216/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 1996 bol v Aténach podpísaný Program vzájomnej vzdelávacej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1996–1998.
Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 16. mája 1996, na základe článku 35.
Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.