Predpis bol zrušený predpisom 194/2007 Z. z.

177/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1996 do 30.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 3. júna 1996
o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu.
§ 2
Vykonávanie geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené vykonávať činnosti v odbore geodézie a kartografie1) môžu pre potreby obrany štátu vykonávať tieto geodetické a kartografické činnosti:
a)
budovanie a údržba podrobného bodového poľa,
b)
gravimetrické merania,
c)
mapovanie,
d)
zabezpečovanie leteckého meračského snímkovania,
e)
fotogrametrické spracovanie leteckých meračských snímok,
f)
zber informácií o území,
g)
tvorba a spracovanie tlačových podkladov pre tlač topografických máp,
h)
spracovanie informácií o území a ich distribúcia.
Geodetické systémy
§ 3
(1)
Geodetické činnosti pre potreby obrany štátu sa vykonávajú v týchto geodetických systémoch:
a)
Svetový geodetický systém 1984 (záväzná skratka „WGS 84“),
b)
Súradnicový systém 1942 (záväzná skratka „S-42“),
c)
Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),
d)
Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).
(2)
Po spresnení geodetických systémov pre potreby obrany štátu na základe nových meraní alebo výpočtov sa v ich názve alebo v záväznej skratke doplní posledné dvojčíslie roku zavedenia spresnenia.
§ 4
(1)
Svetový geodetický systém 1984 je definovaný
a)
základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108 m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8, ω = 7 292 115 x 10-11 rad.s-1, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω“ je uhlová rotácia Zeme,
b)
súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.
(2)
Súradnicový systém 1942 je definovaný
a)
Krasovského elipsoidom s parametrami a = 6 378 245 m, f = 1:298,3, kde „a“ je dĺžka polosi, „f“ je sploštenie,
b)
Gaussovým priečnym konformným valcovým zobrazením v 6o poludníkových pásoch v Krügerovej úprave,
c)
súborom súradníc bodov astronomicko-geodetickej siete z medzinárodného vyrovnania.
(3)
Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný
a)
referenčným bodom, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte,
b)
súborom normálnych výšok bodov z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych štátov.
(4)
Gravimetrický systém 1971 je definovaný hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu (Krakov – Budapešť, časť Javorina – Slovenské Ďarmoty); tiažové zrýchlenie je vyjadrené v Postupimskom tiažovom systéme, ktorý je opravený o konštantnú hodnotu -14.10-5 m.s-2.
Vojenské štátne mapové dielo
§ 5
(1)
Vojenským štátnym mapovým dielom sú
a)
topografické mapy záujmového priestoru Armády Slovenskej republiky v základnom mierkovom rade 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
b)
špeciálne mapy pre potreby obrany štátu.
(2)
Záväznými lokalizačnými štandardami vojenského štátneho mapového diela sú súradnicový a výškový geodetický systém, klad, rozmery a označenie mapových listov a obsah máp.
§ 6
(1)
Vojenské štátne mapové dielo je vytvorené v Súradnicovom systéme 1942.
(2)
V osobitných prípadoch možno do súčasného vojenského štátneho mapového diela vykonať dotlač súradnicovej siete ľubovoľného zobrazovacieho systému.
§ 7
Výškové údaje vojenského štátneho mapového diela sa uvádzajú v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní.
§ 8
(1)
Klad mapových listov vojenského štátneho mapového diela vychádza z delenia topografickej mapy v mierke 1:1 000 000.
(2)
Klad a rozmery mapových listov malých a stredných mierok sú odvodené
a)
pre mapu v mierke 1:500 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na štvrtiny,
b)
pre mapu v mierke 1:200 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 36 dielov v 6 stĺpcoch a 6 vrstvách,
c)
pre mapu v mierke 1:100 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 144 dielov v 12 stĺpcoch a 12 vrstvách.
(3)
Klad a rozmery mapových listov stredných mierok sú odvodené z kladu mapového listu v mierke 1:100 000
a)
pre mapu v mierke 1:50 000 delením mapového listu v mierke 1:100 000 na štvrtiny,
b)
pre mapu v mierke 1:25 000 delením mapového listu v mierke 1:50 000 na štvrtiny.
(4)
Pre špeciálne mapy pre potreby obrany štátu sa používajú osobitné klady mapových listov.
