak má
a)
v doklade o založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
b)
určeného kvalifikovaného experta.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie právnickej osobe, ak má
a)
v doklade o založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
b)
určeného odborného zástupcu.
(10)
Kvalifikovaný expert a odborný zástupca musia spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 a musia byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k právnickej osobe alebo musia byť konateľom právnickej osoby. Kvalifikovaný expert a odborný zástupca zodpovedajú za odborné vedenie činnosti, na ktorú právnická osoba žiada vydať povolenie.
§ 27c
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná spôsobilosť na činnosť uvedenú v § 15a sa overuje skúškou pred komisiami na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré zriaďujú krajskí hygienici [§ 21písm. e)]; odborná spôsobilosť na činnosť uvedenú v § 27a sa overuje skúškou pred komisiami na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré zriaďuje ministerstvo zdravotníctva [§ 19 písm. p)].
(2)
Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti tvorí predseda a členovia, ktorých vymenúvajú a odvolávajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1; majú nepárny počet členov.
(3)
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Uznášajú sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(4)
Podrobnosti o činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšok upravia skúšobné poriadky, ktoré vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1.
(5)
Účasť na činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.10b)
§ 27d
Osvedčenie
O úspešne vykonanej skúške vydajú príslušné orgány na ochranu zdravia (§ 19 a 21) účastníkovi skúšky najneskôr do 15 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie. Osvedčenie platí päť rokov od jeho vydania.
§ 27e
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.
(2)
Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,
b)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
osvedčenie (§ 27d),
d)
doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
e)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
f)
charakteristiku činnosti a technického vybavenia.
(4)
Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu kvalifikovaného experta alebo odborného zástupcu,
c)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
doklad o založení právnickej osoby,
b)
výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
c)
doklady kvalifikovaného experta alebo odborného zástupcu uvedené v odseku 3 písm. a) až e),
d)
charakteristiku činnosti a technického vybavenia.
§ 27f
(1)
Žiadateľ o vydanie povolenia na činnosť uvedenú v § 15a k žiadosti ďalej pripojí
a)
charakteristiku technologických postupov,
b)
návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
c)
návrh opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľstva,
d)
havarijný plán.
(2)
Žiadateľ o vydanie povolenia na činnosť uvedenú v § 27a k žiadosti pripojí aj osvedčenie o akreditácii.
Vydávanie povolení, ich zmeny, zrušenie a zánik
§ 27g
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa § 27b tohto zákona.
(2)
Povolenie platí päť rokov od jeho vydania, ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti.
(3)
Na žiadosť držiteľa povolenia môže ministerstvo zdravotníctva predĺžiť platnosť povolenia najviac o päť rokov, ak držiteľ povolenia v uplynulom období vykonával činnosť, na ktorú bolo vydané povolenie.
§ 27h
(1)
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu skutočností, na základe ktorých bolo vydané povolenie, a to do 15 dní od ich vzniku.
(2)
Držiteľ povolenia na činnosť uvedenú v § 15a je ďalej povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva plánované zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
§ 27i
Držiteľ osvedčenia je povinný podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti, ak sa zásadne zmenia všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu zdravia ľudí.
§ 27j
(1)
Ministerstvo zdravotníctva povolenie zmení, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zmenu činnosti,
b)
zmení určeného kvalifikovaného experta alebo odborného zástupcu.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva vyznačí v povolení zmeny skutočností (§ 27h), ak nejde o prípady uvedené v odseku 1 a 2 a ak nejde o zmenu takých skutočností, ktoré vedú k zrušeniu povolenia podľa § 27k.
§ 27k
(1)
Ministerstvo zdravotníctva povolenie zruší, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 27b),
c)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje predpisy o ochrane zdravia ľudí a podmienky uvedené v povolení.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zrušiť, ak držiteľ povolenia nedodrží oznamovaciu povinnosť (§ 27h).
§ 27l
Povolenie zaniká
a)
smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, alebo jej vyhlásením za mŕtvu, alebo zánikom právnickej osoby,
b)
uplynutím platnosti povolenia, ak držiteľ povolenia nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti povolenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom10a) a 10b) znejú:
„10a)
Smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. mája 1970 č. Z-7709/1970-B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu uverejnené pod č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (registrované v čiastke 24/1970 Zb.) v znení smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. decembra 1971 č. Z-10 839/1971-B/1 uverejnených pod č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (registrovaných v čiastke 13/1972 Zb.).
