153/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 2. mája 1996
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 2. mája 1996 prerokoval návrh Michala Kováča, prezidenta Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. Ivanom Trimajom, riaditeľom legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava, Štefánikova 1, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Dušanom Macuškom, o vyslovenie nesúladu ustanovenia čl. I bodu 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., t. j. nového znenia § 1 ods. 3 druhej vety, s ustanoveniami čl. 27 ods. 1 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky, nesúladu ustanovenia čl. I bodu 2 tohto zákona, t. j. nového znenia § 1a ods. 1 prvej vety, s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 52 ods. 1, čl. 95 a čl. 98 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a nesúladu ustanovenia čl. I bodu 3 tohto zákona, t. j. nového znenia § 1c, s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 86 písm. d), čl. 95 a 96, čl. 101 ods. 1, čl. 102 písm. m) a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a takto
rozhodol:
1. Ustanovenie čl. I bodu 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., t. j. nové znenie § 1 ods. 3 druhej vety, nie je v súlade s ustanovením čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky.
2. Ustanovenie čl. I bodu 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., t. j. nové znenie § 1c, nie je v súlade s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 1, 2 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky.
3. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia čl. I bodu 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 158/1994 Z. z., t. j. nové znenie § 1 ods. 3 druhej vety a § 1c, účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.