278/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1996 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
štatistickou jednotkou rozumie objekt, o ktorom sa zisťujú štatistické údaje.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa za spojku „a“ vkladajú slová „pre oblasť“.
3.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Na čele Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.“.
4.
V § 5 a v celom ďalšom texte zákona sa vypúšťajú slová „pre potrebu Slovenskej republiky“.
5.
V § 5 písm. o) sa za slovami „Slovenskej republike“ vypúšťa čiarka a slová „zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní, ktoré organizuje a vykonáva,“.
6.
V § 5 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:
„a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti štátnej štatistiky a v oblasti informatiky,“.
7.
V § 5 písm. u) sa za spojku „a“ vkladajú slová „pre oblasť“.
8.
V § 5 sa za písmeno u) vkladá nové písmeno v), ktoré znie:
„v)
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní a vydáva štatistické publikácie,“.
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno w).
9.
§ 7 znie:
㤠7
Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh v období mimoriadnych situácií a za brannej pohotovosti štátu
a)
vypracúva koncepciu krízového štatistického informačného systému (ďalej len „krízový systém“),
b)
určuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy štatistické ukazovatele štátnych štatistických zisťovaní pre potreby krízového systému,
c)
organizuje a vykonáva štátne štatistické zisťovania pre potreby krízového systému.“.
10.
V § 8 odsek 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „jeho“.
11.
§ 9 až 11 znejú:
㤠9
(1)
Územnými štatistickými orgánmi Slovenskej republiky sú
a)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave,
b)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave,
c)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne,
d)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre,
e)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline,
f)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici,
g)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove,
h)
Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach,
(ďalej len „krajská správa“).
(2)
Sídla krajských správ a ich územné obvody sú totožné so sídlami a územnými obvodmi krajov ustanovených podľa osobitného predpisu2).
(3)
Krajské správy sú orgánmi štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.
(4)
Krajské správy sú rozpočtovými organizáciami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
§ 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.
§ 10
(1)
Krajské správy môžu so súhlasom Štatistického úradu Slovenskej republiky zriaďovať aj pracoviská mimo sídla krajskej správy.
(2)
Úlohy pracovísk zriadených podľa odseku 1 určuje príslušná krajská správa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3) sa vypúšťa.
„“.
§ 11
(1)
Na čele krajskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky. Riaditeľ krajskej správy zodpovedá za výkon svojej funkcie predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(2)
Na čele pracoviska podľa § 10 ods. 1 je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej krajskej správy. Vedúci tohto pracoviska zodpovedá za výkon svojej funkcie riaditeľovi príslušnej krajskej správy.“.
12.
§ 12 sa vypúšťa.
13.
V § 13 sa v úvodnej vete slovo „Oblastné“ nahrádza slovom „Krajské“.
14.
V § 13 písm. d) sa za slovo „spravodajských“ vkladajú slová „a štatistických“ a vypúšťajú sa slová „a ich organizačných zložiek“.
15.
V § 13 písm. h) sa slová „okresné oddelenia“ nahrádzajú slovami „nimi zriadené pracoviská“.
16.
V § 14 sa slovo „Oblastné“ nahrádza slovom „Krajské“.
17.
§ 15 a 16 sa vypúšťajú.
18.
V § 18 ods. 3 sa za slová „aby im“ vkladajú slová „ústredné orgány Slovenskej republiky uvedené v § 2 písm. b), ako aj ďalšie“ a slová „umožniť im bezplatný prístup aj ku svojim údajovým základniam.“ nahrádzajú slovami „bezplatne im poskytnúť spracované údaje zo svojich údajových základní podľa ich požiadaviek, a to vo forme, ako ich vedú.“.
19.
V § 19 ods. 6 sa číslice „4 a 5“ nahrádzajú číslicami „3 a 4“.
20.
V § 21 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
21.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Označenie odseku 1 sa zrušuje.
22.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 25 ods. 1“.
