136/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.1996 do 15.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. apríla 1996,
ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje tvorbu, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne a fondu zábrany škôd poisťovne.
Tvorba a použitie rezerv poisťovne
§ 2
Rezerva na poistné budúcich období
(1)
Rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v životnom a v neživotnom poistení z tej časti prijatého poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobia. Jej výška sa určuje ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.
(2)
Ak nie je možné rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv, použijú sa na určenie jej výšky matematicko-štatistické metódy.
(3)
V druhoch poistenia, v ktorých sa poistené riziko v priebehu roka opakovane mení, sa na určenie výšky rezervy na poistné budúcich období používajú matematicko-štatistické metódy, ktoré prihliadajú na tento vývoj poisteného rizika.
§ 3
Rezerva na poistné plnenie
(1)
Rezerva na poistné plnenie v životnom a neživotnom poistení sa tvorí z časti prijatého poistného.
(2)
Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení je určená na poistné plnenie z poistných udalostí
a)
nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ale v tomto účtovnom období nevybavených,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(3)
Výška rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení sa určí ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku rezervy na poistné plnenie nemožno určiť uvedeným spôsobom, použijú sa matematicko-štatistické metódy.
(4)
Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí.
(5)
Výška rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení sa na poistné udalosti, ktoré vznikli do konca bežného účtovného obdobia, ale neboli poisťovni nahlásené, určí matematicko-štatistickými metódami.
(6)
Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení sa znižuje o predpokladanú výšku vymáhateľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.
(7)
Ak sa v jednotlivých druhoch neživotných poistení poskytne poistné plnenie vo forme dôchodku, rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení sa tvorí na základe poistno-matematických metód.
(8)
Rezerva na poistné plnenie v životnom poistení je určená na poistné plnenia z poistných udalostí nahlásených a nevybavených do konca bežného účtovného obdobia.
(9)
Výška rezervy na poistné plnenie v životnom poistení sa určí ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Táto rezerva zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí.
§ 4
Rezerva na poistné prémie a zľavy
Rezerva na poistné prémie a zľavy sa v neživotnom poistení tvorí v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami a je určená na poskytovanie prémií a zliav na poistnom.
§ 5
Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík
Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí v jednotlivých druhoch neživotných poistení z časti poistného a je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení budúcich rokov alebo na pokrytie mimoriadnych rizík. Táto rezerva zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí. Výška rezervy sa určí metódou kvalifikovaného odhadu, a to podľa objemu a rizikovosti spravovaných poistení a spôsobu ich zaistenia.
§ 6
Rezerva na životné poistenie
(1)
Rezerva na životné poistenie predstavuje hodnotu záväzkov poisťovne v životnom poistení vypočítanú poistno-matematickými metódami vrátane podielov na zisku (na prebytku poistného) a nákladov spojených so správou poistení po odpočítaní hodnoty budúceho poistného.
(2)
Rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých zmlúv životných poistení. Pri výpočte rezerv sa vychádza z čistého poistného, pričom je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných do poistného. Pri výpočte rezerv sa použijú tie isté úmrtnostné tabuľky a úroková miera ako pri určovaní sadzieb poistného. Výnimočne je možné použiť matematicko-štatistické metódy, ak ich výsledky sú približne rovnaké ako pri individuálnych výpočtoch.
(3)
Záporné hodnoty rezerv na životné poistenie sa nahradia nulovými hodnotami.
(4)
Rezerva na životné poistenie sa tvorí najmenej vo výške zodpovedajúcej záväzku na výplatu sumy pre prípad predčasného vypovedania poistnej zmluvy podľa všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy.
§ 7
Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených
Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených sa vytvára pre prípad, keď ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov poistného nesie výlučne poistený. Výška rezervy sa určí ako súhrn výnosov z umiestnených prostriedkov poistného z jednotlivých zmlúv životných poistení, a to v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecných poistných podmienkach a v zmluvných dojednaniach. Ak životné poistenie obsahuje aj plnenie v dohodnutej výške, vytvára sa aj príslušná rezerva podľa § 6.
§ 8
Použitie rezerv
Prostriedky jednotlivých rezerv sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným.
Umiestnenie prostriedkov rezerv poisťovne
§ 9
Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv
(1)
Prostriedky rezerv môže poisťovňa umiestniť v bankách, ktoré majú povolenie pôsobiť ako banky na území Slovenskej republiky, a to tak, že hodnota vkladu v jednej banke neprekročí 15 % základného imania, pričom v jednej banke nebude uložených viac ako 25 % z každej rezervy poisťovne.
(2)
Z prostriedkov rezerv môže poisťovňa obstarať
a)
štátne dlhopisy1) a štátne pokladničné poukážky,
b)
vkladové listy, vkladové certifikáty a depozitné certifikáty,2)
c)
verejne obchodovateľné dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami a obcami2) a prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov,3)
d)
nehnuteľnosti do výšky 25 % prostriedkov každej rezervy,
e)
hypotekárne záložné listy4) do výšky 20 % prostriedkov každej rezervy,
f)
verejne obchodovateľné akcie a podielové listy2) prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov3) a podielové listy otvorených podielových fondov,5) aj keď nie sú verejne obchodovateľné, do výšky 15 % prostriedkov všetkých rezerv; akcie vydané jedným emitentom možno nakúpiť do výšky 3 % prostriedkov všetkých rezerv a podiel akcií na základnom imaní jedného emitenta nemôže prekročiť 10 % bez schválenia orgánom štátneho dozoru nad poisťovníctvom.
§ 10
Zásady umiestnenia prostriedkov rezerv
Pri umiestnení prostriedkov rezerv poisťovňa dbá na dodržiavanie týchto zásad:
a)
bezpečnosti, to znamená, že prostriedky rezerv sú uložené ako depozit v nehnuteľnostiach a cenných papieroch, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého uloženia,
b)
rentability, to znamená, že s prostriedkami rezerv sa zaobchádza odborne a s cieľom zabezpečiť výnos alebo rast týchto prostriedkov,
c)
likvidity, to znamená, že časť prostriedkov je uložená tak, aby bola pohotovo k dispozícii na plynulú úhradu výplat poistných plnení,
d)
primeraného rozloženia umiestnenia, to znamená, že riziko umiestnenia prostriedkov rezerv je rozložené použitím rôznych spôsobov finančného umiestnenia v súlade s § 9,
e)
rozptylu (diverzifikácie) umiestnenia, to znamená, že v jednom subjekte bude umiestnená len určitá obmedzená časť prostriedkov rezerv.
§ 11
Tvorba fondu zábrany škôd
Fond zábrany škôd sa tvorí zo zisku po zdanení.
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 12
Zostatok základného rezervného fondu sa dňom účinnosti tejto vyhlášky prevedie do rezerv na neživotné poistenie a zostatok fondu rezerv poistného do rezerv na životné poistenie.
§ 13
(1)
Rezervy poisťovne podľa tejto vyhlášky sa tvoria tak, aby dosiahli výšku potrebnú na úhradu jej záväzkov voči poisteným najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Poisťovňa zosúladí umiestnenie prostriedkov rezerv s § 9 najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§ 14
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Sergej Kozlík v. r.
1)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.