290/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
t)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 sa vypúšťa živnosť „Výroba a opravy zdrojov žiarenia“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa mení takto:
V § 5 ods. 5 znie:
„(5)
Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvádzať do obehu potraviny náhodne ožiarené alebo obsahujúce rádionuklidy z havarijných oblastí je zakázané.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Hmotnostné aktivity a aktivity
RÁDIONUKLID HMOTNOSTNÁ AKTIVITA Bq/g AKTIVITA Bq
H-3 1.00e+06 1.00e+09
Be-7 1.00e+03 1.00e+07
C-14 1.00e+04 1.00e+07
O- 15 1.00e+02 1.00e+09
F- 18 1.00e+01 1.00e+06
Na-22 1.00e+01 1.00e+06
Na-24 1.00e+01 1.00e+05
*Si-31 1.00e+03 1.00e+06
P-32 1.00e+03 1.00e+05
*P-33 1.00e+05 1.00e+08
S-35 1.00e+05 1.00e+08
Cl-36 1.00e+04 1.00e+06
*Cl-38 1.00e+01 1.00e+05
Ar-37 1.00e+06 1.00e+13
Ar-41 1.00e+02 1.00e+09
*K-40 1.00e+02 1.00e+06
K-42 1.00e+02 1.00e+06
*K-43 1.00e+01 1.00e+06
Ca-45 1.00e+04 1.00e+07
Ca-47 1.00e+01 1.00e+06
Sc-46 1.00e+01 1.00e+06
*Sc-47 1.00e+02 1.00e+06
*Sc-48 1.00e+01 1.00e+05
*V-48 1.00e+01 1.00e+05
Cr-51 1.00e+03 1.00e+07
Fe-52 1.00e+01 1.00e+06
Fe-55 1.00e+04 1.00e+06
Fe-59 1.00e+01 1.00e+06
*Mn-51 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52m 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-53 1.00e+04 1.00e+09
Mn-54 1.00e+01 1.00e+06
Mn-56 1.00e+01 1.00e+05
*Co-55 1.00e+01 1.00e+06
Co-56 1.00e+01 1.00e+05
Co-57 1.00e+02 1.00e+06
Co-58 1.00e+01 1.00e+06
*Co-58m 1.00e+04 1.00e+07
Co-60 1.00e+01 1.00e+05
*Co-60m 1.00e+03 1.00e+06
*Co-61 1.00e+02 1.00e+06
*Co-62m 1.00e+01 1.00e+05
*Ni-59 1.00e+04 1.00e+08
Ni-63 1.00e+05 1.00e+08
*Ni-65 1.00e+01 1.00e+06
Cu-64 1.00e+02 1.00e+06
Zn-65 1.00e+01 1.00e+06
*Zn-69 1.00e+04 1.00e+06
Zn-69m 1.00e+02 1.00e+06
*Ge-71 1.00e+04 1.00e+08
Ga-72 1.00e+01 1.00e+05
*As-73 1.00e+03 1.00e+07
As-74 1.00e+01 1.00e+06
*As-76 1.00e+02 1.00e+05
*As-77 1.00e+03 1.00e+06
Se-75 1.00e+02 1.00e+06
Br-82 1.00e+01 1.00e+06
*Kr-74 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-76 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-77 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-79 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-81 1.00e+04 1.00e+11
*Kr-83m 1.00e+05 1.00e+12
Kr-85 1.00e+05 1.00e+11
*Kr-85m 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-87 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-88 1.00e+02 1.00e+09
Sr-85 1.00e+02 1.00e+06
Sr-85m 1.00e+02 1.00e+07
Sr-87m 1.00e+02 1.00e+06
Sr-89 1.00e+03 1.00e+06
Sr-90+ 1.00e+02 1.00e+04
*Sr-91 1.00e+01 1.00e+05
*Sr-92 1.00e+01 1.00e+06
Y-90 1.00e+03 1.00e+05
*Y-91 1.00e+03 1.00e+06
*Y-91m 1.00e+02 1.00e+06
*Y-92 1.00e+02 1.00e+05
*Y-93 1.00e+02 1.00e+05
Rb-86 1.00e+02 1.00e+05
*Zr-93+ 1.00e+03 1.00e+07
Zr-95 1.00e+01 1.00e+06
*Zr-97+ 1.00e+01 1.00e+05
*Nb-93m 1.00e+04 1.00e+07
*Nb-94 1.00e+01 1.00e+06
Nb-95 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-97 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-98 1.00e+01 1.00e+05
*Tc-96 1.00e+01 1.00e+06
*Tc-96m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-97 1.00e+03 1.00e+08