10b)
§ 124 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I písm. d) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.“.
Doterajšia „ÔSMA ČASŤ“ až „DESIATA ČASŤ“ sa označia ako „DEVIATA ČASŤ“ až „JEDENÁSTA ČASŤ“.
17.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
„36a
Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, koncesné listiny na výrobu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia a povolenia na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času v ňom uvedenom, najdlhšie však počas jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
t)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 sa vypúšťa živnosť „Výroba a opravy zdrojov žiarenia“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa mení takto:
V § 5 ods. 5 znie:
„(5)
Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvádzať do obehu potraviny náhodne ožiarené alebo obsahujúce rádionuklidy z havarijných oblastí je zakázané.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Hmotnostné aktivity a aktivity
RÁDIONUKLID HMOTNOSTNÁ AKTIVITA Bq/g AKTIVITA Bq
H-3 1.00e+06 1.00e+09
Be-7 1.00e+03 1.00e+07
C-14 1.00e+04 1.00e+07
O- 15 1.00e+02 1.00e+09
F- 18 1.00e+01 1.00e+06
Na-22 1.00e+01 1.00e+06
Na-24 1.00e+01 1.00e+05
*Si-31 1.00e+03 1.00e+06
P-32 1.00e+03 1.00e+05
*P-33 1.00e+05 1.00e+08
S-35 1.00e+05 1.00e+08
Cl-36 1.00e+04 1.00e+06
*Cl-38 1.00e+01 1.00e+05
Ar-37 1.00e+06 1.00e+13
Ar-41 1.00e+02 1.00e+09
*K-40 1.00e+02 1.00e+06
K-42 1.00e+02 1.00e+06
*K-43 1.00e+01 1.00e+06
Ca-45 1.00e+04 1.00e+07
Ca-47 1.00e+01 1.00e+06
Sc-46 1.00e+01 1.00e+06
*Sc-47 1.00e+02 1.00e+06
*Sc-48 1.00e+01 1.00e+05
*V-48 1.00e+01 1.00e+05
Cr-51 1.00e+03 1.00e+07
Fe-52 1.00e+01 1.00e+06
Fe-55 1.00e+04 1.00e+06
Fe-59 1.00e+01 1.00e+06
*Mn-51 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52m 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-53 1.00e+04 1.00e+09
Mn-54 1.00e+01 1.00e+06
Mn-56 1.00e+01 1.00e+05
*Co-55 1.00e+01 1.00e+06
Co-56 1.00e+01 1.00e+05
Co-57 1.00e+02 1.00e+06
Co-58 1.00e+01 1.00e+06
*Co-58m 1.00e+04 1.00e+07
Co-60 1.00e+01 1.00e+05
*Co-60m 1.00e+03 1.00e+06
*Co-61 1.00e+02 1.00e+06
*Co-62m 1.00e+01 1.00e+05
*Ni-59 1.00e+04 1.00e+08
Ni-63 1.00e+05 1.00e+08
*Ni-65 1.00e+01 1.00e+06
Cu-64 1.00e+02 1.00e+06
Zn-65 1.00e+01 1.00e+06
*Zn-69 1.00e+04 1.00e+06
Zn-69m 1.00e+02 1.00e+06
*Ge-71 1.00e+04 1.00e+08
Ga-72 1.00e+01 1.00e+05
*As-73 1.00e+03 1.00e+07
As-74 1.00e+01 1.00e+06
*As-76 1.00e+02 1.00e+05
*As-77 1.00e+03 1.00e+06
Se-75 1.00e+02 1.00e+06
Br-82 1.00e+01 1.00e+06
*Kr-74 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-76 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-77 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-79 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-81 1.00e+04 1.00e+11
*Kr-83m 1.00e+05 1.00e+12
Kr-85 1.00e+05 1.00e+11
*Kr-85m 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-87 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-88 1.00e+02 1.00e+09
Sr-85 1.00e+02 1.00e+06
Sr-85m 1.00e+02 1.00e+07
Sr-87m 1.00e+02 1.00e+06
Sr-89 1.00e+03 1.00e+06
Sr-90+ 1.00e+02 1.00e+04
*Sr-91 1.00e+01 1.00e+05
*Sr-92 1.00e+01 1.00e+06
Y-90 1.00e+03 1.00e+05
*Y-91 1.00e+03 1.00e+06
*Y-91m 1.00e+02 1.00e+06
*Y-92 1.00e+02 1.00e+05
*Y-93 1.00e+02 1.00e+05
Rb-86 1.00e+02 1.00e+05
*Zr-93+ 1.00e+03 1.00e+07
Zr-95 1.00e+01 1.00e+06
*Zr-97+ 1.00e+01 1.00e+05
*Nb-93m 1.00e+04 1.00e+07
*Nb-94 1.00e+01 1.00e+06
Nb-95 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-97 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-98 1.00e+01 1.00e+05
*Tc-96 1.00e+01 1.00e+06
*Tc-96m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-97 1.00e+03 1.00e+08
*Tc-97m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-99 1.00e+04 1.00e+07
*Tc-99m 1.00e+02 1.00e+07
*Mo-90 1.00e+01 1.00e+06
*Mo-93 1.00e+03 1.00e+08
Mo-99 1.00e+02 1.00e+06
*Mo-101 1.00e+01 1.00e+06
*Ru-97 1.00e+02 1.00e+07
Ru-103 1.00e+02 1.00e+06
*Ru-105 1.00e+01 1.00e+06
Ru-106+ 1.00e+02 1.00e+05
*Rh-103m 1.00e+04 1.00e+08
*Rh-105 1.00e+02 1.00e+07
*Pd-103 1.00e+03 1.00e+08
*Pd-109 1.00e+03 1.00e+06
Cd-109 1.00e+04 1.00e+06
*Cd-115 1.00e+02 1.00e+06
*Cd-115m 1.00e+03 1.00e+06
*Ag-105 1.00e+02 1.00e+06
Ag-llOm 1.00e+01 1.00e+06
Ag-111 1.00e+03 1.00e+06
In-111 1.00e+02 1.00e+06
In- 113m 1.00e+02 1.00e+06
*In-114m 1.00e+02 1.00e+06
*In-115m 1.00e+02 1.00e+06
*Sn-113 1.00e+03 1.00e+07
*Sn-125 1.00e+02 1.00e+05
Sb-122 1.00e+02 1.00e+04
Sb-124 1.00e+01 1.00e+06
Sb-125 1.00e+02 1.00e+06
1-123 1.00e+02 1.00e+07
1-125 1.00e+03 1.00e+06
*I-126 1.00e+02 1.00e+06
*I-129 1.00e+02 1.00e+05
*I-130 1.00e+01 1.00e+06
1-131 1.00e+02 1.00e+06
1-132 1.00e+01 1.00e+05
*I-133 1.00e+01 1.00e+06
*I-134 1.00e+01 1.00e+05
*I-135 1.00e+01 1.00e+06
*Cs-129 1.00e+02 1.00e+05
Cs-131 1.00e+03 1.00e+06
*Cs-132 1.00e+01 1.00e+05
*Cs-134m 1.00e+03 1.00e+05
Cs-134 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-135 1.00e+04 1.00e+07
*Cs-136 1.00e+01 1.00e+05
CS-137+ 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-138 1.00e+01 1.00e+04
*Te-123m 1.00e+02 1.00e+07
*Te-125m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-127 1.00e+03 1.00e+06
*Te-127m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-129 1.00e+02 1.00e+06
*Te-129m 1.00e+03 1.00e+06
*Te-131 1.00e+02 1.00e+05
*Te-131m 1.00e+01 1.00e+06
Te-132 1.00e+02 1.00e+07
*Te-133 1.00e+01 1.00e+05
*Te-133m 1.00e+01 1.00e+05
*Te-134 1.00e+01 1.00e+06
*Xe-131m 1.00e+04 1.00e+11
Xe-133 1.00e+03 1.00e+10
*Xe-135 1.00e+03 1.00e+10
Ce-139 1.00e+02 1.00e+06
Ce-141 1.00e+02 1.00e+07
*Ce-143 1.00e+02 1.00e+06
Ce-144+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ba-131 1.00e+02 1.00e+06
Ba- 140+ 1.00e+01 1.00e+05
La-140 1.00e+01 1.00e+05
*Pr-142 1.00e+02 1.00e+05
Pr-143 1.00e+04 1.00e+06
Ptn-147 1.00e+04 1.00e+07
*Ptn-149 1.00e+03 1.00e+06
*Nd-147 1.00e+02 1.00e+06
*Nd-149 1.00e+02 1.00e+06
*Sm-151 1.00e+04 1.00e+08
*Sm-153 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 152 1.00e+01 1.00e+06
*Eu-152m 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 154 1.00e+01 1.00e+06
Eu- 155 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-153 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-159 1.00e+03 1.00e+06
*Tb-160 1.00e+01 1.00e+06
*Dy-165 1.00e+03 1.00e+06
*Dy-166 1.00e+03 1.00e+06
*Ho-166 1.00e+03 1.00e+05
Er- 169 1.00e+04 1.00e+07
*Er-171 1.00e+02 1.00e+06
Tm-170 1.00e+03 1.00e+06
*Tm-171 1.00e+04 1.00e+08
*Yb-175 1.00e+03 1.00e+07
*Lu-177 1.00e+03 1.00e+07
Ta- 182 1.00e+01 1.00e+04
*Hf-181 1.00e+01 1.00e+06
*W-181 1.00e+03 1.00e+07
W-185 1.00e+04 1.00e+07
*W-187 1.00e+02 1.00e+06
Re-186 1.00e+03 1.00e+06
