14/1996 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1995
o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam1) (ďalej len „neštátne školské zariadenie“).
Podmienky poskytovania dotácií
§ 2
(1)
Neštátnemu školskému zariadeniu možno poskytnúť dotáciu, ak je zaradené do siete školských zariadení,2) spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi3) a zriaďovateľ v termíne podľa odseku 4 podal písomnú žiadosť (§ 3) o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Dotáciu možno poskytnúť na čiastočné financovanie prevádzkových nákladov, úloh a projektov1) prostredníctvom orgánu štátnej správy v školstve primerane k počtu skutočne zapísaných detí (žiakov) v neštátnom školskom zariadení k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva žiadosť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.
(3)
Dotáciu neštátnym špeciálnym výchovným zariadeniam4) možno poskytnúť na počet detí určených kapacitou zariadenia, ak priemerný počet umiestnených detí v predchádzajúcom roku dosiahol aspoň 95 % kapacity zariadenia.
(4)
Žiadosť na nasledujúci rozpočtový rok predkladá zriaďovateľ neštátneho školského zariadenia príslušnému orgánu štátnej správy v školstve5) do 30. júna.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy v školstve vykoná kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadostiach a predloží ich za všetky neštátne školské zariadenia vo svojej pôsobnosti spolu so svojím vyjadrením Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v termíne určenom na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rok.
§ 3
(1)
Žiadosť obsahuje
a)
druh, názov a adresu neštátneho školského zariadenia, názov zriaďovateľa a jeho sídlo, výchovný jazyk a dátum zaradenia neštátneho školského zariadenia do siete školských zariadení,
b)
počet pedagogických a ostatných pracovníkov v neštátnom školskom zariadení,
c)
počet detí (žiakov) v triedach a ich vekové zloženie v neštátnom školskom zariadení, ak ide o zariadenie školského stravovania, počet stravovaných detí (žiakov),
d)
vyhlásenie žiadateľa, v ktorom uvedie ďalšie zdroje finančných prostriedkov, ich výšku a účel, na ktorý sa poskytnú.
(2)
Prílohou žiadosti sú aj úlohy a projekty, ak sa má na ne poskytnúť dotácia.
(3)
Ak sa dotácia žiada pre centrum voľného času, prílohou žiadosti je aj plán činnosti na príslušné školské roky.
§ 4
Na poskytovanie, použitie a zúčtovanie dotácie neštátnemu školskému zariadeniu sa vzťahuje osobitný predpis.6)
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eva Slavkovská v. r.
1)
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
§ 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3)
Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach, vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 145/1992 Zb. o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 352/1994 Z. z. o školských výpočtových strediskách, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 140/1995 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 85/1995 Z. z. o školských hospodárstvach.
4)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
5)
§ 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.