*Tc-97m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-99 1.00e+04 1.00e+07
*Tc-99m 1.00e+02 1.00e+07
*Mo-90 1.00e+01 1.00e+06
*Mo-93 1.00e+03 1.00e+08
Mo-99 1.00e+02 1.00e+06
*Mo-101 1.00e+01 1.00e+06
*Ru-97 1.00e+02 1.00e+07
Ru-103 1.00e+02 1.00e+06
*Ru-105 1.00e+01 1.00e+06
Ru-106+ 1.00e+02 1.00e+05
*Rh-103m 1.00e+04 1.00e+08
*Rh-105 1.00e+02 1.00e+07
*Pd-103 1.00e+03 1.00e+08
*Pd-109 1.00e+03 1.00e+06
Cd-109 1.00e+04 1.00e+06
*Cd-115 1.00e+02 1.00e+06
*Cd-115m 1.00e+03 1.00e+06
*Ag-105 1.00e+02 1.00e+06
Ag-llOm 1.00e+01 1.00e+06
Ag-111 1.00e+03 1.00e+06
In-111 1.00e+02 1.00e+06
In- 113m 1.00e+02 1.00e+06
*In-114m 1.00e+02 1.00e+06
*In-115m 1.00e+02 1.00e+06
*Sn-113 1.00e+03 1.00e+07
*Sn-125 1.00e+02 1.00e+05
Sb-122 1.00e+02 1.00e+04
Sb-124 1.00e+01 1.00e+06
Sb-125 1.00e+02 1.00e+06
1-123 1.00e+02 1.00e+07
1-125 1.00e+03 1.00e+06
*I-126 1.00e+02 1.00e+06
*I-129 1.00e+02 1.00e+05
*I-130 1.00e+01 1.00e+06
1-131 1.00e+02 1.00e+06
1-132 1.00e+01 1.00e+05
*I-133 1.00e+01 1.00e+06
*I-134 1.00e+01 1.00e+05
*I-135 1.00e+01 1.00e+06
*Cs-129 1.00e+02 1.00e+05
Cs-131 1.00e+03 1.00e+06
*Cs-132 1.00e+01 1.00e+05
*Cs-134m 1.00e+03 1.00e+05
Cs-134 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-135 1.00e+04 1.00e+07
*Cs-136 1.00e+01 1.00e+05
CS-137+ 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-138 1.00e+01 1.00e+04
*Te-123m 1.00e+02 1.00e+07
*Te-125m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-127 1.00e+03 1.00e+06
*Te-127m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-129 1.00e+02 1.00e+06
*Te-129m 1.00e+03 1.00e+06
*Te-131 1.00e+02 1.00e+05
*Te-131m 1.00e+01 1.00e+06
Te-132 1.00e+02 1.00e+07
*Te-133 1.00e+01 1.00e+05
*Te-133m 1.00e+01 1.00e+05
*Te-134 1.00e+01 1.00e+06
*Xe-131m 1.00e+04 1.00e+11
Xe-133 1.00e+03 1.00e+10
*Xe-135 1.00e+03 1.00e+10
Ce-139 1.00e+02 1.00e+06
Ce-141 1.00e+02 1.00e+07
*Ce-143 1.00e+02 1.00e+06
Ce-144+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ba-131 1.00e+02 1.00e+06
Ba- 140+ 1.00e+01 1.00e+05
La-140 1.00e+01 1.00e+05
*Pr-142 1.00e+02 1.00e+05
Pr-143 1.00e+04 1.00e+06
Ptn-147 1.00e+04 1.00e+07
*Ptn-149 1.00e+03 1.00e+06
*Nd-147 1.00e+02 1.00e+06
*Nd-149 1.00e+02 1.00e+06
*Sm-151 1.00e+04 1.00e+08
*Sm-153 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 152 1.00e+01 1.00e+06
*Eu-152m 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 154 1.00e+01 1.00e+06
Eu- 155 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-153 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-159 1.00e+03 1.00e+06
*Tb-160 1.00e+01 1.00e+06
*Dy-165 1.00e+03 1.00e+06
*Dy-166 1.00e+03 1.00e+06
*Ho-166 1.00e+03 1.00e+05
Er- 169 1.00e+04 1.00e+07
*Er-171 1.00e+02 1.00e+06
Tm-170 1.00e+03 1.00e+06
*Tm-171 1.00e+04 1.00e+08
*Yb-175 1.00e+03 1.00e+07
*Lu-177 1.00e+03 1.00e+07
Ta- 182 1.00e+01 1.00e+04
*Hf-181 1.00e+01 1.00e+06
*W-181 1.00e+03 1.00e+07
W-185 1.00e+04 1.00e+07
*W-187 1.00e+02 1.00e+06
Re-186 1.00e+03 1.00e+06
*Re-188 1.00e+02 1.00e+05
*Os-185 1.00e+01 1.00e+06
*Os-191 1.00e+02 1.00e+07
*Os-191m 1.00e+03 1.00e+07
*Os-193 1.00e+02 1.00e+06
*Ir-190 1.00e+01 1.00e+06
I 192 1.00e+01 1.00e+04
*Ir-194 1.00e+02 1.00e+05
*Pt-191 1.00e+02 1.00e+06
*Pt-193m 1.00e+03 1.00e+07
*Pt-197 1.00e+03 1.00e+06
