271/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 117/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 1 znie:
„(1)
Výška príspevku za mesiac sa rovná 1,68-násobku sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb rodiča podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
„“.
3a)
§ 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 133/1995 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.