*Re-188 1.00e+02 1.00e+05
*Os-185 1.00e+01 1.00e+06
*Os-191 1.00e+02 1.00e+07
*Os-191m 1.00e+03 1.00e+07
*Os-193 1.00e+02 1.00e+06
*Ir-190 1.00e+01 1.00e+06
I 192 1.00e+01 1.00e+04
*Ir-194 1.00e+02 1.00e+05
*Pt-191 1.00e+02 1.00e+06
*Pt-193m 1.00e+03 1.00e+07
*Pt-197 1.00e+03 1.00e+06
*Pt-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-197 1.00e+02 1.00e+07
*Hg-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-203 1.00e+02 1.00e+05
Au- 198 1.00e+02 1.00e+06
*Au-199 1.00e+02 1.00e+06
*T1-200 1.00e+01 1.00e+06
Tl-201 1.00e+02 1.00e+06
*T1-202 1.00e+02 1.00e+06
Tl-204 1.00e+04 1.00e+04
Bi-206 1.00e+01 1.00e+05
*Bi-207 1.00e+01 1.00e+06
*Bi-210 1.00e+03 1.00e+06
*Bi-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Pb-203 1.00e+02 1.00e+06
Pb-210+ 1.00e+01 1.00e+04
*Pb-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Po-203 1.00e+01 1.00e+06
*Po-205 1.00e+01 1.00e+06
*Po-207 1.00e+01 1.00e+06
Po-210 1.00e+01 1.00e+04
*At-211 1.00e+03 1.00e+07
*Rn-220+ 1.00e+04 1.00e+07
Rn-222+ 1.00e+01 1.00e+08
*Ra-223+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ra-224+ 1.00e+01 1.00e+05
*Ra-225 1.00e+02 1.00e+05
Ra-226+ 1.00e+01 1.00e+04
*Ra-227 1.00e+02 1.00e+06
*Ra-228+ 1.00e+01 1.00e+05
*Th-226+ 1.00e+03 1.00e+07
*Th-227 1.00e+01 1.00e+04
Th-228+ 1.00e+00 1.00e+04
*Th-229+ 1.00e+00 1.00e+03
Th-230 1.00e+00 1.00e+04
*Th-23 1.00e+03 1.00e+07
Th-NAT
(incl.Th-232) 1.00e+00 1.00e+03
*Th-234+ 1.00e+03 1.00e+05
*Ac-227+ 1.00e+01 1.00e+02
*Ac-228 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-230 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-231 1.00e+00 1.00e+03
*Pa-233 1.00e+02 1.00e+07
*U-230+ 1.00e+01 1.00e+05
*U-231 1.00e+02 1.00e+07
*U-232+ 1.00e+00 1.00e+03
*U-233 1.00e+01 1.00e+04
U-234 1.00e+01 1.00e+04
*U-235+ 1.00e+01 1.00e+04
*U-236 1.00e+01 1.00e+04
*U-237 1.00e+02 1.00e+06
U-238+ 1.00e+01 1.00e+04
U-nat 1.00e+00 1.00e+03
*U-239 1.00e+02 1.00e+06
*U-240 1.00e+03 1.00e+07
*U-240+ 1.00e+01 1.00e+06
*Np-237+ 1.00e+00 1.00e+03
*Np-239 1.00e+02 1.00e+07
*Np-240 1.00e+01 1.00e+06
*Pu-234 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-235 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-236 1.00e+01 1.00e+04
*Pu-237 1.00e+03 1.00e+07
Pu-238 1.00e+00 1.00e+04
Pu-239 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-240 1.00e+00 1.00e+03
*Pu-241 1.00e+02 1.00e+05
*Pu-242 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-243 1.00e+03 1.00e+07
*Pu-244 1.00e+00 1.00e+04
Am-241 1.00e+00 1.00e+04
*Am-242 1.00e+03 1.00e+06
*Am-242m+ 1.00e+00 1.00e+04
*Am-243+ 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-242 1.00e+02 1.00e+05
*Cm-243 1.00e+00 1.00e+04
Cm-244 1.00e+01 1.00e+04
*Cm-245 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-246 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-247 1.00e+00 1.00e+04
*Cm-248 1.00e+00 1.00e+03
Bk-249 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-246 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-248 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-249 1.00e+00 1.00e+03
*Cf-250 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-251 1.00e+00 1.00e+03
Cf-252 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-253 1.00e+02 1.00e+05
*Cf-254 1.00e+00 1.00e+03
*Es-253 1.00e+02 1.00e+05
Es-254 1.00e+01 1.00e+04
*Es-254m 1.00e+02 1.00e+06
