159/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1996 do 12.08.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. mája 1996
o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňa 1. júla 1996 sa vydávajú do obehu bankovky po 100 Sk vzoru 1996 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
Vyobrazenie tlačového obrazca a použité tlačové techniky na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 100 Sk vzoru 1993.1)
§ 3
(1)
Bankovka sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1993 na lícnej strane nelíši.
(2)
Bankovka sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1993 líši na rubovej strane takto:
a)
v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky červenou farbou drobným písmom vytlačený text „V BRATISLAVE 1. JÚLA 1996“; a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Vladimíra Masára a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska Jána Mathesa,
b)
farba potlačenej plochy v hornej a dolnej časti v 5 mm širokom bielom okraji na ľavej strane bankovky je červená,
c)
farba potlačenej plochy, v ktorej sa nachádza viacriadkový negatívny mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „100 Sk“ v hornej a dolnej časti kupónu, plynule prechádza zo svetlej sivomodrej do červenej,
d)
podtlač bankovky na pozadí tlačového obrazca je vytvorená kombináciou drobných rastrov, medzi ktorými farebne dominuje raster prechádzajúci plynule smerom od stredu bankovky k pravému okraju hlavného tlačového obrazca zo žltej cez oranžovú do červenej farby.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 218/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu.