250/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
výnos z 8. augusta 1996 č. 1668/96–III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 23. februára 1995 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a jej Dodatok č. 1 zo dňa 15. marca 1996 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/1996.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a v Odborovom zväze pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.