171/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 5 ods. 4 a § 5a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
opatrenie z 27. mája 1996 č. 4, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo 17. decembra 1993 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 26/1994).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.