145/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 10. apríla 1996
o prijímaní na štúdium na stredných školách
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Po úspešnom skončení štvrtého ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku možno jej žiaka prijať na osemročné štúdium na gymnáziu alebo na tanečnom konzervatóriu.
(2)
Po úspešnom skončení ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo osobu, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku (ďalej len „uchádzač“) prijať do prvého ročníka štúdia na strednej škole.
§ 2
Prihlášky na štúdium
(1)
Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva jedinú prihlášku na štúdium na tlačive schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). Na prihláške môže na druhom mieste uviesť aj ďalšiu strednú školu, na ktorej má záujem študovať.
(2)
Zákonný zástupca uchádzača, žiaka základnej školy, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 5. februára. Riaditeľ základnej školy ju odošle na strednú školu
a)
do 10. februára na študijné a učebné odbory a na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
1.
5370 3 masér,
2.
7460 6 učiteľstvo pre materské školy,
3.
7641 6 vychovávateľstvo,
4.
7644 6 pedagogická škola,
5.
82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,
6.
85 – umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,
7.
7902 5 01 matematika,
8.
7902 5 76 telesná výchova,
9.
7902 5 74 bilingválne štúdium,
10.
triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním;
b)
do 10. marca na ostatné študijné a učebné odbory okrem osemročného štúdia na gymnáziách;
c)
do 10. apríla na gymnáziá s osemročným štúdiom.
(3)
Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termínoch uvedených v odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne overené kópie.
(4)
Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.
(5)
Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza.
Organizácia prijímacieho konania
§ 3
(1)
Profilové predmety na prijímacie skúšky (ďalej len „profilové predmety“) určí ministerstvo školstva a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé študijné odbory rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra.
(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží najneskôr do 30. júna návrh na zmenu počtu tried prvého ročníka alebo vyučovacieho jazyka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku príslušnej školskej správe. Riaditeľ strednej zdravotníckej školy predkladá návrh ministerstvu zdravotníctva, riaditeľ stredného odborného učilišťa predkladá návrh aj zriaďovateľovi školy.
(3)
Školské správy a pre stredné zdravotnícke školy ministerstvo zdravotníctva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra. O návrhu na zmenu počtu tried prvého ročníka stredných odborných učilíšť rozhodne do toho istého termínu zriaďovateľ po prerokovaní so školskou správou.
§ 4
(1)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a so súhlasom školskej správy (na stredných zdravotníckych školách s ministerstvom zdravotníctva) a v stredných odborných učilištiach aj so súhlasom zriaďovateľa rozhodne o počte žiakov, ktorých možno prijať1) do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom konania skúšok. O počte žiakov stredných odborných učilíšť, ktorých možno prijať do prvého ročníka a ktorí sa nepripravujú pre určitú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, rozhodne so súhlasom školskej správy riaditeľ stredného odborného učilišťa.
(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(3)
Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti. Ak je prihlásených viac uchádzačov, ako možno na príslušný študijný odbor alebo učebný odbor, alebo zameranie prijať, nemožno bez prijímacích skúšok prijať viac ako 70 % uchádzačov na jednu triedu. Kritériá oznámi riaditeľ najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(4)
Riaditeľ stredného odborného učilišťa môže rozhodnúť, že súčasťou prijímacieho konania do učebných odborov je aj prijímacia skúška. Prijímacia skúška sa skladá z overenia vedomostí alebo z posúdenia schopností, zručností a spôsobilostí potrebných na zvládnutie zvoleného učebného odboru alebo zamerania. Ak riaditeľ školy rozhodne o konaní prijímacích skúšok, je povinný zverejniť ich podmienky najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(5)
Do učebných a študijných odborov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) sa prijímajú uchádzači po overení špeciálnych schopností, na tanečné konzervatórium a gymnázium so zameraním 76 telesná výchova aj po overení zdravotnej spôsobilosti. Termín skúšky a ostatné podmienky prijatia určí riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejní ich najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(6)
Riaditeľ strednej školy oznámi rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky podľa odseku 3 najneskôr desať dní pred termínom prijímacích skúšok.
§ 5
Prijímacia skúška
(1)
Prijímacia skúška sa skladá z overenia vedomostí z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra a z ďalších profilových predmetov alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebných na zvládnutie študijného alebo učebného odboru, prípadne z oboch týchto častí.
(2)
V jednom dni môže písomná forma skúšky trvať najviac 120 minút.
(3)
Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo talent v odboroch podľa § 2 ods. 2 písm. a), riaditeľ školy určí termín konania tejto skúšky v priebehu prvých troch týždňov v mesiaci marci, do tried gymnázií so zameraním 76 telesná výchova v marci a v prvom týždni apríla.
