221/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júla 1996
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.1) Na výkon správy sa vytvárajú územné celky a správne celky.
PRVÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ USPORIADANIE
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce2) a vyššie územné celky.3)
(2)
Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja; postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyššieho územného celku ustanoví osobitný zákon.
(3)
Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona4) nie je súčasťou obce ani vyššieho územného celku.
§ 3
Územné zmeny
(1)
Obec zriaďuje, zrušuje alebo rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením vlády.
(2)
Rozhodnúť podľa odseku 1 možno iba so súhlasom obce5) a na základe stanoviska krajského úradu.
(3)
Rozhodnúť o inej zmene územia obce, ako sa uvádza v odseku 1, patrí krajskému úradu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.6)
(4)
Rozhodnúť podľa odseku 3 možno iba so súhlasom obce.
Názov obce a jej častí
§ 4
(1)
Každá obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa určuje v štátnom jazyku.7) Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.8) Názov obce sa nesmie nahradiť označením obce.
(2)
Názov obce určuje alebo mení vláda nariadením vlády. Rozhodnúť o zmene názvu obce možno iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh obce.
§ 5
(1)
Názvy nových obcí a ich častí sa určujú spravidla podľa miestnych názvov, pomenovaní významnejších prírodných útvarov, javov alebo historických udalostí súvisiacich s územím obce alebo po nežijúcich významných osobnostiach.
(2)
Obec, ktorá vznikne zlúčením obcí, má spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí. Výnimočne možno určiť aj zložený názov obce, ak jeho používanie nebude ťažkopádne.
(3)
Obec, ktorá vznikne rozdelením obce, má spravidla názov, ktorý mala ako časť obce. Ak nová obec nevznikla z bývalej časti obce, určí sa jej názov podľa odseku 1.
(4)
Neprípustné sú názvy obcí, ktoré sú dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne7) a nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia.
(5)
Ak sa má určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti v súvislosti so zmenou jej územia, treba obe zmeny vykonať s rovnakou účinnosťou.
§ 6
Názvy obcí a ich častí (§ 4 a 5) sú záväzné na vyhotovenie a použitie informačných zariadení a dopravných značiek, na označovanie sídiel štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a sídiel iných právnických osôb a miest pobytu fyzických osôb, na označovanie železničných staníc, letísk a prístavov, na zostavovanie cestovných poriadkov, štatistických prehľadov, telekomunikačných lexikónov, kartografických diel, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a územnej samosprávy.
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVNE USPORIADANIE
§ 7
Základné ustanovenia
(1)
Správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody,4) ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu.9)
§ 8
Kraje
(1)
Zriaďujú sa tieto kraje:
a)
Bratislavský kraj,
b)
Trnavský kraj,
c)
Trenčiansky kraj,
d)
Nitriansky kraj,
e)
Žilinský kraj,
f)
Banskobystrický kraj,
g)
Prešovský kraj,
h)
Košický kraj.
(2)
Mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak.
(3)
Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo kraja.
§ 9
Okresy
(1)
V Bratislavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Bratislava I,
b)
okres Bratislava II,
c)
okres Bratislava III,
d)
okres Bratislava IV,
e)
okres Bratislava V,
f)
okres Malacky,
g)
okres Pezinok,
h)
okres Senec.
(2)
V Trnavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Trnava,
b)
okres Dunajská Streda,
c)
okres Galanta,
d)
okres Hlohovec,
e)
okres Piešťany,
f)
okres Senica,
g)
okres Skalica.
(3)
V Trenčianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Trenčín,
b)
okres Bánovce nad Bebravou,
c)
okres Ilava,
d)
okres Myjava,
e)
okres Nové Mesto nad Váhom,
f)
okres Partizánske,
g)
okres Považská Bystrica,
h)
okres Prievidza,
ch)
okres Púchov.
(4)
V Nitrianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Nitra,
b)
okres Komárno,
c)
okres Levice,
d)
okres Nové Zámky,
e)
okres Šaľa,
f)
okres Topoľčany,
g)
okres Zlaté Moravce.
(5)
V Žilinskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Žilina,
b)
okres Bytča,
c)
okres Čadca,
d)
okres Dolný Kubín,
e)
okres Kysucké Nové Mesto,
f)
okres Liptovský Mikuláš,
g)
okres Martin,
h)
okres Námestovo,
ch)
okres Ružomberok,
i)
okres Turčianske Teplice,
j)
okres Tvrdošín.
