206/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1996 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
24.
Za § 58 sa vkladá nový § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58a
Hromadné prepúšťanie
(1)
O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) alebo dohodou z tých istých dôvodov v dobe 30 dní
a)
najmenej s 10 zamestnancami pri celkovom počte zamestnancov od 20 do 100,
b)
najmenej s 10 % zamestnancov pri celkovom počte zamestnancov od 100 do 300,
c)
najmenej s 30 zamestnancami pri celkovom počte zamestnancov nad 300.
(2)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr tri mesiace pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať s príslušným odborovým orgánom, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, priamo so zamestnancami, na ktorých sa hromadné prepúšťanie vzťahuje, opatrenia umožňujúce predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie zamestnancov, predovšetkým možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Za tým účelom zamestnávateľ je povinný príslušný odborový orgán alebo priamo zamestnancov písomne informovať najmä o
a)
dôvodoch hromadného prepúšťania,
b)
počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými má byť rozviazaný pracovný pomer,
c)
celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d)
dobe, po ktorú sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e)
kritériách pre výber zamestnancov, s ktorými má byť rozviazaný pracovný pomer.
(3)
Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o hromadnom prepúšťaní príslušnému územnému orgánu práce podľa osobitného predpisu.“.
30.
V § 97 ods. 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16a) znie:
„(4)
Správa služieb zamestnanosti16a) môže po prerokovaní s príslušnými ústrednými odborovými orgánmi a príslušnou organizáciou zamestnávateľov pre zamestnávateľa určiť, v ktorých činnostiach a v akom rozsahu sa na prechodnú dobu z vážnych dôvodov povoľuje výkon dohodnutej práce nadčas nad hranice ustanovené v predchádzajúcich odsekoch. Na pracoviskách s vyhlásenými rizikovými prácami môže Správa služieb zamestnanosti povoliť výkon dohodnutej práce nadčas len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu na ochranu zdravia. V kolektívnej zmluve možno dojednať podrobnejšie podmienky výkonu tejto práce.
16a)
§ 11a písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 270b ods. 1 sa v prvej vete suma 100 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 000 Sk“ a suma „500 000 Kčs“ sa nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.
Čl. V
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „sprostredkovateľ“), ak má na túto činnosť povolenie.2) V žiadosti o povolenie vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu je potrebné uviesť miesto a rozsah sprostredkovania zamestnania za úhradu.
(2)
Sprostredkovateľ musí
a)
byť bezúhonný,
b)
mať úplné stredné vzdelanie;
ak je sprostredkovateľom právnická osoba, podmienky uvedené v písmenách a) a b) musí spĺňať fyzická osoba, ktorá pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu koná v mene sprostredkovateľa.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(4)
Za sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa vyberá od zamestnávateľa alebo od občana úhrada vyjadrujúca skutočné výdavky súvisiace so sprostredkovaním zamestnania. Výška úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa určuje podľa sadzobníka maximálnych úhrad.
(5)
V súvislosti so sprostredkovaním zamestnania sa zakazujú akékoľvek zrážky zo mzdy alebo z inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v prospech osoby, ktorá zamestnanie sprostredkovala; to platí obdobne o vykonávaní zrážok v prospech zamestnávateľa v súvislosti s prijatím zamestnanca do zamestnania alebo s prísľubom zachovania jeho zamestnania.
(6)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom maximálne úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.“.
2.
V § 20 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26) znie:
„(1)
Ak zamestnávateľ zamýšľa hromadne prepúšťať,26) je povinný o tom písomne informovať príslušný územný orgán práce najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením hromadného prepúšťania; pritom ho informuje najmä o dôvodoch hromadného prepúšťania, o dobe, po ktorú sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať, o počtoch a štruktúre zamestnancov, ktorých sa hromadné prepúšťanie bude týkať, a prerokuje s ním opatrenia umožňujúce predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.
26)
§ 58a ods. 1 Zákonníka práce.“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 9 ods. 1 sa v prvej vete suma „100 000 Kčs“ nahrádza sumou „500 000 Sk“ a suma „500 000 Kčs“ sa nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.
3.
§ 11a sa dopĺňa písmenom i), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„i)
povoľuje výkon dohodnutej práce nadčas za podmienok a nad hranice ustanovené osobitným predpisom.13a)
13a)
§ 97 ods. 4 Zákonníka práce.“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. h) sa dopĺňa bodom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14) znie:
„3.
o povinnosti zaplatiť príspevok a o sankciách podľa osobitného predpisu,14)
14)
§ 23 a 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. o) sa slová „podľa písmen m) a n)“ nahrádzajú slovami „podľa písmen l) a n)“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 366/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. b) sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
„5.
príspevky právnickým osobám alebo fyzickým osobám na prípravu na prácu ich zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo uchádzačov o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou,
6.
poskytovanie podpory po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.
Doterajšie body 5 až 7 sa označujú ako body 7 až 9.
2.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „predpíše platobným výmerom a“ a na konci sa pripája táto veta:
„Odvolanie proti rozhodnutiu o úhrade príspevku nemá odkladný účinok.“.
3.
Za § 23a sa vkladá nový § 23b, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12a) znie:
㤠23b
Pri výkone kontrolnej činnosti podľa § 23 a 23a fond primerane postupuje podľa osobitného predpisu.12a)
12a)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
4.
V § 25 ods. 6 sa slová „podľa § 25“ nahrádzajú slovami „podľa § 23 a 25“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1996 s výnimkou čl. I bodov 1 až 23, 25 až 29, 31 až 58, 60 až 63, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. VIII a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.