172/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
opatrenie z 27. mája 1996 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách.
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ako aj podmienky na udelenie súhlasu na vznik alebo na zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby na základnom imaní už založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania, na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky, na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na vznik alebo na zvýšenie podielovej účasti v rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo v niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.