213/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. júla 1996
o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „73 Sk“ nahrádza sumou „76 Sk“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „114 Sk“ nahrádza sumou „118 Sk“.
4.
V § 5 ods. 2 sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.
Čl. II
Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.