204/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1996 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. júna 1996,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 45/1979 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 46 sa vkladá nový, tretí oddiel, ktorý znie:
„Tretí oddiel
Stavby na bývanie odlišného štandardu
§ 46a
(1)
Pre stavby na bývanie odlišného štandardu platia primerane ustanovenia § 40 až 46 s výnimkou § 43 ods. 2 a § 46 ods. 2 druhej vety, najmä pre
a)
vybavenosť bytov príslušnými priestormi a technickými zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravé bývanie, podľa § 42,
b)
spoločné vybavenie bytových domov podľa § 43 a vybavenie rodinných domov podľa § 46.
(2)
Územno-technické, urbanistické, architektonické, účelové a stavebnotechnické podmienky stavieb uvedených v odseku 1 určí stavebný úrad v územnom rozhodnutí, v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 1996.
Jozef Zlocha v. r.