235/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1996 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. júla 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).
2.
V § 5 sa na konci pripája táto veta:
„Odplata za 1 m3 odobratej podzemnej vody pre verejné vodovody je 1 Sk.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.
Vladimír Mečiar v. r.