182/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 6. mája 1996 do 10. júna 1996 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretá 4. apríla 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
a
Asociáciou nemocníc Slovenska,
Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.
2. Dodatok č. 2 zo dňa 29. marca 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 zo dňa 29. apríla 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 4. apríla 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.
4. Dodatok č. 1 zo dňa 29. mája 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 30. júna 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
5. Dodatok č. 3 zo dňa 29. mája 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 2. mája 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 3 zo dňa 30. mája 1996 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.