285/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.10.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 4 sa suma „15 Kčs“ nahrádza sumou „30 Sk“.
2.
V § 29 ods. 3 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác,“.
3.
V § 29 ods. 3 písm. d) sa za slová „v pracovnom útvare“ vkladajú slová „alebo vo vojenskom tábore nútených prác“.
Čl. II
Žiadosť o odškodnenie podľa čl. I možno uplatniť do 31. marca 1997.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.