(6)
V Banskobystrickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Banská Bystrica,
b)
okres Banská Štiavnica,
c)
okres Brezno,
d)
okres Detva,
e)
okres Krupina,
f)
okres Lučenec,
g)
okres Poltár,
h)
okres Revúca,
ch)
okres Rimavská Sobota,
i)
okres Veľký Krtíš,
j)
okres Zvolen,
k)
okres Žarnovica,
l)
okres Žiar nad Hronom.
(7)
V Prešovskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Prešov,
b)
okres Bardejov,
c)
okres Humenné,
d)
okres Kežmarok,
e)
okres Levoča,
f)
okres Medzilaborce,
g)
okres Poprad,
h)
okres Sabinov,
ch)
okres Snina,
i)
okres Stará Ľubovňa,
j)
okres Stropkov,
k)
okres Svidník,
l)
okres Vranov nad Topľou.
(8)
V Košickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Košice I,
b)
okres Košice II,
c)
okres Košice III,
d)
okres Košice IV,
e)
okres Košice-okolie,
f)
okres Gelnica,
g)
okres Michalovce,
h)
okres Rožňava,
ch)
okres Sobrance,
i)
okres Spišská Nová Ves,
j)
okres Trebišov.
(9)
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(10)
Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo okresu.
§ 10
Zoznam obcí
Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy ustanoví vláda nariadením vlády.
TRETIA ČASŤ
OZNAČOVANIE ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A ČÍSLOVANIE STAVIEB
§ 11
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
(1)
Ulicou sa rozumie súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami; je označená orientačnými tabuľami s uvedením názvu, prípadne ďalších orientačných údajov vyznačujúcich smer ulice, podchody, priechody a pod.
(2)
V obci, v ktorej je viac ulíc a iných verejných priestranstiev, má každá ulica a iné verejné priestranstvo svoj názov.
(3)
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú podľa vecí, prírodných javov, významných udalostí, miest, po nežijúcich osobách a pod. s prihliadnutím na históriu obce a jej okolia. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne,7) nepriliehavé vzhľadom na historický vývin obce a jej častí alebo jej okolia.
(4)
O určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev rozhoduje obec po prerokovaní s obyvateľmi obce alebo jej časti a po súhlase okresného úradu.
(5)
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev zabezpečuje obec na vlastné náklady. V každej obci sa používajú orientačné tabule iba jedného vzoru. O spôsobe označovania ulíc a iných verejných priestranstiev rozhoduje obec.
Číslovanie stavieb
§ 12
Súpisné čísla
(1)
Stavby spojené so zemou pevným základom (ďalej len „stavba“) majú súpisné číslo. Súpisným číslom treba označiť každú samostatnú stavbu, ktorá má vlastný vchod. Ak ide o zoskupené stavby, súpisným číslom treba označiť každú stavbu, ktorá má vlastný vchod.
(2)
V pochybnostiach o tom, či ide o stavbu podľa odseku 1, je rozhodujúce stanovisko stavebného úradu.
(3)
Časti obce môžu mať samostatné súpisné číslovanie.
§ 13
Orientačné čísla
Na orientáciu na uliciach a iných verejných priestranstvách označených názvami má každá stavba a v nej každý samostatný vchod aj orientačné číslo. Každá ulica a iné verejné priestranstvo označené názvom majú samostatný číselný rad orientačných čísiel.
§ 14
Spôsob číslovania
(1)
O spôsobe číslovania stavieb súpisnými a orientačnými číslami a o vzore tabuliek rozhoduje obec. Obec vedie evidenciu jednotlivých druhov číslovania a sústavne ju udržiava v súlade so skutočným stavom. O určení alebo zrušení čísla obec bezodkladne upovedomí príslušný katastrálny úrad.10)
(2)
Stavba musí byť označená súpisným a orientačným číslom do jedného mesiaca od jej kolaudácie.11)
(3)
Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady; ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva vlastník stavby na vlastné náklady; zabezpečuje aj jej pripevnenie a údržbu.
§ 15
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo vnútra ustanoví po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Odo dňa vyhlásenia referenda alebo volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do orgánov samosprávy obcí alebo hlasovania obyvateľov obce nemožno až do vykonania referenda, volieb alebo hlasovania rozhodnúť o územnej zmene (§ 3 ods. 1 a 2), určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti (§ 4 ods. 2), určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva (§ 11 ods. 3), ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb (§ 12 ods. 1).
§ 17
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
§ 18
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
2)
Čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
5)
§ 11a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
7)
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
9)
Čl. 64 ods. 2 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky.§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
11)
§ 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).