*Pt-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-197 1.00e+02 1.00e+07
*Hg-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-203 1.00e+02 1.00e+05
Au- 198 1.00e+02 1.00e+06
*Au-199 1.00e+02 1.00e+06
*T1-200 1.00e+01 1.00e+06
Tl-201 1.00e+02 1.00e+06
*T1-202 1.00e+02 1.00e+06
Tl-204 1.00e+04 1.00e+04
Bi-206 1.00e+01 1.00e+05
*Bi-207 1.00e+01 1.00e+06
*Bi-210 1.00e+03 1.00e+06
*Bi-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Pb-203 1.00e+02 1.00e+06
Pb-210+ 1.00e+01 1.00e+04
*Pb-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Po-203 1.00e+01 1.00e+06
*Po-205 1.00e+01 1.00e+06
*Po-207 1.00e+01 1.00e+06
Po-210 1.00e+01 1.00e+04
*At-211 1.00e+03 1.00e+07
*Rn-220+ 1.00e+04 1.00e+07
Rn-222+ 1.00e+01 1.00e+08
*Ra-223+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ra-224+ 1.00e+01 1.00e+05
*Ra-225 1.00e+02 1.00e+05
Ra-226+ 1.00e+01 1.00e+04
*Ra-227 1.00e+02 1.00e+06
*Ra-228+ 1.00e+01 1.00e+05
*Th-226+ 1.00e+03 1.00e+07
*Th-227 1.00e+01 1.00e+04
Th-228+ 1.00e+00 1.00e+04
*Th-229+ 1.00e+00 1.00e+03
Th-230 1.00e+00 1.00e+04
*Th-23 1.00e+03 1.00e+07
Th-NAT
(incl.Th-232) 1.00e+00 1.00e+03
*Th-234+ 1.00e+03 1.00e+05
*Ac-227+ 1.00e+01 1.00e+02
*Ac-228 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-230 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-231 1.00e+00 1.00e+03
*Pa-233 1.00e+02 1.00e+07
*U-230+ 1.00e+01 1.00e+05
*U-231 1.00e+02 1.00e+07
*U-232+ 1.00e+00 1.00e+03
*U-233 1.00e+01 1.00e+04
U-234 1.00e+01 1.00e+04
*U-235+ 1.00e+01 1.00e+04
*U-236 1.00e+01 1.00e+04
*U-237 1.00e+02 1.00e+06
U-238+ 1.00e+01 1.00e+04
U-nat 1.00e+00 1.00e+03
*U-239 1.00e+02 1.00e+06
*U-240 1.00e+03 1.00e+07
*U-240+ 1.00e+01 1.00e+06
*Np-237+ 1.00e+00 1.00e+03
*Np-239 1.00e+02 1.00e+07
*Np-240 1.00e+01 1.00e+06
*Pu-234 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-235 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-236 1.00e+01 1.00e+04
*Pu-237 1.00e+03 1.00e+07
Pu-238 1.00e+00 1.00e+04
Pu-239 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-240 1.00e+00 1.00e+03
*Pu-241 1.00e+02 1.00e+05
*Pu-242 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-243 1.00e+03 1.00e+07
*Pu-244 1.00e+00 1.00e+04
Am-241 1.00e+00 1.00e+04
*Am-242 1.00e+03 1.00e+06
*Am-242m+ 1.00e+00 1.00e+04
*Am-243+ 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-242 1.00e+02 1.00e+05
*Cm-243 1.00e+00 1.00e+04
Cm-244 1.00e+01 1.00e+04
*Cm-245 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-246 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-247 1.00e+00 1.00e+04
*Cm-248 1.00e+00 1.00e+03
Bk-249 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-246 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-248 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-249 1.00e+00 1.00e+03
*Cf-250 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-251 1.00e+00 1.00e+03
Cf-252 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-253 1.00e+02 1.00e+05
*Cf-254 1.00e+00 1.00e+03
*Es-253 1.00e+02 1.00e+05
Es-254 1.00e+01 1.00e+04
*Es-254m 1.00e+02 1.00e+06
*Fm-254 1.00e+04 1.00e+07
*Fm-255 1.00e+03 1.00e+06

*) Potenciálne použitie týchto rádionuklidov nie je známe.
