242/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

242
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do podpisu Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, uzavretého 10. decembra 1982 v Montego Bay, s platnosťou od 1. januára 1993.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 321 z 27. marca 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 22. apríla 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohovoru, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 8. mája 1996.
Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudol platnosť 7. júna 1996 na základe článku 308 ods. 2.
Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.