143/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 29. apríla 1996,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti preukazovania príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Vojak v činnej službe Železničného vojska povolaný vládou Slovenskej republiky na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky (ďalej len „vojak Železničného vojska“) preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii Slovenskej republiky
a)
svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“,
b)
ústnym vyhlásením „polícia“.
§ 2
(1)
Vonkajšie označenie „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vojaka Železničného vojska tvorí rukávová páska modrej farby, široká 8 cm, ktorá sa nosí na zálaktí ľavej ruky.
(2)
V strede rukávovej pásky je žltou obrysovou linkou predtlačený znak trojuholníkového tvaru. Nad vrchnou časťou štátneho znaku vyobrazeného jednofarebne v žltom poli osemcípej hviezdy umiestnenej v dolnej časti trojuholníka je v polkruhu žltými písmenami nápis „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Vzor znaku je vyobrazený v prílohe.
§ 3
(1)
Ústnym vyhlásením „polícia“ preukazuje vojak Železničného vojska príslušnosť k železničnej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď mu okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať podľa § 1 písm. a).
(2)
Rovnošatou a označením „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa vojak Železničného vojska preukáže ihneď, ako mu to okolnosti služobného zákroku dovolia.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Alexander Rezeš v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 143/1996 Z. z.