23.
V § 25 ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa slovo „Slovenskej“.
24.
V § 25 ods. 2 sa za slová „programu zisťovaní“ vkladá slovo „republiky“.
25.
V § 26 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „vykonávané“.
26.
V § 27 ods. 1 v poslednej vete sa vypúšťa spojka „a“, nahrádza sa čiarkou a na koniec vety sa pripájajú slová „a bezplatne“.
27.
V § 32 ods. 1 a 2 sa slová „jednotiek a ich organizačných zložiek“ nahrádzajú slovami „a štatistických jednotiek“.
28.
V § 34 ods. 1 sa slová „Oblastné správy a Mestská správa v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Krajské správy“.
29.
V § 34 ods. 2 sa slová „Okresné oddelenia a mestské oddelenie“ nahrádzajú slovami „Krajské správy“, pred slovo „fyzickým“ sa vkladá slovo „aj“ a slová „v okrese“ sa nahrádzajú slovami „v kraji“.
30.
V § 45 ods. 1 písm. a), b) sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
31.
V § 46 ods. 1 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
32.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „obvodné a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
„10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
33.
§ 50 znie:
㤠50
(1)
Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Oblastnej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach a Mestskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na tie krajské správy, ktoré sú v ich bývalom územnom obvode zriadené.
(2)
Pôsobnosť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z doterajších okresných oddelení Štatistického úradu Slovenskej republiky a Mestského oddelenia Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na tie krajské správy, do ktorých územného obvodu je začlenený ich bývalý územný obvod.“.
34.
Príloha zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. sa vypúšťa.
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.
2.
Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 9/1966 Zb. o vykonávaní kontroly a štatistiky cien.
3.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 113/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva.
4.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov.
5.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 115/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín.
6.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov.
7.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR.
8.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 117/1981 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy.
9.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 81/1982 Zb. o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania.
10.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 97/1985 Zb. o jednotnej klasifikácii zamestnaní.
11.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 29. 10. 1975 č. 18 685/1975 o odvetvovom zatrieďovaní organizácií (registrované v čiastke 38/1975 Zb.).
12.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 26. 5. 1976 č. 8743/76, ktorou sa vydáva doplnená a upravená klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 33/1976 Zb.).
13.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 15. 8. 1978 č. 2997/78-032/1615, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 31/1978 Zb.).
14.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 3. 1979 č. 876/79-032-331 o doplnení jednotnej klasifikácie odvetvia národného hospodárstva (registrované v čiastke 22/1979 Zb.).
15.
Úprava Federálneho štatistického úradu zo 4. 12. 1979 č. 3668/79-03 o ďalšej aktualizácii jednotnej klasifikácie krajín (registrované v čiastke 28/1979 Zb.).
16.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 24. 10. 1980 č. 2754/80-032-1504 o doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov (registrované v čiastke 2/1981 Zb.).
17.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 22. 12. 1980 č. 3151/80 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti práce, miezd a sociálnych vecí (registrované v čiastke 12/1981 Zb.).
18.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 27. 1. 1981 č. 250/81-03-160 o ďalšom doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 12/1981 Zb.).
19.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 30. 1. 1980 č. 210/81-03 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti základných osobných charakteristík (registrované v čiastke 12/1981 Zb.).
20.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 209/81-03 a Federálneho ministerstva financií č. XV/1-1769/81 o obsahu a forme katalógov jednotnej údajovej základne organizácií z 30. 1. 1981 (registrované v čiastke 13/1981 Zb.).
21.
Úprava Federálneho štatistického úradu č. 208/81-03 a Federálneho ministerstva financií č. XV/1-1768/81 o jednotnej údajovej základni organizácií v oblasti charakteristík všeobecnej povahy z 30. 1. 1981 (registrované v čiastke 13/1981 Zb.).
22.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 29. 6. 1981 č. Vk 1102/82, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 21/1981 Zb.).