MATERSKÝ RÁDIONUKLID DCÉRSKY RÁDIONUKLID V DLHODOBEJ ROVNOVÁHE
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
CS-137+ Ba- 137m
Ce-134+ La- 134
Ce-144+ Pr-144
Ba-140+ La- 140
Bi-212+ Tl-208 (36), Po-212 (64)
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Po-214, Bi-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-2 1 1 , Tl-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-NAT Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-234+ Pa-234m
Ac-227+ Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-NAT Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,
Po-210
U-240+ Np-240m
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Np-239

+) Vzťahuje sa na dcérske nuklidy.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity ožiarenia
1.
Limity ožiarenia pracovníkov zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku,
b)
efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku, pričom efektívna dávka za posledných päť rokov nesmie prekročiť 100 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 500 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
2.
Limity ožiarenia mladistvých starších ako 16 rokov počas ich prípravy na výkon povolania zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku,
b)
ekvivalentná dávka 50 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
3.
Limit ožiarenia tehotných žien, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia mimo kontrolovaného pásma, je ekvivalentná dávka 1 mSv v oblasti brucha alebo v dolnej časti trupu počas celého tehotenstva.
4.
Limity ožiarenia obyvateľstva sú:
a)
efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva,
b)
efektívna dávka 5 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva, pričom priemerná efektívna dávka v piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nesmie prekročiť 1 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 15 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 50 mSv v koži v kalendárnom roku,
pričom pri uvádzaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska s otvorenými žiaričmi a uvádzaní tuhých rádioaktívnych odpadov do životného prostredia nesmú prekročiť
a)
efektívnu dávku 0,01 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z obyvateľstva,
b)
kolektívnu efektívnu dávku 1 Sv v kalendárnom roku
a pri vypúšťaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z jadrových zariadení nesmú prekročiť efektívnu dávku 0,25 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva.
Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity uvádzania nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov do životného prostredia
1.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
2.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 0,1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 1 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
3.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
4.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 10 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
5.
Aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov použitých na pretavbu zo všetkých jadrových zariadení v jednej lokalite je 1 GBq za kalendárny rok.