225/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1996 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júla 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činná fyzická osoba“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osoba“ vkladá čiarka a slová „ak nejde o fyzickú osobu podľa § 3 ods. 3,“.
3.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
poberatelia dôchodkov,1a) ak výška ich dôchodku nepresahuje minimálnu mzdu zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou1b) a ak poberatelia dôchodkov nežijú v spoločnej domácnosti1c) s inou osobou s pravidelným príjmom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a), 1b) a 1c) znejú:
„1a)
§ 7 písm. a) 1., 2. a 5. až 9. bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.
1c)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
5.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), vyberateľ poplatkov môže uplatniť svoj nárok na súde.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.