Predpis bol zrušený predpisom 470/2001 Z. z.

156/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1996 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 22. mája 1996,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996 sa dopĺňa takto:
Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4 a dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 156/1996 Z. z.
ÚPRAVY Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996
DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prehľad zisťovaní
Za bod 90 sa pripája bod 91, ktorý znie:
91. VÝROBKY Jednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov“.
Charakteristiky zisťovaní
Za bod 90 sa pripája bod 91, ktorý znie:
91. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o výrobnej štruktúre priemyselných podnikov
Značka štatistického formulára: VÝROBKY
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je zistiť štruktúru výroby v priemyselných podnikoch podľa nového zoznamu PRIEMPROD pri prechode zo starého klasifikačného systému založeného na báze JKPOV. Údaje sa využijú na dopracovanie navrhovaného zoznamu z hľadiska národných špecifík, na aplikáciu nového spôsobu výpočtu indexu priemyselnej produkcie, na vytvorenie databázy údajov o výrobnej štruktúre podnikov, ktorá bude slúžiť na generovanie výkazov výrobkovej štatistiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby výrobkov podľa pripravovaného zoznamu PRIEMPROD.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: september až október sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.
DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prehľad zisťovaní
Za bod 156 sa pripájajú body 157 až 163, ktoré znejú:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
157. Les F (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti
158. Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve
159. Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
160. ON (MZ SR) 1n-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení
161. ON (MZ SR) 2n-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií)
162. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
163. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie“.
Charakteristiky zisťovaní
Za bod 156 sa pripájajú body 157 až 163, ktoré znejú:
157. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti
Značka štatistického formulára: Les F (MP SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov, ktoré sa v lesníctve vykonávajú, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Výkaz sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, dane, poplatky a poistné, finančné náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov, jednicové náklady (priame a úplné).
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. 2. po sledovanom roku.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.
158.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve
Značka štatistického formulára: Les P (MP SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov členených na úkolové a časové mzdy, prémie a odmeny a ostatné mzdové prostriedky, nákladov na mernú jednotku, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase, priemerného plnenia výkonových noriem v %, hodinovej mzdy v Sk a produktivity práce podľa výkonov a činností.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.
159.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke, počtu kalendárnych dní k dispozícii a počtu odpracovaných dní mechanizačnými prostriedkami. Vo výkaze sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon a priemerný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Ďalej sú to doplnkové technologické ukazovatele (ťažbovej a pestovnej činnosti) a vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulič, vojenské lesy, školské lesy a lesy v pôsobnosti rezortu MH SR.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 1. po sledovanom roku.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt Zvolen.
160.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení
Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1n-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa príjmov a výdavkov, počtu vyšetrení, počtu a využití postelí za jednotlivé nákladové strediská.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Neštátne zdravotnícke zariadenia – právne subjekty (nemocnice, polikliniky, centrá atď.).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.
161.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií)
Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 2n-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby MZ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výdavkov podľa vybraných druhov, príjmov a doplnkových ukazovateľov za spravodajskú jednotku.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Neštátne zdravotnícke zariadenia – právne subjekty (ambulancie).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.
162.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výkonoch v neurochirurgických oddeleniach, o využití posteľového fondu a vzdelanostnej štruktúry v týchto oddeleniach.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o neurochirurgických oddeleniach v lôžkovej časti, o počte operácií a počte pacientov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.
163.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie činnosti oddelení a ambulancií klinickej onkológie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pracoviskách klinickej onkológie, pracovných miestach, prístrojovom vybavení a vyšetreniach v oddelení a v ambulancii klinickej onkológie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia – právne subjekty.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 1. nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.“.