221/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júla 1996
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.1) Na výkon správy sa vytvárajú územné celky a správne celky.
PRVÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ USPORIADANIE
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce2) a vyššie územné celky.3)
(2)
Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja; postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyššieho územného celku ustanoví osobitný zákon.
(3)
Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona4) nie je súčasťou obce ani vyššieho územného celku.
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVNE USPORIADANIE
§ 7
Základné ustanovenia
(1)
Správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody,4) ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu.9)
§ 8
Kraje
(1)
Zriaďujú sa tieto kraje:
a)
Bratislavský kraj,
b)
Trnavský kraj,
c)
Trenčiansky kraj,
d)
Nitriansky kraj,
e)
Žilinský kraj,
f)
Banskobystrický kraj,
g)
Prešovský kraj,
h)
Košický kraj.
(2)
Mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak.
(3)
Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo kraja.
§ 9
Okresy
(1)
V Bratislavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Bratislava I,
b)
okres Bratislava II,
c)
okres Bratislava III,
d)
okres Bratislava IV,
e)
okres Bratislava V,
f)
okres Malacky,
g)
okres Pezinok,
h)
okres Senec.
(2)
V Trnavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Trnava,
b)
okres Dunajská Streda,
c)
okres Galanta,
d)
okres Hlohovec,
e)
okres Piešťany,
f)
okres Senica,
g)
okres Skalica.
(3)
V Trenčianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Trenčín,
b)
okres Bánovce nad Bebravou,
c)
okres Ilava,
d)
okres Myjava,
e)
okres Nové Mesto nad Váhom,
f)
okres Partizánske,
g)
okres Považská Bystrica,
h)
okres Prievidza,
ch)
okres Púchov.
(4)
V Nitrianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Nitra,
b)
okres Komárno,
c)
okres Levice,
d)
okres Nové Zámky,
e)
okres Šaľa,
f)
okres Topoľčany,
g)
okres Zlaté Moravce.
(5)
V Žilinskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Žilina,
b)
okres Bytča,
c)
okres Čadca,
d)
okres Dolný Kubín,
e)
okres Kysucké Nové Mesto,
f)
okres Liptovský Mikuláš,
g)
okres Martin,
h)
okres Námestovo,
ch)
okres Ružomberok,
i)
okres Turčianske Teplice,
j)
okres Tvrdošín.
(6)
V Banskobystrickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Banská Bystrica,
b)
okres Banská Štiavnica,
c)
okres Brezno,
d)
okres Detva,
e)
okres Krupina,
f)
okres Lučenec,
g)
okres Poltár,
h)
okres Revúca,
ch)
okres Rimavská Sobota,
i)
okres Veľký Krtíš,
j)
okres Zvolen,
k)
okres Žarnovica,
l)
okres Žiar nad Hronom.
(7)
V Prešovskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Prešov,
b)
okres Bardejov,
c)
okres Humenné,
d)
okres Kežmarok,
e)
okres Levoča,
f)
okres Medzilaborce,
g)
okres Poprad,
h)
okres Sabinov,
ch)
okres Snina,
i)
okres Stará Ľubovňa,
j)
okres Stropkov,
k)
okres Svidník,
l)
okres Vranov nad Topľou.
(8)
V Košickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:
a)
okres Košice I,
b)
okres Košice II,
c)
okres Košice III,
d)
okres Košice IV,
e)
okres Košice-okolie,
f)
okres Gelnica,
g)
okres Michalovce,
h)
okres Rožňava,
ch)
okres Sobrance,
i)
okres Spišská Nová Ves,
j)
okres Trebišov.
(9)
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(10)
Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo okresu.
§ 10
Zoznam obcí
Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy ustanoví vláda nariadením vlády.
§ 18
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
2)
Čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
5)
§ 11a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
7)
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
9)
Čl. 64 ods. 2 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky.§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
11)
§ 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).