200/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1996 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. júna 1996,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. sa položka „22021000 – Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná – len z minerálnych vôd s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009“ nahrádza položkou „2202 – Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.