(4)
Ostatné prijímacie skúšky sa konajú v prvom úplnom májovom týždni v utorok a v odôvodnených prípadoch sa končia v stredu, okrem prijímacích skúšok na osemročné štúdium na gymnáziách, ktoré sa konajú v prvom úplnom júnovom týždni v utorok a v odôvodnených prípadoch sa končia v stredu. Ak uchádzač nevykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo nebol prijatý z iných dôvodov v tomto termíne, môže sa zúčastniť na ďalšej prijímacej skúške na tej istej alebo na inej strednej škole. Ďalšia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni v utorok, v odôvodnených prípadoch sa končí v stredu. Môže sa konať aj na školách, ktoré majú odbory uvedené v § 2 ods. 2 písm. a). Ďalšiu prijímaciu skúšku nekonajú uchádzači o osemročné štúdium na gymnáziách.
(5)
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom ich konania.
(6)
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
(7)
Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
Rozhodovanie o prijatí
§ 6
(1)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutočnia prijímacie skúšky v druhom termíne, alebo prijme všetkých uchádzačov v prvom termíne. Toto rozhodnutie zverejní do siedmich dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
(2)
O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
(3)
Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore, učebnom odbore alebo zameraní a na výkon povolania.2)
(4)
Riaditeľ strednej školy prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam.
(5)
Riaditeľ strednej školy rozhoduje o prijatí uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou osobou alebo s právnickou osobou.3)
(6)
Ak sa uchádzač nepripravuje pre určitú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, rozhodne o jeho prijatí riaditeľ stredného odborného učilišťa po dohode so školskou správou.
(7)
Riaditeľ strednej školy berie do úvahy skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so študijným alebo s učebným odborom štúdia, o ktoré sa uchádza.
§ 7
(1)
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača4) na štúdium do troch dní odo dňa vykonania skúšky. Rozhodnutie o prijatí alebo o možnosti zúčastniť sa na prijímacej skúške aj v druhom termíne na tej istej škole neodkladne oznámi uchádzačovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.
(2)
Po rozhodnutí o prijatí riaditeľ strednej školy zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal úspešne alebo neúspešne prijímaciu skúšku. Riaditeľ strednej školy oznámi mená prijatých žiakov aj riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevujú, a to najneskôr do dvoch týždňov.
(3)
O odvolaní uchádzača proti neprijatiu rozhodne školská správa (ministerstvo zdravotníctva) do 14 dní po jeho doručení.
(4)
Ak uchádzač nepodal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, ani si nevyžiadal prihlášku a neprejavil záujem o vykonanie skúšky v druhom termíne na tej istej škole, riaditeľ strednej školy pošle prihlášku na školu uvedenú na druhom mieste najneskôr do dvoch týždňov po rozhodnutí o neprijatí. Ak na druhom mieste nie je uvedená nijaká škola, pošle prihlášku na základnú školu, ktorú žiak navštevuje; uchádzačovi, ktorý nie je žiakom základnej školy, pošle prihlášku na adresu uvedenú v prihláške na štúdium.
(5)
Riaditeľ strednej školy na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo do iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi; ak ide o uchádzača, ktorý je žiakom základnej školy, aj triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole.
(6)
Ak o to rada strednej školy, na ktorej sa konali prijímacie skúšky, požiada, predloží jej riaditeľ školy kompletnú dokumentáciu o priebehu a výsledkoch prijímacích skúšok na strednú školu.
DRUHÁ ČASŤ
PRIJÍMANIE NA OSTATNÉ DRUHY ŠTÚDIA
§ 8
Prijímanie uchádzačov na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na stredných školách a prijímanie na nadstavbové a pomaturitné štúdium
(1)
Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.
(2)
O počte tried prvého ročníka a o počte žiakov v týchto triedach rozhodnú školské správy a pre stredné zdravotnícke školy ministerstvo zdravotníctva. O počte tried prvého ročníka v stredných odborných učilištiach a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne zriaďovateľ po prerokovaní so školskou správou. Tieto rozhodnutia zverejnia každoročne do 30. apríla.
(3)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, prípadne overenie špeciálnych schopností a talentu uchádzačov. Určí kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto podmienky zverejní najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.
(4)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.
(5)
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred ich termínom.
(6)
Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň, druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(7)
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača4) na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore, učebnom odbore alebo zameraní a na výkon povolania. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium neodkladne oznámi uchádzačom.
(8)
O odvolaní uchádzača proti neprijatiu rozhodne školská správa (ministerstvo zdravotníctva) do 14 dní po jeho doručení.
TRETIA ČASŤ
§ 9
Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl
(1)
Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy.
(2)
Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.
(3)
Do vyššieho ročníka študijných a učebných odborov strednej školy, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou alebo absolutóriom a ktorá v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku a splnil ďalšie požiadavky, ktoré určil riaditeľ strednej školy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 10
Oznamovacia povinnosť
(1)
Riaditeľ základnej školy poskytne školskej správe požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách.
(2)
Riaditeľ strednej školy poskytne školskej správe bezodkladne aktuálne údaje o počte prihlásených žiakov, o počte prijatých žiakov a o počte voľných miest. Na požiadanie môže tieto údaje poskytnúť aj ostatným orgánom štátnej správy.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 116/1993 Z. z.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.
Eva Slavkovská v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
3)
§ 10a, § 12 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.