§ 9
Označenie mapových listov vojenského štátneho mapového diela
(1)
Vrstvy medzinárodnej mapy sveta v mierke 1:1 000 000 sú označené veľkými písmenami abecedy A až V, začínajúc od rovníka na sever po štvorstupňových pásoch. K označeniu vrstvy sa za spojovník pripojí číslo šesťstupňového pásu číslované od poludníka 180o na východ arabskými číslicami od 1 do 60.
(2)
Označenie mapových listov v mierke 1:500 000 pochádza z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a veľkého písmena A, B, C, D za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom A, pravý horný list písmenom B, ľavý dolný list je označený písmenom C a pravý dolný list písmenom D.
(3)
Označenie mapových listov v mierke 1:200 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a rímskej číslice I až XXXVI za spojovníkom, pričom sa čísluje zľava doprava a zhora nadol.
(4)
Označenie mapových listov v mierke 1:100 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a arabskej číslice 1 až 144 za spojovníkom, pričom sa čísluje zľava doprava a zhora nadol.
(5)
Označenie mapových listov v mierke 1:50 000 je tvorené označením mapy v mierke 1:100 000 a veľkým písmenom abecedy A, B, C, D za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom A, pravý horný list písmenom B, ľavý dolný list je označený písmenom C a pravý dolný list písmenom D.
(6)
Označenie mapových listov v mierke 1:25 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:50 000 a malého písmena abecedy a, b, c, d za spojovníkom, pričom ľavý horný list je označený písmenom a, pravý horný list písmenom b, ľavý dolný list je označený písmenom c a pravý dolný list písmenom d.
(7)
Označenie mapových listov všetkých mierok sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia zobrazeného na mape.
§ 10
Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu
Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu sa skladá z
a)
Vojenského topografického informačného systému o území, ktorý obsahuje rastrové a vektorové údaje o topografických a geografických objektoch zo záujmového územia,
b)
Geodetického a geofyzikálneho informačného systému, ktorý obsahuje geodetické a geofyzikálne údaje a systém vedecko-technických výpočtov,
c)
Informačného systému leteckého meračského snímkovania, ktorý umožňuje evidenciu originálov leteckých meračských snímok a odvodenín z nich a plánovanie leteckého meračského snímkovania,
d)
Metainformačného systému, ktorý poskytuje informácie o dostupnosti, aktuálnosti a štruktúre geodetických, geografických, topografických a iných územne orientovaných informácií.
§ 11
Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme
(1)
Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.2)
(2)
Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,
c)
presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,
d)
určenie dátumu a času vykonania leteckého snímkovania (letový plán),
e)
účel snímkovania, na aký sa má súhlas vydať,
f)
druh lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie,
g)
vyznačenie náletových osí,
h)
mierku snímkovania,
i)
plánovaný počet snímok,
j)
výšku letu,
k)
typ záznamového zariadenia s uvedením konštanty komory,
l)
použité záznamové médium,
m)
prekryt.
(3)
Oznámenie fyzických osôb a právnických osôb o nadobudnutí prvotných materiálov leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme3) obsahuje
a)
druh použitej záznamovej techniky,
b)
druh nosného média,
c)
druh záznamu,
d)
spektrálne pásmo, ak ide o materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme,
e)
priečny a pozdĺžny prekryt snímok,
f)
zákres lokality do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000,
g)
počet snímok.
(4)
Do archívu sa po využití ukladajú prvotné materiály leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme3) doplnené o
a)
základné charakteristiky snímkového letu (výška, počasie),
b)
údaje o nosičoch a záznamových zariadeniach,
c)
hodnotenie fotografickej a fotogrametrickej kvality záznamov,
d)
možnosti a spôsoby lokalizácie prvotných záznamov,
e)
kópie záznamov o kalibrácii a kalibračných prvkoch použitého záznamového zariadenia.
§ 12
Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti
(1)
Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti na účely vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý preukaz vydáva, dobu platnosti preukazu, dátum vydania, podpis a odtlačok pečiatky orgánu vydávajúceho preukaz,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu oprávňujúceho na vstup na cudzie nehnuteľnosti,
c)
činnosti, ktoré je držiteľ preukazu oprávnený vykonávať, a územnú pôsobnosť.
(2)
Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup na cudzie nehnuteľnosti je uvedený v prílohe vyhlášky.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Ján Sitek v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 177/1996 Z. z.
1)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
2)
§ 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
3)
§ 12 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.