154/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 15. mája 1996
o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 100. výročia prvých novodobých olympijských hier a prvej účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Uprostred mincového poľa je zobrazený veľký emblém slovenského olympijského tímu, pod ktorým je letopočet razby „1996“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS“ sú umiestnené pod letopočtom razby.
(2)
Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa zobrazená atletická dráha, v ktorej strede je umiestnená horná časť antického iónskeho stĺpa. Text „OLYMPIJSKÉ HRY“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Letopočty „1896“ a „1996“ označujúce rok usporiadania prvých novodobých olympijských hier a 100. výročie novodobých olympijských hier sú v opise pri hornom okraji mince vľavo a vpravo od hornej časti antického iónskeho stĺpa. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch pod zobrazením atletickej dráhy.
(3)
Na hrane mince je nápis do hĺbky „V DUCHU ODKAZU PIERRA DE COUBERTINA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený troma bodkami.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.