23.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 1. 12. 1981 č. Vk 1504/82, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „2/2 Roč Priem“ (registrované v čiastke 34/1981 Zb.).
24.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 24. 9. 1981 č. 1984/81-03 o novom vydaní jednotnej klasifikácie výkonov (registrované v čiastke 10/1982 Zb.).
25.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 2. 12. 1982 č. Vk 2067/83, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „18 Nem Úr“ (registrované v čiastke 5/1983 Zb.).
26.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 4. 1983 č. Vk 2096/83 o sledovaní experimentálneho overovania opatrení na zvýšenie účinnosti zahraničnoekonomických vzťahov (registrované v čiastke 19/1983 Zb.).
27.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 12. 1983 č. 2682/83-413 o ďalšom doplnení a zmenách Jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 14/1984 Zb.).
28.
Úprava Federálneho štatistického úradu zo 6. 7. 1984 č. Vk 2766/84, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 21/1984 Zb.).
29.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 21. 11. 1984 č. 2538/84-41 o ďalšom doplnení a zmenách jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve (registrované v čiastke 1/1985 Zb.).
30.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 12. 7. 1984 č. 1687/84-41 o novom vydaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov (registrované v čiastke 1/1985 Zb.).
31.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1754/85 o zmenách a doplnkoch jednotnej klasifikácie výkonov (registrované v čiastke 33/1985 Zb.).
32.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1751/85 o úpravách jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva (registrované v čiastke 33/1985 Zb.).
33.
Úprava Federálneho štatistického úradu z 8. 8. 1985 č. 1752/85 o zmenách a doplnkoch jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve (registrované v čiastke 33/1985 Zb.).
34.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 30. 10. 1975 č. Vk 1842/1975 k štátnym štatistickým výkazom za úsek mesačné vybrané ukazovatele – 27 MVU (registrované v čiastke 11/1976 Zb.).
35.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 23. 7. 1980 č. Vk 407/81 k štátnym štatistickým výkazom za úsek veľkoobchodné ceny v priemysle „23/2 Ceny VC“ (registrované v čiastke 12/1981 Zb.).
36.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 28. 11. 1983 č. Vk 2497/84 na preverenie a doplnenie výberového súboru výrobkov – reprezentantov sledovaných FŠÚ pre výpočet indexu cien dodávok do poľnohospodárstva a na zistenie údajov na určenie váhového systému „Ceny D Poľn“ (registrované v čiastke 5/1984 Zb.).
37.
Smernice Federálneho štatistického úradu zo 4. 8. 1983 č. Vk 2371/84 k výkazu „ORG 2-99“ – „Výkaz o aktualizácii registra organizačných jednotiek“ (registrované v čiastke 5/1984 Zb.).
38.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 20. 9. 1984 č. Vk 2872/85 k osobitne organizovanému zisťovaniu o využití vybraných strojov a zariadení za september 1985 „Zp 1985 – B“ (registrované v čiastke 22/1984 Zb.).
39.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 11. 6. 1985 č. Vk 6/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek základné prostriedky „24 ZP“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).
40.
Príloha smerníc Federálneho štatistického úradu z 11. 7. 1985 č. Vk 257/86 „13/2 Energ“ – Prehľad náplne ukazovateľov merných spotrieb palív a energie“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).
41.
Smernice Federálneho štatistického úradu z 11. 6. 1985 č. Vk 2/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek poľnohospodárske meliorácie a zúrodnenie pôdy „8/4 Poľ Mel“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).
42.
Smernice Federálneho štatistického úradu zo 17. 6. 1985 č. Vk 208/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek demografia „22 Dem“ (registrované v čiastke 1/1986 Zb.).
43.
Pokyny Federálneho štatistického úradu z 27. 5. 1981 č. 1454/81-03 na postup pri podávaní návrhov na rezortné štatistické zisťovania a na vytváranie čiastkových systémov štatistických zisťovaní (registrované v čiastke 17/1981 Zb.).
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.