*Fm-254 1.00e+04 1.00e+07
*Fm-255 1.00e+03 1.00e+06

*) Potenciálne použitie týchto rádionuklidov nie je známe.
MATERSKÝ RÁDIONUKLID DCÉRSKY RÁDIONUKLID V DLHODOBEJ ROVNOVÁHE
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
CS-137+ Ba- 137m
Ce-134+ La- 134
Ce-144+ Pr-144
Ba-140+ La- 140
Bi-212+ Tl-208 (36), Po-212 (64)
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Po-214, Bi-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-2 1 1 , Tl-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-NAT Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-234+ Pa-234m
Ac-227+ Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-NAT Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,
Po-210
U-240+ Np-240m
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Np-239

+) Vzťahuje sa na dcérske nuklidy.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity ožiarenia
1.
Limity ožiarenia pracovníkov zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku,
b)
efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku, pričom efektívna dávka za posledných päť rokov nesmie prekročiť 100 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 500 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
2.
Limity ožiarenia mladistvých starších ako 16 rokov počas ich prípravy na výkon povolania zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku,
b)
ekvivalentná dávka 50 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
3.
Limit ožiarenia tehotných žien, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia mimo kontrolovaného pásma, je ekvivalentná dávka 1 mSv v oblasti brucha alebo v dolnej časti trupu počas celého tehotenstva.
4.
Limity ožiarenia obyvateľstva sú:
a)
efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva,
b)
efektívna dávka 5 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva, pričom priemerná efektívna dávka v piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nesmie prekročiť 1 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 15 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 50 mSv v koži v kalendárnom roku,
pričom pri uvádzaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska s otvorenými žiaričmi a uvádzaní tuhých rádioaktívnych odpadov do životného prostredia nesmú prekročiť
a)
efektívnu dávku 0,01 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z obyvateľstva,
b)
kolektívnu efektívnu dávku 1 Sv v kalendárnom roku
a pri vypúšťaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z jadrových zariadení nesmú prekročiť efektívnu dávku 0,25 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva.
Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity uvádzania nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov do životného prostredia
1.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
2.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 0,1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 1 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
3.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
4.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 10 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
5.
Aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov použitých na pretavbu zo všetkých jadrových zariadení v jednej lokalite je 1 GBq za kalendárny rok.