201/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
29. október – Deň narodenia Ľudovíta Štúra,“.
Doterajšie písmená l), m) a n) sa označujú ako písmená m), n) a o).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.